Ktl-icon-tai-lieu

Sap 2000

Được đăng lên bởi 1992quocviet1992
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 1372 lần   |   Lượt tải: 3 lần
NH TOAÙN THIEÁT KEÁ KEÁT CAÁU BAÈNG CHÖÔNG TRÌNH SAP 2000 – TÖÏ HOÏC SAP 2000 BAÈNG HÌNH AÛNH
BAØI TAÄP 4
HIEÄU CHÆNH KHUNG PHAÚNG
Trong baøi taäp naøy, baïn seõ thöïc haønh caùch hieäu chænh khung phaúng, vì coù nhöõng daïng
khung khoâng coù trong maãu Template do vaäy baïn phaûi bieát hieäu chænh vaø thay ñoåi sao cho khung
phaúng trôû thaønh moät heä khung maø mình muoán.
Khung phaúng coù daïng nhö hình beân döôùi.
Soá lieäu ban ñaàu
Moät khung goàm 8 taàng, 6 nhòp, kích thöôùc cho treân hình.
Vaät lieäu laø beâ toâng coát theùp (BTCT) vôùi moâ ñun ñaøn hoài : E= 2.6510
6
T/m
2
.
Heä soá Poisson v = 0.2.
Troïng löôïng rieâng cuûa BTCT laø : 2.5 T/m
3
Kích thöôùc cuûa coät 0.4 x 0.4.
Kích thöôùc cuûa daàm 0.3 x 0.4.
Taûi troïng phaân boá treân taàng 1, 2, 3, 4 laø 0.7 T/m
Taûi troïng phaân boá treân taàng 5, 6, 7,8 laø 0.6 T/m.
Ñeå hieäu chænh ñöôïc khung nhieàu taàng nhö hình treân baïn haõy tieán haønh qua caùc böôùc sau
1. KHÔÛI ÑOÄNG SAP 2000
Vaøo trình ñôn Start choïn Programs > SAP 2000 Nonlinear > SAP 2000 Non Linear.
THIEÁT KEÁ VÔÙI SÖÏ TRÔÏ GIUÙP CUÛA MAÙY TÍNH BIEÂN SOAÏN : TUÛ SAÙCH STK
86
Sap 2000 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sap 2000 - Người đăng: 1992quocviet1992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
Sap 2000 9 10 22