Ktl-icon-tai-lieu

Sản xuất sạch hơn

Được đăng lên bởi myduyen8252
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 1346 lần   |   Lượt tải: 4 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN

ĐỀ CƢƠNG BÁO CÁO
NGHIÊN CỨU, ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP SẢN
XUẤT SẠCH HƠN ĐỐI VỚI QUY TRÌNH SẢN
XUẤT DƢA LƢỚI SẠCH TẠI TRANG TRẠI VŨ
CƢỜNG – ĐỒNG NAI
GVHD: TS. Nguyễn Vinh Quy
Nhóm 2- Thứ 6-Tiết 1- CT102
1.

Nguyễn Thị Mỹ Duyên (NT)

12127005

01652318252

2.

Nguyễn Đài Trang (NP)

12127187

0963206414

3.

Nguyễn Trần Thị Hoa

12127238

0969785936

4.

Đỗ Thị Bích Phận

12127253

01659133251

5.

Tăng Huyền Chân

12149549

01638942624

6.

Trần Thị Thơ

12149453

0963251847

7.

Bùi Thị Hạnh

12149024

0968984597

8.

Nguyễn Huy Hoàng

12149028

01663741505

9.

Huỳnh Triệu Lâm

12149592

0963213220

10.

Phan Trường Sang

13127217

0975413655

11.

Nguyễn Sang

13127215

0967248096

12.

Trần Song Khôi

11157164

01658848456

Tp.HCM, ngày 8 tháng 11 năm 2014

Mục lục
CHƢƠNG 1: MỞ ĐẦU ................................................................................................ 1
1.1.

Đặt vấn đề: ....................................................................................................... 1

1.2.

Mục tiêu đề tài: ................................................................................................ 1

1.3.

Ý nghĩa đề tài: .................................................................................................. 1

CHƢƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ SẢN XUẤT DƢA LƢỚI SẠCH ........................... 2
2.1.

Tổng quan về sản xuất: ................................................................................... 2

2.2.

Những thách thức hiện nay: ........................................................................... 3

2.3.

Giải pháp và nâng cao năng lực:.................................................................... 4

CHƢƠNG 3: KHÁI QUÁT TRANG TRẠI RAU SẠCH VŨ CƢỜNG .................. 4
3.1. Mô tả sơ bộ: ........................................................................................................ 4
3.2. Hoạt động sản xuất kinh doanh của trang trại: ............................................... 5
3.3. Thiết bị dùng cho sản xuất................................................................................. 5
3.4

. Mô tả các công đoạn sản xuất ...................................................................... 7

3.4.1.Sơ đồ quy trình sản xuất. ............................................................................... 7
3.4.2 Thuyết minh sơ đồ quy trình trồng dưa lưới trong nhà lưới : ..................... 8
3.5. Kh...
B GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN
ĐỀ CƢƠNG BÁO CÁO
NGHIÊN CỨU, ĐỀ XUT GIẢI PHÁP SẢN
XUT SẠCH HƠN ĐỐI VỚI QUY TRÌNH SẢN
XUT DƢA LƢỚI SCH TI TRANG TRẠI VŨ
NG ĐNG NAI
GVHD: TS. Nguyn Vinh Quy
Nhóm 2- Th 6-Tiết 1- CT102
1. Nguyn Th M Duyên (NT) 12127005 01652318252
2. Nguyn Đài Trang (NP) 12127187 0963206414
3. Nguyn Trn Th Hoa 12127238 0969785936
4. Đỗ Th Bích Phận 12127253 01659133251
5. Tăng Huyền Chân 12149549 01638942624
6. Trn Th Thơ 12149453 0963251847
7. Bùi Thị Hnh 12149024 0968984597
8. Nguyễn Huy Hoàng 12149028 01663741505
9. Hunh Triệu Lâm 12149592 0963213220
10. Phan Trường Sang 13127217 0975413655
11. Nguyn Sang 13127215 0967248096
12. Trn Song Khôi 11157164 01658848456
Tp.HCM, ngày 8 tháng 11 năm 2014
Sản xuất sạch hơn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sản xuất sạch hơn - Người đăng: myduyen8252
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Sản xuất sạch hơn 9 10 689