Ktl-icon-tai-lieu

Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 145 trang   |   Lượt xem: 6264 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm

Chương I

NHIÊN LIỆU CHO ĐỘNG CƠ XĂNG
1.1. Giới thiệu chung về nhiên liệu cho động cơ xăng
Nhiên liệu dùng cho động cơ xăng được gọi là xăng, đây là một hỗn hợp chứa
nhiều các hợp chất khác nhau. Khi nghiên cứu về thành phần hoá học của dầu mỏ,
phân đoạn dầu mỏ nói chung hay của xăng thương phẩm nói riêng người ta thường
chia thành phần của nó thành hai nhóm chất chủ yếu đó là các hợp chất hydrocacbon
và các hợp chất phi hydrocacbon.
Nhiên liệu cho động cơ xăng là một sản phẩm quan trọng của nhà máy lọc dầu,
nó đã trở thành một mặt hàng quen thuộc trong đời sống sinh hoạt hàng ngày của con
người cũng như hoạt động sản xuất trong công nghiệp.
Động cơ xăng ra đời sớm hơn động cơ Diesel (được phát minh ra đồng thời ở
Pháp và Đức vào khoảng 1860), nó đã phát triển mạnh mẻ từ sau những năm 50 của
thế kỷ trước. Với nền công nghiệp chế tạo ô tô hiện đại như ngày nay đã cho ra đời
nhiều chủng loại với công suất khác nhau và được áp dụng trong nhiều lĩnh vực của
đời sống sản xuất và sinh hoạt của con người.
Cùng với sự gia tăng về số lượng động cơ xăng, nhu cầu về xăng nhiên liệu
ngày càng tăng nhanh, điều này đã mang đến cho các nhà sản xuất nhiên liệu những cơ
hội và cả những thách thức mới, bởi trong thực tế, bên cạnh những lợi ích mà động cơ
này mang lại cho con người thì đồng thời nó cũng thải ra môi trường một lượng lớn
các chất độc hại làm ảnh hưởng đến sức khoẻ và cả môi trường sinh thái.
Vì vậy xăng thương phẩm bắt buộc phải bảo đảm được các yêu cầu không
những liên quan đến quá trình cháy trong động cơ, hiệu suất nhiệt mà còn phải bảo
đảm các yêu cầu về bảo vệ môi trường.
Thông thường xăng thương phẩm cần đạt được các yêu cầu cơ bản như sau:
Khởi động tốt khi đang ở nhiệt độ thấp.
Động cơ hoạt động không bị kích nổ.

ThS. Trương Hữu Trì

Trang 1

Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm

Không kết tủa, tạo băng trong bình chứa và cả trong bộ chế hoà khí.
Không tạo nút hơi trong hệ thống cung cấp nhiên liệu.
Dầu bôi trơn bị pha loãng bởi xăng là ít nhất.
Trị số octan ít bị thay đổi khi thay đổi tốc độ động cơ.
Các chất độc hại thải ra môi trường càng ít càng tốt.
Xăng nhiên liệu thu nhận được trong các nhà máy lọc dầu, ban đầu chỉ từ phân
xưởng chưng cất khí quyển, tuy nhiên hiệu suất thu xăng từ quá trình này rất thấp chỉ
vào khoảng 15% khối lượng dầu thô ban đầu.
Khi nhu cầu về xăng tăng lên thì phân đoạn này không đủ để cung cấp cho các nhu
cầu thực tế, vì vậy bắt buộc con người phải chế biến các phần thu khác nhằm thu hồi
xăng với hiệu...
Sn Phm Du M Thương Phm
Chương I
NHIÊN LIU CHO ĐỘNG CƠ XĂNG
1.1. Gii thiu chung v nhiên liu cho động cơ xăng
Nhiên liu dùng cho động cơ xăng được gi là xăng, đây là mt hn hp cha
nhiu các hp cht khác nhau. Khi nghiên cu v thành phn hoá hc ca du m,
phân đon du m nói chung hay ca xăng thương phm nói riêng người ta thường
chia thành phn ca nó thành hai nhóm cht ch yếu đó là các hp cht hydrocacbon
và các h
p cht phi hydrocacbon.
Nhiên liu cho động cơ xăng là mt sn phm quan trng ca nhà máy lc du,
đã tr thành mt mt hàng quen thuc trong đời sng sinh hot hàng ngày ca con
người cũng như hot động sn xut trong công nghip.
Động cơ xăng ra đời sm hơn động cơ Diesel (được phát minh ra đồng thi
Pháp và Đức vào khong 1860), nó đã phát trin mnh m t
sau nhng năm 50 ca
thế k trước. Vi nn công nghip chế to ô tô hin đại như ngày nay đã cho ra đời
nhiu chng loi vi công sut khác nhau và được áp dng trong nhiu lĩnh vc ca
đời sng sn xut và sinh hot ca con người.
Cùng vi s gia tăng v s lượng động cơ xăng, nhu cu v xăng nhiên liu
ngày càng tăng nhanh,
điu này đã mang đến cho các nhà sn xut nhiên liu nhng cơ
hi và c nhng thách thc mi, bi trong thc tế, bên cnh nhng li ích mà động cơ
này mang li cho con người thì đồng thi nó cũng thi ra môi trường mt lượng ln
các cht độc hi làm nh hưởng đến sc kho và c môi trường sinh thái.
Vì vy xăng thương phm bt buc ph
i bo đảm được các yêu cu không
nhng liên quan đến quá trình cháy trong động cơ, hiu sut nhit mà còn phi bo
đảm các yêu cu v bo v môi trường.
Thông thường xăng thương phm cn đạt được các yêu cu cơ bn như sau:
Khi động tt khi đang nhit độ thp.
Động cơ hot động không b kích n.
ThS. Trương Hu Trì Trang 1
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
145 Vietnamese
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm 9 10 32