Ktl-icon-tai-lieu

Sấy Đường Thùng Quay

Được đăng lên bởi Nguyễn Trường Kiên
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 3725 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Ñoà aùn moân hoïc Quaù trình – Thieát bò
CBHD: Mai Thanh PHong
SAÁY ÑÖÔØNG THUØNG QUAY

CHÖÔNG I: TOÅNG QUAN

GIÔÙI THIEÄU ÑAÀU ÑEÀ ÑOÀ AÙN

Saáy laø phöông phaùp thöôøng duøng trong coâng nghieäp vaø ñôøi soáng. Keát quaû
cuûa quaù trình saáy laøm cho haøm löôïng chaát khoâ trong vaät lieäu taêng leân. Ñieàu ñoù coù yù
nghóa quan troïng treân nhieàu phöông dieän khaùc nhau. Ví duï: ñoái vôùi caùc noâng saûn
vaø thöïc phaåm nhaèm taêng cöôøng tính beàn vöõng trong baûo quaûn, ñoái vôùi caùc nhieân
lieäu ( than, cuûi) ñöôïc naâng cao löôïng nhieät chaùy, ñoái vôùi goám söù laøm taêng ñoä beàn
cô hoïc, giaûm chi phí vaän chuyeån…
Nguyeân taéc cuûa quaù trình saáy laø cung caáp naêng löôïng nhieät ñeå bieán ñoåi
traïng thaùi cuûa pha loûng trong vaät lieäu thaønh hôi. Haàu heát caùc vaät lieäu trong quaù
trình saûn xuaát ñeàu chöùa pha loûng laø nöôùc neân ngöôøi ta thöôøng goïi laø aåm.
Tuøy theo quaù trình caáp nhieät cho aåm maø ngöôøi ta phaân ra caùc phöông phaùp
saáy khaùc nhau: caáp nhieät baèng ñoái löu goïi laø saáy ñoái löu, caáp nhieät baèng daãn nhieät
goïi laø saáy tieáp xuùc, caáp nhieät baèng böùc xaï goïi laø saáy böùc xaï…
Heä thoáng saáy thuøng quay laø heä thoáng saáy chuyeân duøng ñeå saáy haït, cuïc nhoû.
Heä thoáng saáy thuøng quay cuõng laø heä thoáng saáy ñoái löu. Trong ñoà aùn naøy, em xin
trình baøy veà qui trình coâng ngheä vaø thieát bò saáy thuøng quay duøng ñeå saáy ñöôøng vôùi
naêng xuaát ñaàu ra laø 1200kg/h.

GIÔÙI THIEÄU VEÀ NGUYEÂN LIEÄU.

Nöôùc ta laø moät nöôùc nhieät ñôùi neân ñöôøng ñöôïc saûn xuaát chuû yeáu töø caây mía.
Ñöôøng ñöôïc ñem ñi saáy laø nhöõng tinh theå saccharose, coù kích thöôùc trung bình laø
0,8 mm.
Saccarose laø moät ñöôøng keùp coù coâng thöùc phaân töû laø C12H22O11, goàm 2 phaân
töû α - D - glucose vaø β - D - fructose lieân keát vôùi nhau baèng lieân keát 1,2 –
glucoside.

Saccarose

Do ñoù saccarose khoâng coøn tính khöû, khoâng taïo ñöôïc osazone. Noù bò
caramel hoùa ôû nhieät ñoä noùng chaûy töø 160 ÷ 180 oC. Nhöng ôû nhieät ñoä lôùn hôn
1050C thì ñöôøng seõ bò caramel hoùa moät phaàn laøm ñöôøng bò saãm maøu.
Trong töï nhieân, saccarose coù trong mía, cuû caûi ñöôøng, thoát noát,…

Sinh Vien
MSSV
1.

: Bui Thi Mai Trang
: 60503026
trang 1

Ñoà aùn moân hoïc Quaù trình – Thieát bò
CBHD: Mai Thanh PHong
SAÁY ÑÖÔØNG THUØNG QUAY

CHÖÔNG 2: QUY TRÌNH COÂNG NGHEÄ
2.1. SÔ ÑOÀ QUY TRÌNH COÂNG NGHEÄ:

Khoâng khí

Ñöôøn
g

Quaït ñaåy

Gaàu taûi

Cô caáu nhaäp lieäu

Quaït huùt

Calorife

Thuøng saáy

...
Ñoà aùn moân hoïc Quaù trình – Thieát bò
CBHD: Mai Thanh PHong
SAÁY ÑÖÔØNG THUØNG QUAY
CHÖÔNG I: TOÅNG QUAN
GIÔÙI THIEÄU ÑAÀU ÑEÀ ÑOÀ AÙN
Saáy laø phöông phaùp thöôøng duøng trong coâng nghieäp vaø ñôøi soáng. Keát quaû
cuûa quaù trình saáy laøm cho haøm löôïng chaát khoâ trong vaät lieäu taêng leân. Ñieàu ñoù coù yù
nghóa quan troïng treân nhieàu phöông dieän khaùc nhau. Ví duï: ñoái vôùi caùc noâng saûn
vaø thöïc phaåm nhaèm taêng cöôøng tính beàn vöõng trong baûo quaûn, ñoái vôùi caùc nhieân
lieäu ( than, cuûi) ñöôïc naâng cao löôïng nhieät chaùy, ñoái vôùi goám söù laøm taêng ñoä beàn
cô hoïc, giaûm chi phí vaän chuyeån…
Nguyeân taéc cuûa quaù trình saáy laø cung caáp naêng löôïng nhieät ñeå bieán ñoåi
traïng thaùi cuûa pha loûng trong vaät lieäu thaønh hôi. Haàu heát caùc vaät lieäu trong qu
trình saûn xuaát ñeàu chöùa pha loûng laø nöôùc neân ngöôøi ta thöôøng goïi laø aåm.
Tuøy theo quaù trình caáp nhieät cho aåm maø ngöôøi ta phaân ra caùc phöông phaùp
saáy khaùc nhau: caáp nhieät baèng ñoái löu goïi laø saáy ñoái löu, caáp nhieät baèng daãn nhieät
goïi laø saáy tieáp xuùc, caáp nhieät baèng böùc xaï goïi laø saáy böùc xaï…
Heä thoáng saáy thuøng quay laø heä thoáng saáy chuyeân duøng ñeå saáy haït, cuïc nhoû.
Heä thoáng saáy thuøng quay cuõng laø heä thoáng saáy ñoái löu. Trong ñoà aùn naøy, em xin
trình baøy veà qui trình coâng ngheä vaø thieát bò saáy thuøng quay duøng ñeå saáy ñöôøng vôùi
naêng xuaát ñaàu ra laø 1200kg/h.
GIÔÙI THIEÄU VEÀ NGUYEÂN LIEÄU.
Nöôùc ta laø moät nöôùc nhieät ñôùi neân ñöôøng ñöôïc saûn xuaát chuû yeáu töø caây mía.
Ñöôøng ñöôïc ñem ñi saáy laø nhöõng tinh theå saccharose, coù kích thöôùc trung bình laø
0,8 mm.
Saccarose laø moät ñöôøng keùp coù coâng thöùc phaân töû laø C
12
H
22
O
11
, goàm 2 phaân
töû α - D - glucose vaø β - D - fructose lieân keát vôùi nhau baèng lieân keát 1,2 –
glucoside.
Do ñoù saccarose khoâng coøn tính khöû, khoâng taïo ñöôïc osazone. Noù bò
caramel hoùa ôû nhieät ñoä noùng chaûy töø 160 ÷ 180
o
C. Nhöng ôû nhieät ñoä lôùn hôn
105
0
C thì ñöôøng seõ bò caramel hoùa moät phaàn laøm ñöôøng bò saãm maøu.
Trong töï nhieân, saccarose coù trong mía, cuû caûi ñöôøng, thoát noát,…
Sinh Vien : Bui Thi Mai Trang
MSSV : 60503026
trang 1
1.
Saccarose
Sấy Đường Thùng Quay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sấy Đường Thùng Quay - Người đăng: Nguyễn Trường Kiên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
Sấy Đường Thùng Quay 9 10 400