Ktl-icon-tai-lieu

Sản xuất vật liệu

Được đăng lên bởi hongson9876
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 368 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 4
SẢN XUẤT VẬT LIỆU KIM LOẠI
4.1. Các phương pháp luyện kim
Quá trình luyện kim là quá trình chế tạo ra kim loại từ quặng có sẵn trong
tự nhiên, chúng bao gồm ba bước:
- Chuẩn bị xử lý quặng làm cho quặng giàu, đáp ứng tốt các quá trình sản
xuất tiếp theo,
- Chế tạo vật liệu thô bằng cách tách các kim loại khỏi các hợp chất trong
các khoáng của quặng và loại bỏ các hợp chất của các kim loại khác,
- Tinh luyện vật liệu thô để đạt kim loại có độ sạch mong muốn và tách các
tạp chất khác ra khỏi kim loại.
Việc chọn các phương pháp chế tạo ra vật liệu thô và tinh luyện chúng tuỳ
thuộc vào loại quặng, thành phần và hàm lượng của kim loại chứa trong quặng,
cũng như các kim loại quí, có giá trị trong nó, như thu Au, Ag… trong quặng
đồng, Co trong quặng niken.
Về cơ bản, có ba phương pháp chế tạo kim loại từ quặng là: hoả luyện, thuỷ
luyện và điện luyện. Ngoài ra, có sự khác biệt trong công nghệ tách kim loại khỏi
quặng: các nguyên tố có ái lực với ôxy thấp như Fe, Ni, Cu, Co có thể hoàn
nguyên bằng C hoặc H, còn các kim loại có ái lực hoá học cao với ôxy như Al, Ti,
Mg thì công nghệ sản xuất trở nên phức tạp hơn nhiều. Phương pháp hoả luyện đã
tồn tại từ rất lâu và luôn là phương pháp được sử dụng nhiều nhất. Các kim loại
quan trọng như Pb, Co, Fe, Cu, Ni, Ti chủ yếu hoặc hoàn toàn được sản xuất bằng
phương pháp hoả luyện. Chúng ta chỉ đề cập đến công nghệ sản xuất gang, thép và
nhôm, đồng.
4.1.1. Sản xuất gang lò cao
Nguyên lý chung các công đoạn sản xuất gang và thép như sau:
- Sản xuất gang thép dùng công nghệ luyện gang lò cao, đây là công nghệ
cơ bản, ngày càng được hoàn thiện và đạt được tính ổn định rất cao. Hiện tại, lò
cao vẫn là thiết bị cung cấp gang (dạng thỏi hay lỏng) cho các công nghệ luyện
thép và là phối liệu chủ yếu để sản xuất các mác gang đúc khác nhau.
- Sản xuất thép từ quặng sắt theo phương pháp hoàn nguyên lỏng.
- Sản xuất thép từ quặng sắt theo phương pháp hoàn nguyên trực tiếp.

Dây chuyền công nghệ luyện – đúc – cán là dây chuyền công nghệ
luyện gang lò cao, sản xuất thép (bằng phương pháp lò thổi đỉnh ôxy và lò điện hồ
quang) và cán theo sơ đồ sau:

4.1.2. Luyện thép
Thép là hợp kim trên cơ sở sắt có chứa ≤ 2% C, ngoài ra còn chứa lượng
nhỏ các nguyên tố như Si, Mn, P và S. Như vậy, so với gang, thép chứa các
nguyên tố Si, Mn, P và S thấp hơn nhiều. Vì thế thép có độ bền, tính dẻo dai, khả
năng biến dạng tốt nhưng lại có nhiệt độ chảy cao hơn.
Thành phần (%) của gang lò cao và thép thường dao động như sau

Quá trình hoá lý tron...
CHƯƠNG 4
SN XUT VT LIU KIM LOI
4.1. Các phương pháp luyn kim
Quá trình luyn kim là quá trình chế to ra kim loi t qung có sn trong
t nhiên, chúng bao gm ba bước:
- Chun b x lý qung làm cho qung giàu, đáp ng tt các quá trình sn
xut tiếp theo,
- Chế to vt liu thô bng cách tách các kim loi khi các hp cht trong
các khoáng ca qung và loi b các hp cht ca các kim lo
i khác,
- Tinh luyn vt liu thô để đạt kim loi có độ sch mong mun và tách các
tp cht khác ra khi kim loi.
Vic chn các phương pháp chế to ra vt liu thô và tinh luyn chúng tu
thuc vào loi qung, thành phn và hàm lượng ca kim loi cha trong qung,
cũng như các kim loi quí, có giá tr trong nó, như thu Au, Ag… trong qung
đồng, Co trong qung niken.
V cơ bn, có ba phương pháp chế to kim loi t qu
ng là: ho luyn, thu
luyn và đin luyn. Ngoài ra, có s khác bit trong công ngh tách kim loi khi
qung: các nguyên t có ái lc vi ôxy thp như Fe, Ni, Cu, Co có th hoàn
nguyên bng C hoc H, còn các kim loi có ái lc hoá hc cao vi ôxy như Al, Ti,
Mg thì công ngh sn xut tr nên phc tp hơn nhiu. Phương pháp ho luyn đã
tn ti t rt lâu và luôn là phương pháp được s dng nhiu nh
t. Các kim loi
quan trng như Pb, Co, Fe, Cu, Ni, Ti ch yếu hoc hoàn toàn được sn xut bng
phương pháp ho luyn. Chúng ta ch đề cp đến công ngh sn xut gang, thép và
nhôm, đồng.
4.1.1. Sn xut gang lò cao
Nguyên chung các công đon sn xut gang và thép như sau:
- Sn xut gang thép dùng công ngh luyn gang lò cao, đây là công ngh
cơ bn, ngày càng được hoàn thin và đạt được tính n định rt cao. Hin t
i, lò
cao vn là thiết b cung cp gang (dng thi hay lng) cho các công ngh luyn
thép và là phi liu ch yếu để sn xut các mác gang đúc khác nhau.
- Sn xut thép t qung st theo phương pháp hoàn nguyên lng.
- Sn xut thép t qung st theo phương pháp hoàn nguyên trc tiếp.
Sản xuất vật liệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sản xuất vật liệu - Người đăng: hongson9876
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Sản xuất vật liệu 9 10 112