Ktl-icon-tai-lieu

sap 2000

Được đăng lên bởi 1992quocviet1992
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 623 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ KEÁT CAÁU BAÈNG CHÖÔNG TRÌNH SAP 2000 – TÖÏ HOÏC SAP 2000 BAÈNG HÌNH AÛNH

BAØI TAÄP 5

BAØI TOAÙN KHUNG PHAÚNG
Trong baøi taäp naøy baïn seõ thöïc haønh giaûi baøi toaùn khung phaúng vôùi caùc soá lieäu ban ñaàu
nhö sau :
Khung goàm 5 taàng, khoaûng caùch giöõa caùc taàng laø 5m.
Khung goàm 5 nhòp, khoaûng caùch giöõa caùc nhòp laø 4m.
Vaät lieäu laø beâ toâng coát theùp (BTCT) vôùi moâ ñun ñaøn hoài : E = 2.65106 T/m2.
Heä soá Poisson v = 0.2.
Troïng löôïng rieâng cuûa BTCT laø : 2.5 T/m3
Kích thöôùc cuûa coät 0.4 x 0.4.
Kích thöôùc cuûa daàm 0.3 x 0.4.
Löïc phaân boá taùc duïng leân taàng 1 vaø 2 laø 0.6 T /m
Löïc taùc duïng leân taàng 3 vaø 4,5 laø 0.5 T / m.

Baèng chöông trình Sap 2000 baïn coù theå nhìn thaáy ñöôïc bieåu ñoà noäi löïc, phaûn löïc vaø keát
quaû bieán daïng cuûa thanh daàm moät caùch nhanh choùng. Ñeå thöïc hieän ñöôïc ñieàu ñoù baïn haõy
tieán haønh trình töï qua caùc böôùc sau :

THIEÁT KEÁ VÔÙI SÖÏ TRÔÏ GIUÙP CUÛA MAÙY TÍNH

122

BIEÂN SOAÏN : TUÛ SAÙCH STK

TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ KEÁT CAÁU BAÈNG CHÖÔNG TRÌNH SAP 2000 – TÖÏ HOÏC SAP 2000 BAÈNG HÌNH AÛNH

1. KHÔÛI ÑOÄNG SAP 2000.
Töø trình ñôn Start choïn Programs > SAP 2000NonLinear.
Cöûa soå laøm vieäc xuaát hieän nhö hình sau :

2. ÑÔN VÒ TÍNH.
Khai baùo ñôn vò tính laø Ton-m, baèng caùch baïn duøng chuoät nhaáp choïn vaøo tam
giaùc beân phaûi phía döôùi cuûa maøn hình vaø choïn Ton-m.
3. CHOÏN MAÃU KEÁT CAÁU.
Ñaàu tieân baïn vaøo trình ñôn File > New
Model from Template ñeå môû hoäp
thoaïi Model Template.
Hoäp thoaïi Model Templates xuaát hieän :

THIEÁT KEÁ VÔÙI SÖÏ TRÔÏ GIUÙP CUÛA MAÙY TÍNH

123

BIEÂN SOAÏN : TUÛ SAÙCH STK

TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ KEÁT CAÁU BAÈNG CHÖÔNG TRÌNH SAP 2000 – TÖÏ HOÏC SAP 2000 BAÈNG HÌNH AÛNH

Trong hoäp thoaïi Model Templates baïn duøng chuoät nhaáp choïn vaøo maãu keát caáu
thöù hai tính töø traùi qua nhö hình con troû chæ beân treân, ñaây laø heä khung phaúng
trong maët phaúng X-Z, khi ñoù xuaát hieän hoäp thoaïi Portal Frame.
Hoäp thoaïi Portal Frame xuaát hieän :

Trong hoäp thoaïi Portal Frame, baïn tieán haønh khai baùo caùc thoâng soá nhö sau :
Ñaàu tieân nhaáp chuoät vaøo Rectraints ñeå boû choïn.

Taïi Number of Stories (soá taàng) nhaäp giaù trò : 5.
Taïi Number of Bays (soá nhòp) nhaäp giaù trò : 5.
Story Height chieàu cao taàng : 5
Trong hoäp Bay Width (beà roäng cuûa nhòp) nhaäp giaù trò laø 4.
Sau cuøng baïn nhaáp Ok ñeå ñoùng hoäp thoaïi Portal Frame.

Luùc naøy treân maøn hình cuûa baïn xuaát hieän hai cöûa soå...
NH TOAÙN THIEÁT KEÁ KEÁT CAÁU BAÈNG CHÖÔNG TRÌNH SAP 2000 – TÖÏ HOÏC SAP 2000 BAÈNG HÌNH AÛNH
BAØI TAÄP 5
BAØI TOAÙN KHUNG PHAÚNG
Trong baøi taäp naøy baïn seõ thöïc haønh giaûi baøi toaùn khung phaúng vôùi caùc soá lieäu ban ñaàu
nhö sau :
Khung goàm 5 taàng, khoaûng caùch giöõa caùc taàng laø 5m.
Khung goàm 5 nhòp, khoaûng caùch giöõa caùc nhòp laø 4m.
Vaät lieäu laø beâ toâng coát theùp (BTCT) vôùi moâ ñun ñaøn hoài : E = 2.6510
6
T/m
2
.
Heä soá Poisson v = 0.2.
Troïng löôïng rieâng cuûa BTCT laø : 2.5 T/m
3
Kích thöôùc cuûa coät 0.4 x 0.4.
Kích thöôùc cuûa daàm 0.3 x 0.4.
Löïc phaân boá taùc duïng leân taàng 1 vaø 2 laø 0.6 T /m
Löïc taùc duïng leân taàng 3 vaø 4,5 laø 0.5 T / m.
Baèng chöông trình Sap 2000 baïn coù theå nhìn thaáy ñöôïc bieåu ñoà noäi löïc, phaûn löïc vaø keát
quaû bieán daïng cuûa thanh daàm moät caùch nhanh choùng. Ñeå thöïc hieän ñöôïc ñieàu ñoù baïn haõy
tieán haønh trình töï qua caùc böôùc sau :
THIEÁT KEÁ VÔÙI SÖÏ TRÔÏ GIUÙP CUÛA MAÙY TÍNH BIEÂN SOAÏN : TUÛ SAÙCH STK
122
sap 2000 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
sap 2000 - Người đăng: 1992quocviet1992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
sap 2000 9 10 471