Ktl-icon-tai-lieu

SHADOW

Được đăng lên bởi thienthuan25
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1125 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TEXT-AUTOSHAPE

SHADOW 3-D

1

ÑOÁI TÖÔÏNG TEXT
TRONG SLIDE
1-DAÏNG TIEÂU ÑEÀ
ÑAÕ COÙ OÂ GIÖÕ CHOÃ
2

2-DAÏNG DANH SAÙCH LIEÄT KEÂ ÑAÕ
COÙ OÂ GIÖÕ CHOÃ
 DANH SAÙCH 1
 DANH SAÙCH 2
 DANH SAÙCH 3
 DANH SAÙCH 4
 DANH SAÙCH

n
3

DAÏNG TIEÂU ÑEÀ

DAÏNG DANH SAÙCH

4

NEÁU CHÖA COÙ OÂ GIÖÕ CHOÃ THÌ
DUØNG COÂNG CUÏ TEXT BOX

5

AUTOSHAPES

6

BOÙNG
MAÂY

XAÙC LAÄP MAÀU CHÖÕ- NEÀN - VIEÀN

7

ÑOÅ BOÙNG ÑOÁÙI TÖÔÏNG-SHADOW



LÖÏA ÑOÁI TÖÔÏNG DAÏNG
TEXT HOAËC AUTOSHAPE



KÍCH NUÙT SHADOW
TREÂN THANH COÂNG CUÏ
DRAW
CHOÏN 1 TRONG 20 KIEÅU
ÑOÅ BOÙNG
HOAËC CHOÏN SHADOW
SETTINGS




8

Kích Shadow Settings ñeå baät thanh coâng cuï :
1
: Baät taét cheá ñoä boùng
2-3- 4-5
: Dòch chuyeån boùng theo 4 phöông
6 : Taïo maãu boùng
7 : Maàu ñoå boùng


1

2

3

4

5

6
9

7

MAÀU CUÛA ÑOÅ BOÙNG

10

VÍ DUÏ ÑOÅ BOÙNG
KHOA COÂNG NGHEÄ THOÂNG TIN

11

Caùc kieåu ñoä saâu –3D

Kích 3-D Settings

12

Thanh 3-D Settings :
10 hieäu öùng khaùc
1- On/Off

6 – Depth

2 – Tilt Down

7 – Direction

3 – Tilt Up

8 – Lighting

4 – Tilt Left

9 – Surface

5 – Tilt Right

10 –11 Color

1

2

3

4

5

6

7

8

9

13

10 11

MAÀU CUÛA 3-D

14

VÍ DUÏ 3-D

POWERPOINT

KTV
K10

2003

15

16

...
1
TEXT-AUTOSHAPE
SHADOW 3-D
SHADOW - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
SHADOW - Người đăng: thienthuan25
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
SHADOW 9 10 396