Ktl-icon-tai-lieu

sáng kiến kinh nghiệm

Được đăng lên bởi nguyenngocthuc-c3minhha
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 874 lần   |   Lượt tải: 1 lần
I.1 LÍ DO CHỌN CHUYÊN ĐỀ
Năm học 2011-2012 Bộ giáo dục và đào tạo xác định là năm tiếp tục học đổi mới
quản lí và nâng cao chất lượng giáo dục. Trong đó việc giảng dạy của giáo viên đòi
hỏi phải đổi mới để đáp ứng giảng dạy chương trình sách giáo khoa mới, chương
trình công nghệ thời lượng thực hành tăng kiến thức mở rộng cập nhật kiến thức thực
tế hiện đại. mục tiêu của môn học là rèn luyện khả năng kĩ thuật, tư duy cho học sinh
phổ thông, trang bị cho học sinh kiến thức tối thiểu về kĩ thuật. nhưng do thời lượng
chương trình thực hành tăng tại các trường còn thiếu phòng thực hành bộ môn. Bên
cạnh đó trường đã được trang bị các máy tính, máy chiếu để phục vụ cho công tác
giảng dạy ứng dụng công nghệ thông tin. để dạy bộ môn công nghệ và học sinh yêu
thích môn học, đáp ứng sự kì vọng vào việc đổi mới chương trình cũng như quan
điểm đổi mới phương pháp dạy học.
Trước yêu cầu đó tôi chọn chuyên đề:
ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ BÀI GIẢNG THEO HOẠT ĐỘNG
TRONG DẠY HỌC LÍ THUYẾT, THỰC HÀNH ĐỐI VỚI BỘ MÔN CÔNG
NGHỆ
SỰ CẦN THIẾT CỦA THIẾT BỊ DẠY HỌC TRONG BỘ MÔN CÔNG NGHỆ
2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU
Trong chương trình công nghệ mới lượng kiến thức tăng, các bài thực hành tăng, cơ
sở thực tế chưa đáp ứng được yêu cầu, mục tiêu của môn học. trong quá trình soạn
giảng và lên lớp giáo viên còn lúng túng, chưa mạnh dạn trong việc áp dụng phương
pháp dạy học mới, thiết kế bài giảng lý thuyết, thực hành. vì vậy chuyên đề này
nhằm đáp ứng được 2 mục đích:
- ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ BÀI GIẢNG THEO HOẠT ĐỘNG
TRONG DẠY HỌC LÍ THUYẾT, THỰC HÀNH ĐỐI VỚI BỘ MÔN CÔNG
NGHỆ
- SỰ CẦN THIẾT CỦA THIẾT BỊ DẠY HỌC TRONG BỘ MÔN CÔNG
NGHỆ

1

I.3 THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM
- Tháng 9 / 2011, xây dựng kế hoạch, trao đổi nhóm chuyên môn.
- Tháng10 / 2011, dạy thực nghiệm. 1 tiết công nghệ 11
- Tháng10 / 2011, dạy thực nghiệm. 1 tiết công nghệ 12
- Tháng 11/ 2011 thảo luận nội dung thiết kế bài dạy lý thuyết môn công nghệ
- Tháng 12/ 2011 thảo luận nội dung thiết kế bài dạy thực hành môn công nghệ
- Tháng 1, 2 / 2012, thảo luận nội dung sự cần thiết của thiết bị dạy học trong môn
công nghệ
- Tháng 3 / 2012, hoàn thành nội dung chuyên đề
I.4. ĐÓNG GÓP MỚI VỀ LÍ LUẬN, THỰC TIẾN
1. Đổi mới phương pháp thiết kế bài dạy qua hoạt động dạy học trong dạy học
lý thuyết, thực hành trong bộ môn công nghệ
2. Sự cần thiết của thiết bị dạy học trong môn công nghệ
II. NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ
A/ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC LÝ
THUYẾT, THỰC HÀNH TRONG MÔN CÔNG NGHỆ
I. CHƯƠNG 1
Tổng quan của đổi mới p...
I.1 LÍ DO CHỌN CHUYÊN ĐỀ
Năm học 2011-2012 Bộ giáo dục đào tạo xác định năm tiếp tục học đổi mới
quản nâng cao chất lượng giáo dục. Trong đó việc giảng dạy của giáo viên đòi
hỏi phải đổi mới để đáp ứng giảng dạy chương trình sách giáo khoa mới, chương
trình công nghệ thời lượng thực hành tăng kiến thức mở rộng cập nhật kiến thức thực
tế hiện đại. mục tiêu của môn học là rèn luyện khả năng kĩ thuật, tư duy cho học sinh
phổ thông, trang bị cho học sinh kiến thức tối thiểu về thuật. nhưng do thời lượng
chương trình thực hành tăng tại các trường còn thiếu phòng thực hành bộ môn. Bên
cạnh đó trường đã được trang bị các máy tính, máy chiếu đ phục vụ cho công c
giảng dạy ứng dụng công nghệ thông tin. để dạy bộ môn công nghệ học sinh yêu
thích môn học, đáp ứng sự vọng vào việc đổi mới chương trình cũng như quan
điểm đổi mới phương pháp dạy học.
Trước yêu cầu đó tôi chọn chuyên đề:
ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ BÀI GIẢNG THEO HOẠT ĐỘNG
TRONG DẠY HỌC THUYẾT, THỰC HÀNH ĐỐI VỚI BỘ MÔN CÔNG
NGHỆ
SỰ CẦN THIẾT CỦA THIẾT BỊ DẠY HỌC TRONG BỘ MÔN CÔNG NGHỆ
2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU
Trong chương trình công nghệ mới lượng kiến thức tăng, các bài thực hành tăng,
sở thực tế chưa đáp ứng được yêu cầu, mục tiêu của môn học. trong quá trình soạn
giảng lên lớp giáo viên còn lúng túng, chưa mạnh dạn trong việc áp dụng phương
pháp dạy học mới, thiết kế bài giảng thuyết, thực hành. vì vậy chuyên đề này
nhằm đáp ứng được 2 mục đích:
- ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ BÀI GIẢNG THEO HOẠT ĐỘNG
TRONG DẠY HỌC THUYẾT, THỰC HÀNH ĐỐI VỚI BỘ MÔN CÔNG
NGHỆ
- SỰ CẦN THIẾT CỦA THIẾT BỊ DẠY HỌC TRONG BỘ MÔN CÔNG
NGHỆ
1
sáng kiến kinh nghiệm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
sáng kiến kinh nghiệm - Người đăng: nguyenngocthuc-c3minhha
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
sáng kiến kinh nghiệm 9 10 744