Ktl-icon-tai-lieu

Sáng kiến cải tiến kỹ thuật Mỏ

Được đăng lên bởi hai-le
Số trang: 55 trang   |   Lượt xem: 6184 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

PHẦN MỞ ĐẦU
Khoa học và công nghệ là nền tảng và động lực đẩy mạnh công nghiệp hoá,
hiện đại hoá và phát triển bền vững đất nước. Đảng và Nhà nước ta đã sớm xác định
vai trò then chốt của cách mạng khoa học và kỹ thuật. Trong thời gian qua, đặc biệt là
trong thời kỳ đổi mới, nhiều văn bản quan trọng về định hướng chiến lược và cơ chế,
chính sách phát triển khoa học và công nghệ đã được ban hành: Nghị quyết Hội nghị
Trung ương 2 khoá VIII (1996); Kết luận của Hội nghị Trung ương 6 khoá IX (2002);
Luật Khoa học và Công nghệ (2000); Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ
Việt Nam đến năm 2010 (2003); và nhiều chính sách cụ thể khác về xây dựng tiềm
lực và đổi mới cơ chế quản lý khoa học và công nghệ.
Nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và đặc biệt là sự cố gắng của đội ngũ
cán bộ khoa học và công nghệ, hoạt động khoa học và công nghệ đã có bước chuyển
biến, đạt được một số tiến bộ và kết quả nhất định, đóng góp tích cực vào sự phát
triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng của đất nước.
Tuy nhiên, hoạt động khoa học và công nghệ của nước ta hiện nay vẫn chưa
đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, nhất là trong
xu thế hội nhập kinh tế quốc tế và sự phát triển kinh tế tri thức trên thế giới. Đại hội
Đảng lần thứ IX đã chỉ ra những hạn chế cơ bản của hoạt động khoa học và công nghệ
hiện nay là: "Chưa thực sự gắn kết với nhu cầu và hoạt động của các ngành kinh tế, xã
hội; chậm đưa vào ứng dụng những kết quả đã nghiên cứu được; trình độ khoa học và
công nghệ của ta còn thấp nhiều so với các nước xung quanh; năng lực tạo ra công
nghệ mới còn rất có hạn. Các cơ quan nghiên cứu khoa học chậm được sắp xếp cho
đồng bộ, còn phân tán, thiếu phối hợp, do đó đạt hiệu quả thấp. Các viện nghiên cứu
và các doanh nghiệp, các trường đại học chưa gắn kết với nhau. Việc đầu tư xây dựng
cơ sở vật chất - kỹ thuật thiếu tập trung và dứt điểm cho từng mục tiêu. Cán bộ khoa
học và công nghệ có trình độ cao tuy còn ít, song chưa được sử dụng tốt."
Mục tiêu của Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ Việt Nam đến năm
Giáo trình môn học: Sáng kiến cải tiến kỹ thuật và kế hoạch thủ tiêu sự cố

1

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

2010 là: "Tập trung xây dựng nền khoa học và công nghệ nước ta theo hướng hiện đại
và hội nhập, phấn đấu đạt trình độ trung bình tiên tiến trong khu vực vào năm 2010,
đưa khoa học và công nghệ thực sự trở thành nền tảng và động lực đẩy mạnh công
nghiệp...
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
PHẦN MỞ ĐẦU
Khoa học công nghệ nền tảng động lực đẩy mạnh công nghiệp hoá,
hiện đại hoá và phát triển bền vững đất nước. Đảng Nhà nước ta đã sớm xác định
vai trò then chốt của cách mạng khoa học và kỹ thuật. Trong thời gian qua, đặc biệt là
trong thời kỳ đổi mới, nhiều văn bản quan trọng về định hướng chiến lược chế,
chính sách phát triển khoa học công nghệ đã được ban hành: Nghị quyết Hội nghị
Trung ương 2 khoá VIII (1996); Kết luận của Hội nghị Trung ương 6 khoá IX (2002);
Luật Khoa học và Công nghệ (2000); Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ
Việt Nam đến năm 2010 (2003); nhiều chính sách cụ thể khác v xây dựng tiềm
lực và đổi mới cơ chế quản lý khoa học và công nghệ.
Nhờ s quan tâm của Đảng, Nhà nước đặc biệt sự cố gắng của đội ngũ
cán bộ khoa học công nghệ, hoạt động khoa học công nghệ đã bước chuyển
biến, đạt được một số tiến bộ kết quả nhất định, đóng góp tích cực vào sự phát
triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng của đất nước.
Tuy nhiên, hoạt động khoa học công nghệ của nước ta hiện nay vẫn chưa
đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, nhất trong
xu thế hội nhập kinh tế quốc tế và sự phát triển kinh tế tri thức trên thế giới. Đại hội
Đảng lần thứ IX đã chỉ ra những hạn chế cơ bản của hoạt động khoa học và công nghệ
hiện nay là: "Chưa thực sự gắn kết với nhu cầu và hoạt động của các ngành kinh tế, xã
hội; chậm đưa vào ứng dụng những kết quả đã nghiên cứu được; trình độ khoa học
công nghệ của ta còn thấp nhiều so vi các nước xung quanh; năng lực tạo ra công
nghệ mới còn rất hạn. Các quan nghiên cứu khoa học chậm được sắp xếp cho
đồng bộ, còn phân tán, thiếu phối hợp, do đó đạt hiệu qu thấp. Các viện nghiên cứu
và các doanh nghiệp, các trường đại học chưa gắn kết với nhau. Việc đầu tư xây dựng
sở vật chất - kỹ thuật thiếu tập trung dứt điểm cho từng mục tiêu. n bộ khoa
học và công nghệ có trình độ cao tuy còn ít, song chưa được sử dụng tốt."
Mục tiêu của Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ Việt Nam đến năm
Giáo trình môn học: Sáng kiến cải tiến kỹ thuật và kế hoạch thủ tiêu sự cố
1
Sáng kiến cải tiến kỹ thuật Mỏ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sáng kiến cải tiến kỹ thuật Mỏ - Người đăng: hai-le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
55 Vietnamese
Sáng kiến cải tiến kỹ thuật Mỏ 9 10 742