Ktl-icon-tai-lieu

Sap 2000

Được đăng lên bởi 1992quocviet1992
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 521 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ KEÁT CAÁU BAÈNG CHÖÔNG TRÌNH SAP 2000 – TÖÏ HOÏC SAP 2000 BAÈNG HÌNH AÛNH

PHAÀN I
GIAÙO TRÌNH
TÍNH TOAÙN KEÁT CAÁU
VÔÙI SÖÏ TRÔÏ GIUÙP CUÛA MAÙY TÍNH
HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG

SAP 2000
1. DAÀM LIEÂN TUÏC
2. HEÄ DAÀM GHEÙP
3. HEÄ KHUNG PHAÚNG
4. HIEÄU CHÆNH KHUNG
5. KHUNG PHÖÙC TAÏP
6. KHUNG KHOÂNG GIAN
7. HEÄ DAÀM GIAO

THIEÁT KEÁ VÔÙI SÖÏ TRÔÏ GIUÙP CUÛA MAÙY TÍNH

7

BIEÂN SOAÏN : TUÛ SAÙCH STK

TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ KEÁT CAÁU BAÈNG CHÖÔNG TRÌNH SAP 2000 – TÖÏ HOÏC SAP 2000 BAÈNG HÌNH AÛNH

BAØI TAÄP 1

BAØI TOAÙN DAÀM LIEÂN TUÏC
Trong baøi taäp naøy baïn seõ thöïc taäp tính toaùn moät daàm lieân tuïc. Daàm lieân tuïc thöôøng xuaát
hieän moät trong nhöõng baøi toaùn veà caàu ñöôøng vôùi moâ hình döôùi ñaây :

Vôùi soá lieäu baøi toaùn ban ñaàu cuûa daàm nhö sau :
Daàm ñôn giaûn daøi 30 m chòu taûi troïng phaân boá hình thang
Vaät lieäu laø theùp vôùi moâ ñun ñaøn hoài: E= 1.99e8 KN/ m

2

Heä soá Poisson v = 0.3.
Daàm laøm baèng theùp hình vôùi soá hieäu laø W21x50.
1. KHÔÛI ÑOÄNG SAP 2000
Ñeå giaûi baøi toaùn, ñaàu tieân baïn khôûi ñoäng Sap baèng caùch vaøo trình ñôn Start > Programs
> SAP 2000 NonLinear > SAP 2000 Non Linear.

THIEÁT KEÁ VÔÙI SÖÏ TRÔÏ GIUÙP CUÛA MAÙY TÍNH

8

BIEÂN SOAÏN : TUÛ SAÙCH STK

TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ KEÁT CAÁU BAÈNG CHÖÔNG TRÌNH SAP 2000 – TÖÏ HOÏC SAP 2000 BAÈNG HÌNH AÛNH

2. ÑÔN VÒ TÍNH
Nhaáp chuoät vaøo tam giaùc beân phaûi phaàn döôùi
cuûa maøn hình ñeå thay ñoåi ñôn vò laø KN-m.

3. TAÏO MOÂ HÌNH MAÃU
Ñeå taïo moät moâ hình maãu veà daàm lieân tuïc ñaàu tieân baïn vaøo trình ñôn File > New Model
from Template.

Hoäp thoaïi Model Template xuaát hieän :

Trong hoäp thoaïi Model Template ñeå choïn moät moâ hình maãu veà daàm lieân tuïc ñaàu tieân
baïn duøng chuoät nhaáp vaøo kieåu ñaàu tieân nhö hình con troû chæ beân treân ñeå môû hoäp thoaïi Beam.
Hoäp thoaïi Beam xuaát hieän :

Trong hoäp thoaïi Beam baïn tieán haønh khai baùo nhö sau :
THIEÁT KEÁ VÔÙI SÖÏ TRÔÏ GIUÙP CUÛA MAÙY TÍNH

9

BIEÂN SOAÏN : TUÛ SAÙCH STK

TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ KEÁT CAÁU BAÈNG CHÖÔNG TRÌNH SAP 2000 – TÖÏ HOÏC SAP 2000 BAÈNG HÌNH AÛNH

Nhaáp chuoät vaøo Restraints ñeå kích choïn ñieàu kieän raøng buoäc (lieân keát maëc
ñònh)
Trong muïc Number of Spans (Soá nhòp) : 1
Taïi muïc Span Lingth (chieàu daøi cuûa moät nhòp) : 30
Nhaáp choïn vaøo OK ñeå ñoùng hoäp thoaïi Beam.
Baây giôø treân maøn hình xuaát hieän hai cöûa soå laøm vieäc ñoù laø 3-D View vaø X-Y Plan @Y=0
khi ñoù baïn duøng chuoät nhaáp choïn vaøo nuùt Close ñeå ñoùn...
NH TOAÙN THIEÁT KEÁ KEÁT CAÁU BAÈNG CHÖÔNG TRÌNH SAP 2000 – TÖÏ HOÏC SAP 2000 BAÈNG HÌNH AÛNH
PHAÀN I
GIAÙO TRÌNH
NH TOAÙN KEÁT CAÁU
VÔÙI SÖÏ TRÔÏ GIUÙP CUÛA MAÙY TÍNH
HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG
SAP 2000
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
DAÀM LIEÂN TUÏC
HEÄ DAÀM GHEÙP
HEÄ KHUNG PHAÚNG
HIEÄU CHÆNH KHUNG
KHUNG PHÖÙC TAÏP
KHUNG KHOÂNG GIAN
HEÄ DAÀM GIAO
THIEÁT KEÁ VÔÙI SÖÏ TRÔÏ GIUÙP CUÛA MAÙY TÍNH BIEÂN SOAÏN : TUÛ SAÙCH STK
7
Sap 2000 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sap 2000 - Người đăng: 1992quocviet1992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Sap 2000 9 10 441