Ktl-icon-tai-lieu

sản xuât rượu nếp cẩm

Được đăng lên bởi Bap Ngo
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 639 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Rượu Nếp cẩm
- Nguyên liệu & quy trình sản xuất: Được lên men từ g ạo nếp cẩm (nếp than). Gạo nếp cẩm sau khi được nấu chín thành xôi, trải đ ều ra đ ể nguội và được rắc đều lên bề mặt một l ớp men được chế từ
32 vị thuốc bắc, sau đó cho ủ ở nhiệt độ 30 - 320C, đến khoảng 24 - 36 giờ dưới tác đ ộng của nấm mốc Mucor, Sachromyces ti ếp tục lên men rượu nếp cẩm tạo thành cơm r ượu cẩm.
Khi công đoạn đầu đã hoàn tất, cơm rượu cẩm sẽ được chuyển vào các chum sành, bổ sung thêm rượu n ếp 40% vol và m ật ong, rồi h ạ th ổ khoảng 100 - 200 ngày đ ể cho r ượu ng ấu. Sau th ời gian h ạ
thổ, rượu được lấy lên để kiểm tra chất lượng, tiến hành lọc bỏ bã và cho vào các chai thu ỷ tinh, đóng nhãn mác rồi đ ưa ra th ị trường.
Tác dụng: Trong rượu Nếp cẩm có nhiều axit hữu cơ, vitamin B1, B2, PP... Hương v ị đặc trưng đ ược nhi ều người ưa thích. Đây là sản ph ẩm giàu d ưỡng ch ất, rất có l ợi cho s ức kh ỏe.

...
R u N p c mượ ế
- Nguyên li u & quy trình s n xu t: Đ c lên men t g o n p c m (n p than). G o n p c m sau khi đ c n u chín thành xôi, tr i đ u ra đ ngu i và đ c r c đ u lên b m t m t l p men đ c ch t ư ế ế ế ượ ượ ượ ế
32 v thu c b c, sau đó cho nhi t đ 30 - 320C, đ n kho ng 24 - 36 gi d i tác đ ng c a n m m c Mucor, Sachromyces ti p t c lên men r u n p c m t o thành c m r u c m. ế ướ ế ượ ế ơ ượ
Khi công đo n đ u đã hoàn t t, c m r u c m s đ c chuy n vào các chum sành, b sung thêm r u n p 40% vol và m t ong, r i h th kho ng 100 - 200 ngày đ cho r u ng u. Sau th i gian h ơ ượ ượ ượ ế ượ
th , r u đ c l y lên đ ki m tra ch t l ng, ti n hành l c b bã và cho vào các chai thu tinh, đóng nhãn mác r i đ a ra th tr ng. ượ ư ượ ế ư ườ
Tác d ng: Trong r u N p c m có nhi u axit h u c , vitamin B1, B2, PP... H ng v đ c tr ng đ c nhi u ng i a thích. Đây là s n ph m giàu d ng ch t, r t có l i cho s c kh e. ượ ế ơ ươ ư ượ ườ ư ưỡ
sản xuât rượu nếp cẩm - Người đăng: Bap Ngo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
sản xuât rượu nếp cẩm 9 10 129