Ktl-icon-tai-lieu

Sap 2000

Được đăng lên bởi 1992quocviet1992
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 544 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ KEÁT CAÁU BAÈNG CHÖÔNG TRÌNH SAP 2000 – TÖÏ HOÏC SAP 2000 BAÈNG HÌNH AÛNH

BAØI TAÄP 2

HEÄ DAÀM GHEÙP
Trong baøi taäp naøy, baïn seõ thöïc taäp giaûi baøi toaùn heä daàm gheùp vaø daàm ñôn giaûn sau ñoù
baèng keát quaû thöïc teá seõ ñöa ra keát luaän, neân söû duïng loaïi naøo thì kinh teá nhaát. Baèng chöông
trình Sap 2000 baïn coù theå ñöa ra moät thoâng soá chính xaùc, sau ñoù so saùnh moät caùch nhanh choùng
vaø deå daøng ñeå ñöa ra phöông phaùp toái öu. Thaät vaäy, ñeå thaáy ñöôïc ñieàu ñoù nhö theá naøo baïn haõy
tieán haønh giaûi hai baøi toaùn nhö hình minh hoïa beân döôùi :

Heä daàm gheùp

Heä daàm ñôn giaûn
1. KHÔÛI ÑOÄNG SAP 2000
Vaøo trình ñôn Start choïn > Programs > SAP 2000NonLinear khi ñoù maøn hình xuaát hieän
nhö hình beân döôùi :

THIEÁT KEÁ VÔÙI SÖÏ TRÔÏ GIUÙP CUÛA MAÙY TÍNH

30

BIEÂN SOAÏN : TUÛ SAÙCH STK

TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ KEÁT CAÁU BAÈNG CHÖÔNG TRÌNH SAP 2000 – TÖÏ HOÏC SAP 2000 BAÈNG HÌNH AÛNH

2. ÑÔN VÒ TÍNH
Khai baùo ñôn vò tính laø KN-m baèng caùch, baïn duøng chuoät nhaáp choïn vaøo tam giaùc
beân phaûi phía döôùi cuûa maøn hình vaø choïn KN-m.
3. CHOÏN MAÃU KEÁT CAÁU
Tröôùc tieân baïn vaøo trình ñôn
File > New Model hay nhaán toå
hôïp phím Ctrl + N ñeå xuaát hieän
hoäp thoaïi Coordinate System
Definition.
Hoäp thoaïi Coordinate System Definition xuaát hieän :
Trong hoäp thoaïi Coordinate System
Definition baïn thöïc hieän khai baùo theo trình töï
sau :

THIEÁT KEÁ VÔÙI SÖÏ TRÔÏ GIUÙP CUÛA MAÙY TÍNH

31

•

Nhaáp chuoät vaøo Cartesian

•

Trong muïc Number of Grid
Spaces baïn nhaäp vaøo giaù trò
nhö sau : Taïi X direction laø
17, Y direction : 8, Z
direction : 1 vaø nhöõng muïc
coøn laïi baïn nhaäp giaù trò laø 1
sau cuøng nhaáp choïn OK ñeå
ñoùng hoäp thoaïi.

BIEÂN SOAÏN : TUÛ SAÙCH STK

TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ KEÁT CAÁU BAÈNG CHÖÔNG TRÌNH SAP 2000 – TÖÏ HOÏC SAP 2000 BAÈNG HÌNH AÛNH

Khi nhaáp choïn OK, maøn hình xuaát hieän hai cöûa soå laøm vieäc nhö hình beân döôùi khi
ñoù baïn nhaáp choïn vaøo Close ñeå ñoùng cöûa soå beân traùi.

Vaøo trình ñôn View > Set 2D
View hay nhaán toå hôïp phím
Shift + Ctrl + F1 ñeå xuaát hieän
hoäp thoaïi Set 2D View.
Hoäp thoaïi Set 2D View xuaát
hieän :

THIEÁT KEÁ VÔÙI SÖÏ TRÔÏ GIUÙP CUÛA MAÙY TÍNH

32

BIEÂN SOAÏN : TUÛ SAÙCH STK

TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ KEÁT CAÁU BAÈNG CHÖÔNG TRÌNH SAP 2000 – TÖÏ HOÏC SAP 2000 BAÈNG HÌNH AÛNH

Trong hoäp thoaïi Set 2D view, taïi Plane baïn duøng chuoät nhaáp choïn vaøo X-Z plane sau ñoù
nhaáp choïn vaøo OK ñeå ñoùng hoäp thoaïi....
NH TOAÙN THIEÁT KEÁ KEÁT CAÁU BAÈNG CHÖÔNG TRÌNH SAP 2000 – TÖÏ HOÏC SAP 2000 BAÈNG HÌNH AÛNH
BAØI TAÄP 2
HEÄ DAÀM GHEÙP
Trong baøi taäp naøy, baïn seõ thöïc taäp giaûi baøi toaùn heä daàm gheùp vaø daàm ñôn giaûn sau ñoù
baèng keát quaû thöïc teá seõ ñöa ra keát luaän, neân söû duïng loaïi naøo thì kinh teá nhaát. Baèng chöông
trình Sap 2000 baïn coù theå ñöa ra moät thoâng soá chính xaùc, sau ñoù so saùnh moät caùch nhanh choùng
vaø deå daøng ñeå ñöa ra phöông phaùp toái öu. Thaät vaäy, ñeå thaáy ñöôïc ñieàu ñoù nhö theá naøo baïn haõy
tieán haønh giaûi hai baøi toaùn nhö hình minh hoïa beân döôùi :
Heä daàm gheùp
Heä daàm ñôn giaûn
1. KHÔÛI ÑOÄNG SAP 2000
Vaøo trình ñôn Start choïn > Programs > SAP 2000NonLinear khi ñoù maøn hình xuaát hieän
nhö hình beân döôùi :
THIEÁT KEÁ VÔÙI SÖÏ TRÔÏ GIUÙP CUÛA MAÙY TÍNH BIEÂN SOAÏN : TUÛ SAÙCH STK
30
Sap 2000 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sap 2000 - Người đăng: 1992quocviet1992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Sap 2000 9 10 43