Ktl-icon-tai-lieu

sap 2000

Được đăng lên bởi 1992quocviet1992
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 514 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ KEÁT CAÁU BAÈNG CHÖÔNG TRÌNH SAP 2000 – TÖÏ HOÏC SAP 2000 BAÈNG HÌNH AÛNH

BAØI TAÄP 6

KHUNG KHOÂNG GIAN
Cho heä khung goàm 4 taàng, khoaûng caùch giöõa caùc taàng laø 4m.
Soá nhòp theo phöông X laø 2
Soá nhòp theo phöông Y laø 2
Beà roäng nhòp theo phöông X laø 5m
Beà roäng nhòp theo phöông Y laø 5m
Vaät lieäu laø beâ toâng coát theùp (BTCT) vôùi moâ ñun ñaøn hoài: E = 2.65106 T/m2.
Heä soá Poisson v = 0.2.
Troïng löôïng rieâng cuûa BTCT laø : 2.5 T/m3
Kích thöôùc cuûa coät taàng 1 vaø 2 laø 0.4 x 0.4.
Kích thöôùc cuûa coät taàng 3 vaø 4 laø 0.3 x 0.3
Kích thöôùc cuûa daàm taàng 1 vaø 2 laø 0.3 x 0.4.
Kích thöôùc cuûa daàm taàng 3 vaø 4 laø 0.2 x 0.4.
Löïc phaân boá taùc duïng leân taàng 1 vaø 2 laø 0.8 T / m.

Khung khoâng gian
Vôùi soá lieäu baøi toaùn ban ñaàu, baïn haõy tieán haønh giaûi baøi toaùn theo trình töï sau :
THIEÁT KEÁ VÔÙI SÖÏ TRÔÏ GIUÙP CUÛA MAÙY TÍNH

162

BIEÂN SOAÏN : TUÛ SAÙCH STK

TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ KEÁT CAÁU BAÈNG CHÖÔNG TRÌNH SAP 2000 – TÖÏ HOÏC SAP 2000 BAÈNG HÌNH AÛNH

1. KHÔÛI ÑOÄNG SAP 2000
Töø trình ñôn Start choïn Programs > SAP 2000NonLinear.
2. CHOÏN ÑÔN VÒ TÍNH TOAÙN
Nhaáp chuoät vaøo tam giaùc beân phaûi cuoái
maøn hình ñeå choïn ñôn vò laø Ton-m.

3. TAÏO MOÄT MOÂ HÌNH MAÃU
Ñeå taïo moâ hình maãu ñaàu tieân baïn vaøo
trình ñôn File > New Model from Template.
Hoäp thoaïi Model Template xuaát hieän :

Trong hoäp thoaïi Model Template baïn duøng chuoät nhaáp choïn vaøo maãu thöù baûy nhö hình
con troû chæ beân treân ñeå xuaát hieän hoäp thoaïi Space Frame.
Hoäp thoaïi Space Frame xuaát hieän :

THIEÁT KEÁ VÔÙI SÖÏ TRÔÏ GIUÙP CUÛA MAÙY TÍNH

163

BIEÂN SOAÏN : TUÛ SAÙCH STK

TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ KEÁT CAÁU BAÈNG CHÖÔNG TRÌNH SAP 2000 – TÖÏ HOÏC SAP 2000 BAÈNG HÌNH AÛNH

Trong hoäp thoaïi Space Frame baïn khai baùo theo trình töï sau :
•

Nhaáp chuoät vaøo Restraints ñeå boû choïn

•

Number of Stories (soá taàng) : 4

•

Number of Bays along X (soá nhòp theo phöông X) : 2

•

Number of Bays along Y (soá nhòp theo phöông Y) : 2

•

Story Height ( chieàu cao taàng) : 4

•

Bay width along X (beà roäng nhòp theo phöông X) : 5

•

Bay width along Y(beà roäng nhòp theo phöông Y) : 5

•

Sau cuøng nhaáp choïn OK ñeå ñoùng hoäp thoaïi.

Baây giôø treân maøn hình xuaát hieän hai cöûa soå laøm vieäc khi ñoù baïn duøng chuoät nhaáp choïn
vaøo Close ñeå ñoùng cöûa soå coù teân X-Y Plane @Z=16 nhö hình sau:

Hình khi hoaøn taát
THIEÁT KEÁ VÔÙI SÖÏ TRÔÏ GIUÙP CUÛA MAÙY TÍNH

164

BIEÂN SOAÏN : TUÛ SAÙCH STK

...
NH TOAÙN THIEÁT KEÁ KEÁT CAÁU BAÈNG CHÖÔNG TRÌNH SAP 2000 – TÖÏ HOÏC SAP 2000 BAÈNG HÌNH AÛNH
BAØI TAÄP 6
KHUNG KHOÂNG GIAN
Cho heä khung goàm 4 taàng, khoaûng caùch giöõa caùc taàng laø 4m.
Soá nhòp theo phöông X laø 2
Soá nhòp theo phöông Y laø 2
Beà roäng nhòp theo phöông X laø 5m
Beà roäng nhòp theo phöông Y laø 5m
Vaät lieäu laø beâ toâng coát theùp (BTCT) vôùi moâ ñun ñaøn hoài: E = 2.6510
6
T/m
2
.
Heä soá Poisson v = 0.2.
Troïng löôïng rieâng cuûa BTCT laø : 2.5 T/m
3
Kích thöôùc cuûa coät taàng 1 vaø 2 laø 0.4 x 0.4.
Kích thöôùc cuûa coät taàng 3 vaø 4 laø 0.3 x 0.3
Kích thöôùc cuûa daàm taàng 1 vaø 2 laø 0.3 x 0.4.
Kích thöôùc cuûa daàm taàng 3 vaø 4 laø 0.2 x 0.4.
Löïc phaân boá taùc duïng leân taàng 1 vaø 2 laø 0.8 T / m.
Khung khoâng gian
Vôùi soá lieäu baøi toaùn ban ñaàu, baïn haõy tieán haønh giaûi baøi toaùn theo trình töï sau :
THIEÁT KEÁ VÔÙI SÖÏ TRÔÏ GIUÙP CUÛA MAÙY TÍNH BIEÂN SOAÏN : TUÛ SAÙCH STK
162
sap 2000 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
sap 2000 - Người đăng: 1992quocviet1992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
sap 2000 9 10 602