Ktl-icon-tai-lieu

Session tracking note

Được đăng lên bởi Anh Không
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 465 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thế nào là session tracking?
Vẽ hình
Session Tracking:
1. Input type=”hidden”
2. Cookie
Cookie nameCkie = new Cookie(“name”, “long nguyen”);
Response.addCookie(nameCkie);

Request.getCookies(); // trả về mảng các cookie

//Để lấy giá trị của cookie có key là name
if (cookies[i].getName().equals("name"))
name = cookies[i].getValue() ;

Xử lý unicode
Add cookie
Cookie cookie = new Cookie(name, URLEncoder.encode(value, "UTF-8"));

Lấy giá trị cookie
String value = URLDecoder.decode(cookie.getValue(), "UTF-8");

Tham khảo cookie-unicode-error-solved.pdf (saved from stackoverflow)

3. HttpSession Interface
Tại sao lại nên sử dụng httpsession, khi dữ liệu được gửi dưới dạng hidden type hoặc
là cookie không được an toàn, lý do: hacker có thể bắt các gói tin khi người dùng gửi
lên server.
Để sử dụng session ta lấy trong request
HttpSession session = request.getSession();

Lưu trữ đối tượng nào đó ta muốn lưu trữ vào session

Student std = new Student(lastName, firstName, … ); //
Session.setAtrribute(“std”,std);

Lấy dữ liệu từ session:
//get session
HttpSession session = request.getSession();
//get student from session
Student std = (Student) session.getAttribute("std");

Để sử dụng utf-8 giữa servlet và mysql (hay các hệ cơ sở dữ liệu khác)
1. Đầu tiên trong mỗi servlet, trước khi lấy param ra ( request.getParameter(“key”) )
Request.setCharacterEncoding(“utf-8”);
Response. setContentType(“text/html; charset=UTF-8”);

2. Sau đó trong database chỉnh colation là utf-8, và encoding cho từng field là utf-8

...
Th nào là session tracking?ế
V hình
Session Tracking:
1. Input type=”hidden”
2. Cookie
Cookie nameCkie = new Cookie(“name”, “long nguyen”);
Response.addCookie(nameCkie);
Request.getCookies(); // tr v m ng các cookie
//Đ l y giá tr c a cookie có key là name
if (cookies[i].getName().equals("name"))
name = cookies[i].getValue() ;
X lý unicode
Add cookie
Cookie cookie = new Cookie(name, URLEncoder.encode(value, "UTF-8"));
L y giá tr cookie
String value = URLDecoder.decode(cookie.getValue(), "UTF-8");
Tham kh o cookie-unicode-error-solved.pdf (saved from stackoverflow)
3. HttpSession Interface
T i sao l i nên s d ng httpsession, khi d li u đ c g i d i d ng ượ ư hidden type ho c
cookie không đ c an toàn, lý do: hacker có th b t các gói tin khi ng i dùng g i ượ ườ
lên server.
Đ s d ng session ta l y trong request
HttpSession session = request.getSession();
L u tr đ i t ng nào đó ta mu n l u tr vào sessionư ư ư
Session tracking note - Trang 2
Session tracking note - Người đăng: Anh Không
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Session tracking note 9 10 732