Ktl-icon-tai-lieu

Sản xuất một số tổ hợp hương nước hoa và nước thơm

Được đăng lên bởi lephuongkiemtailieu
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 3783 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Sản xuất một số tổ hợp thơm nước hoa và nước thơm
1.1.

Vài nét chung về hỗn hợp thơm

Để có một hỗn hợp thơm có hương vị đặc trưng dùng cho th ực phẩm, mỹ
phẩm, thuốc lá… các nhà sản xuất không dùng một chất (thường đ ược g ọi
là tôn hương) mà thông thường là một tập hợp nhiều ch ất, có khi t ới hàng
trăm chất. Hỗn hợp các chất này tạo ra một mùi hương vừa êm diệu vừa
đặt trưng. Đây là một bí quyết của nhà sản xuất đ ể tạo ra sản phẩm đ ặc
trưng chiếm lĩnh trên thị trường, phù hợp đ ược thị hiếu của ng ười tiêu
dùng.
Tuy nhiên về nguyên tắc trong một tổ hợp thơm chủ đạo thường bao gồm
chất thơm (đơn hương chủ đạo), chất kích hương, chất định h ương, dung
môi và đôi khi có những chất phụ (chất phụ trợ) khác.
Người làm công tác “phối hương” cũng phải được đào tạo và ph ải có nhiều
kinh nghiệm thì mới có những thực đơn “hoàn hảo”.
Nhưng cũng nên lưu ý tổ hợp hương sau khi đ ược phối từ các chất tinh
khiết phải lưu lại một thời gian ít nhất 8 ÷ 10 ngày trong một dung d ịch đ ể
đồng nhất mùi hương và xét xem có sự biến đổi không, có kết t ủa, đ ục
hay biến mùi… Cũng cần chú ý không khí, ánh sáng, nhi ệt đ ộ… cũng làm
biến mùi thơm điển hình. Khi sản phẩm đã được ổn định rồi mới đ ược
xuất xưởng.
1.2.

Các nguyên liệu

Để sản xuất các tổ hợp thơm, nước hoa và nước thơm cần dùng các
nguyên liệu sau:
•

Chất thơm: tạo hương thơm đặc trưng cho sản phẩm, thương là đ ơn
hương, tổ hợp thơm dung dịch ngâm…

•

Rượu etylic: thường dùng loại cồn trên 960 dùng làm dung môi hòa
tan và sát trùng. Thông thường dùng loại cổn đã kh ử các andehit và
rượu metylic.

•

Nước tinh khiết.

•

Chất màu để tạo màu cho sản phẩm.

•

Chất phụ trợ khác.

1.3.

Các bước tiến hành pha chế

Để tiến hành sản xuất một tổ hợp thơm, nước hoa, nước thơm… chúng ta
cần thực hiện theo các bước sau:
−

Chuẩn bị các chất, phương tiện và công thức pha chế

−

Pha chế tạo mùi chủ thể

−

Pha chế tạo tổ hợp

−

Pha chế thêm chất màu, dung môi, chất phụ trợ

−

Lưu trữ một thời gian nhất định

−

Đống gói và xuất xưởng

1.4.

Sản xuất một số tổ hợp thơm

Giới thiệu một số thực đơn pha chế tổ hợp thơm. Phần lớn tổ hợp thơm
này dùng cho thực phẩm
1.

Tổ hợp thơm mơ
1- Etyl salixylat
2- Amyl butyrat

10 ml

3- Etyl valerat

50 ml

4- Este ocnantylic

20 ml

5- Clorofooc

10 ml

6- Glyxerin tinh khiết

40 ml

7- Cồn tuyệt đối
2.

20 ml

1000 ml

Tổ hợp thơm hương dưa

1- Aldehit C8 tinh khiết
2- Etyl butirat

50 ml

3- Amyl butyrat

100 ml

4- Glixerin trung tính

40 ml

5- Clorofooc tinh khiết

10 ml

6-...
S n xu t m t s t h p th m n c hoa và n c th m ơ ướ ướ ơ
1.1. Vài nét chung v h n h p th m ơ
Đ có m t h n h p th m có h ng v đ c tr ng dùng cho th c ph m, m ơ ươ ư
ph m, thu c lá… các nhà s n xu t không dùng m t ch t (th ng đ c g i ườ ượ
là tôn h ng) mà thông th ng là m t t p h p nhi u ch t, có khi t i hàng ươ ườ
trăm ch t. H n h p các ch t này t o ra m t mùi h ng v a êm di u v a ươ
đ t tr ng. Đây là m t bí quy t c a nhà s n xu t đ t o ra s n ph m đ c ư ế
tr ng chi m lĩnh trên th tr ng, phù h p đ c th hi u c a ng i tiêu ư ế ườ ượ ế ườ
dùng.
Tuy nhiên v nguyên t c trong m t t h p th m ch đ o th ng bao g m ơ ườ
ch t th m (đ n h ng ch đ o), ch t kích h ng, ch t đ nh h ng, dung ơ ơ ươ ươ ươ
môi và đôi khi có nh ng ch t ph (ch t ph tr ) khác.
Ng i làm công tác “ph i h ng” cũng ph i đ c đào t o và ph i có nhi uư ươ ượ
kinh nghi m thì m i có nh ng th c đ n “hoàn h o”. ơ
Nh ng cũng nên l u ý t h p h ng sau khi đ c ph i t các ch t tinh ư ư ươ ượ
khi t ph i l u l i m t th i gian ít nh t 8 ÷ 10 ngày trong m t dung d ch đ ế ư
đ ng nh t mùi h ng và xét xem có s bi n đ i không, có k t t a, đ c ươ ế ế
hay bi n mùi… Cũng c n chú ý không khí, ánh sáng, nhi t đ cũng làm ế
bi n mùi th m đi n hình. Khi s n ph m đã đ c n đ nh r i m i đ c ế ơ ượ ư
xu t x ng. ưở
1.2. Các nguyên li u
Đ s n xu t các t h p th m, n c hoa và n c th m c n dùng các ơ ướ ướ ơ
nguyên li u sau:
Ch t th m: t o h ng th m đ c tr ng cho s n ph m, th ng là đ n ơ ươ ơ ư ươ ơ
h ng, t h p th m dung d ch ngâm…ươ ơ
R u etylic: th ng dùng lo i c n trên 96ượ ườ
0
dùng làm dung môi hòa
tan và sát trùng. Thông th ng dùng lo i c n đã kh các andehit và ườ
r u metylic.ượ
N c tinh khi t.ướ ế
Sản xuất một số tổ hợp hương nước hoa và nước thơm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sản xuất một số tổ hợp hương nước hoa và nước thơm - Người đăng: lephuongkiemtailieu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Sản xuất một số tổ hợp hương nước hoa và nước thơm 9 10 13