Ktl-icon-tai-lieu

Sáng kiến kinh nghiệm

Được đăng lên bởi duong van ha
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1748 lần   |   Lượt tải: 2 lần
SỞ GD&ĐT TUYÊN QUANG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT CHIÊM HOÁ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Chiêm Hoá, ngày 19 tháng 5 năm 2013

BÁO CÁO SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2012-2013
Họ và tên người thực hiện:
Môn dạy: Công nghệ
Tổ chuyên môn: Hoá – Sinh – Công nghệ.
Đơn vị công tác: Trường THPT Chiêm Hoá
Nhiệm vụ được giao năm học 2012 – 2103: Giảng dạy môn Công Nghệ công
nghiệp 11 từ 11B1 đến 11B11
1. Tên sáng kiến kinh nghiệm
“ Sử dụng sơ đồ khối để dạy phần nguyên lí làm việc của các hệ thống
động cơ đốt trong”.
2. Mô tả SKKN:
a. Hiện trạng và nguyên nhân chủ yếu của hiện trạng.
Trong quá trình giảng dạy môn công nghệ 11 tại trường THPT Chiêm Hoá,
với phần tìm hiểu “Nguyên lý làm việc của các hệ thống động cơ đốt trong” còn
có nhiều khó khăn về cả việc truyền thụ kiến thức của thầy và việc tiếp thu kiến thức
của trò vì đây là nội dung khó và trừu tượng. Đó chính là lý do tôi mạnh dạn đưa ra
đề tài nghiên cứu.
“ Sử dụng sơ đồ khối để dạy phần nguyên lí làm việc của các hệ thống
động cơ đốt trong”.
b) Ý tưởng:
Xuất phát từ tình hình thực tế hiện nay của trường là cơ sở vật chất còn thiếu,
chưa có đầy đủ các mô hình thực tế của động cơ, chưa có nhiều phòng máy chuyên

1

dùng để phục vụ việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy.. Với môn Công
nghệ 11 phần động cơ đốt trong gắn liền các khái niệm, cấu tạo và nguyên lý hoạt
động của các cơ cấu, của các hệ thống. Một bước rất quan trọng để hình thành khái
niệm và nguyên lý hoạt động của các hệ thống là dẫn dắt học sinh đi từ tư duy trừu
tượng đến trực quan sinh động. Ở đây việc hình thành tư duy logic từ lý thuyết đến
thực tế là rất quan trọng, nó quyết định đến sự hình thành tư duy kỹ thuật cho học
sinh tạo điều kiện cho việc lĩnh hội kiến thức và hình thành kỹ năng. Phát huy tính
tích cực chủ động của học sinh trong việc tiếp thu kiến thức mới. Làm cơ sở để giảng
dạy các bài tìm hiểu về nguyên lý hoạt động các hệ thống của động cơ đốt trong.
Giúp cho học sinh hiểu và nắm bài nhanh nhất đồng thời tạo hứng thú cho học sinh
trong học tập bộ môn Công nghệ.
Đối với bộ môn Công nghệ phổ thông, đây là môn học phản ánh những thành
tựu khoa học tương ứng, nhưng nó chịu sự quy định của những điều kiện dạy học.
Nội dung dạy học trong trường phổ thông phải cơ bản, thiết thực, hiện đại đồng thời
phải phù hợp với sự phát triển tâm sinh lý học sinh và đáp ứng yêu cầu tiến bộ khoa
học - công nghệ. Như vậy đối tượng nghiên cứu của môn Công nghệ rất phong phú,
đa dạng, thuộc nh...
SỞ GD&ĐT TUYÊN QUANG
TRƯỜNG THPT CHIÊM HOÁ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Chiêm Hoá, ngày 19 tháng 5 năm 2013
BÁO CÁO SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2012-2013
Họ và tên người thực hiện:
Môn dạy: Công nghệ
Tổ chuyên môn: Hoá – Sinh – Công nghệ.
Đơn vị công tác: Trường THPT Chiêm Hoá
Nhiệm vụ được giao năm học 2012 2103: Giảng dạy môn Công Nghệ công
nghiệp 11 từ 11B1 đến 11B11
1. Tên sáng kiến kinh nghiệm
Sử dụng đồ khối để dạy phần nguyên làm việc của các hệ thống
động cơ đốt trong”.
2. Mô tả SKKN:
a. Hiện trạng và nguyên nhân chủ yếu của hiện trạng.
Trong quá trình giảng dạy môn công nghệ 11 tại trường THPT Chiêm Hoá,
với phần tìm hiểu Nguyên làm việc của các hệ thống động đốt trong” còn
nhiều khó khăn về cả việc truyền thụ kiến thức của thầy và việc tiếp thu kiến thức
của trò đây nội dung khó và trừu tượng. Đó chínhdo tôi mạnh dạn đưa ra
đề tài nghiên cứu.
Sử dụng đồ khối để dạy phần nguyên làm việc của các hệ thống
động cơ đốt trong”.
b) Ý tưởng:
Xuất phát từ tình hình thực tế hiện nay của trường sở vật chất còn thiếu,
chưa đầy đủ các nh thực tế của động cơ, chưa có nhiều phòng máy chuyên
1
Sáng kiến kinh nghiệm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sáng kiến kinh nghiệm - Người đăng: duong van ha
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Sáng kiến kinh nghiệm 9 10 690