Ktl-icon-tai-lieu

Schematic bộ nạp STLink

Được đăng lên bởi lebatientrien
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 362 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

2

3

4

A

A

B

B

U_ST_LINK
ST_LINK.SCHDOC
RESET#
ST_LINK_SWIM

U_MCU
MCU.SchDoc
SB1
SB2

RESET#
ST_LINK_SWIM

C

C

D

D

STMicroelectronics
Title:
STM8S-Discovery
Number:MB867
1

2

3

Rev: A.1(PCB.SCH)

Date: 5/6/2009
4

Sheet 1

of

3

1

2

3

4

CN1
NRST
PA2
A
VDD

PA3
PA5

VDD

VCAP
VDD

PA4
PA6

1

VDDA
PB7
PB5
PB3
PB1
PE7

R1
510

1
2
3
4
5
6
7
8
9 10
11 12

EX_PC1
EX_PC3
PC5

1
2
3
4
5
6
7
8
9 10
11 12

PC6
PG0

Header 6X2H Left
CN3
LD1
Green

2
ST_LINK_SWIM

CN2
PE5
PC2
PC4

PA1

1
2
3
4
5
6
7
8
9 10
11 12

PC7
PG1

A
VDD

Header 6X2H Right
CN4
PE3
PE1
PD0
PD2
PD4
PD6

PB6
PB4
PB2
PB0
PE6

PE2
PE0
PD1
PD3
PD5
PD7

1
2
3
4
5
6
7
8
9 10
11 12

Header 6X2H Down

Header 6X2H Top

R7
10K[N/A]

PD7
PD6
PD5
PD4
PD3
PD2
PD1
PD0
PE0
PE1
PE2
PE3

B

C1
10nF

48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37

VDD
Extension connector

B

C3
20pF

VCAP
C4
60
C5

PA3
PA4
PA5
PA6

20pF

C2

PC5
PC4
PC3
PC2
PC1
PE5

C6
1uF

PB7
PB6
PB5
PB4
PB3
PB2
PB1
PB0
PE7
PE6

C7
100nF

R4

1M

C
SB3
solder bridge

SB4
solder bridge

R6
10K

SB5
1

VDDA

BEAD

10K

<----Active shield

EX_PC1 3

L1

R2

1nF

VDD

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

VDD

VDD

PG1
PG0
PC7
PC6

Vdda
Vssa
PB7
PB6
PB5
PB4
PB3
PB2
PB1
PB0
PE7
PE6

680nF

36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25

<----ESD resistor close to MCU pad

1

C

PG1
PG0
PC7
PC6
Vddio_2
Vssio_2
PC5
PC4
PC3
PC2
PC1
PE5

3

R5

NRST
OSCIN/PA1
OSCOUT/PA2
Vssio_1
Vss
VCAP
Vdd
Vddio_1
PA3
PA4
PA5
PA6

2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

NRST
PA1
PA2

U1
STM8S105C6T6

2

X1
16MHz

PD7
PD6
PD5
PD4
PD3
PD2
PD1
PD0
PE0
PE1
PE2
PE3

RESET#

<----Touch Sensing diameter 8mm
EX_PC3
TS1
TS_PAD

+3V3
U5V
D

1

JP1 VDD
2

3
C8
100nF

C9
100nF

C10
100nF

D

STMicroelectronics
Title:
STM8S-Discovery MCU
Number:MB867
1

2

3

Rev: A.1(PCB.SCH)

Date: 8/24/2009
4

Sheet 2

of

3

1

2

3

4

R15
100K
A
SWIM_IN
SWIM

SWIM_IN
SWIM_RST
SWIM_RST_IN
STM_JRST
STM_JTDO
STM_JTDI
STM_JTCK

A

VDD
U2
STM32F103C8T6

48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37

+3V3

X2

C16
20pF

2

+3V3

8MHz

B

+3V3

VDD_3
VSS_3
PB9
PB8
BOOT0
PB7
PB6
PB5
JNRST
JTDO
JTDI
JTCK

1

1
2
3
SWIM_PULLUP_CTL
4
5
OSC_IN
OSC_OUT 6
STM_RST 7
8
C11
9
100nF+3V3 AIN_1 10
11
M25_CS
U2_TX 12

R16

VDD_2
VSS_2
JTMS
PA12
PA11
PA10
PA9
PA8
S2_MOSI
S2_MISO
S2_CK
PB12

36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25

220
220

SWIM
SWIM_RST

R13
R14

47
47

ST_LINK_SWIM
RESET#

STM_JTMS
USB_DP
USB_DM
U1_RX
U1_TX
ST_LINK_LED

VDD

CN7
1
2
3
4

B

Header 4

T_JTMS
T_JTCK

CN5
8
6
4

STM_JRST
STM_JTDI
STM_JTCK

7
5 STM_JTMS
3...
1
1
2
2
3
3
4
4
D D
C C
B B
A A
STMicroelectronics
Title:
Number: Rev: Sheet of
A.1(PCB.SCH)
Date:
5/6/2009
MB867 1 3
STM8S-Discovery
RESET#
ST_LINK_SWIM
U_MCU
MCU.SchDoc
RESET#
ST_LINK_SWIM
U_ST_LINK
ST_LINK.SCHDOC
SB1
SB2
Schematic bộ nạp STLink - Trang 2
Schematic bộ nạp STLink - Người đăng: lebatientrien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Schematic bộ nạp STLink 9 10 561