Ktl-icon-tai-lieu

sản xuất nước dứa

Được đăng lên bởi Kẹo Đắng Xứ Nghệ
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 619 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Thiết kế phân xưởng sản xuất nước dứa ép trong

Mục lục
Lời mở đầu
Chương 1: Tìm hiểu về sản phẩm nước dứa
1.1 LẬP LUẬN KINH TẾ - KỸ THUẬT......................................................................8
1.2 TỒNG QUAN VỀ DỨA........................................................................................... 9
1.2.1 Phân loại.................................................................................................................. 10
1.2.2 Đặc điểm................................................................................................................. 10
1.2.3 Các sản phẩm từ dứa................................................................................................ 11
1.3 CÁC CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM.......................................................12
1.4 TÌM HIỂU VỀ QUY TRÌNH SẢN XUẤT - GIÁ THÀNH....................................13
1.5 TÌM HIỂU VÀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT...............................................................15

Chương 2: Nguyên liệu – sản phẩm
2.1 DỨA........................................................................................................................... 16
2.2 NƯỚC........................................................................................................................ 16
2.3 ĐƯỜNG.............................................................................................................................17
2.4 PHỤ GIA............................................................................................................................18

Chương 3: Quy trình công nghệ
3.1 QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ
3.1.1 Sơ đồ quy trình công nghệ.......................................................................................21
3.1.2 Thuyết minh quy trình công nghệ............................................................................22
3.1.2.1 Chọn lựa- Phân loại.............................................................................................. 22
3.1.2.2 Cắt cuống, chồi ngọn............................................................................................ 22
3.1.2.3 Rửa....................................................................................................................... 22
3.1.2.4 Tách lõi, vỏ........................................................................................................... 23
3.1.2.5 Ngiền xé..................................................................................................................
Thiết kế phân xưởng sản xuất nước dứa ép trong
Mục lục
Lời mở đầu
Chương 1: Tìm hiểu về sản phẩm nước dứa
1.1 LẬP LUẬN KINH TẾ - KỸ THUẬT......................................................................8
1.2 TỒNG QUAN VỀ DỨA...........................................................................................9
1.2.1 Phân loại..................................................................................................................10
1.2.2 Đặc điểm.................................................................................................................10
1.2.3 Các sản phẩm từ dứa................................................................................................11
1.3 CÁC CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM.......................................................12
1.4 TÌM HIỂU VỀ QUY TRÌNH SẢN XUẤT - GIÁ THÀNH....................................13
1.5 TÌM HIỂU VÀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT...............................................................15
Chương 2: Nguyên liệu – sản phẩm
2.1 DỨA........................................................................................................................... 16
2.2 NƯỚC........................................................................................................................ 16
2.3 ĐƯỜNG.............................................................................................................................17
2.4 PHỤ GIA............................................................................................................................18
Chương 3: Quy trình công nghệ
3.1 QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ
3.1.1 Sơ đồ quy trình công nghệ.......................................................................................21
3.1.2 Thuyết minh quy trình công nghệ............................................................................22
3.1.2.1 Chọn lựa- Phân loại..............................................................................................22
3.1.2.2 Cắt cuống, chồi ngọn............................................................................................22
3.1.2.3 Rửa.......................................................................................................................22
3.1.2.4 Tách lõi, vỏ...........................................................................................................23
3.1.2.5 Ngiền xé...............................................................................................................23
3.1.2.6 Ủ enzyme..............................................................................................................24
3.1.2.7 Ép......................................................................................................................... 24
3.1.2.8 Gia nhiệt...............................................................................................................24
3.1.2.9 Lọc........................................................................................................................ 24
3.1.2.10 Phối trộn............................................................................................................. 25
3.1.2.11 Rót nóng, ghép mí...............................................................................................25
Trang 1
sản xuất nước dứa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
sản xuất nước dứa - Người đăng: Kẹo Đắng Xứ Nghệ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
sản xuất nước dứa 9 10 383