Ktl-icon-tai-lieu

Shaper Tool Head Assembly

Được đăng lên bởi duoc-trinh-van
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 825 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Shaper Tool Head Assembly

1

Shaper Tool Head Assembly
Create the Shaper Tool Head assembly, as shown in Figure 1. After creating the assembly, create
its exploded view, as shown in Figure 2. The dimensions of the components are given in
Figures 3 through 7.

Figure 1 The Shaper Tool Head assembly

Figure 2 The exploded view of the Shaper Tool
Head assembly

2

Student Project

Figure 3 Views and dimensions of the Swivel Plate

Shaper Tool Head Assembly

Figure 4 Views and dimensions of the Back Plate

3

4

Student Project

Figure 5 Views and dimensions of the Vertical Slide

Shaper Tool Head Assembly

Figure 6 Views and dimensions of various components

5

6

Student Project

Figure 7 Views and dimensions of various components

...
Shaper Tool Head Assembly 1
Create the Shaper Tool Head assembly, as shown in Figure 1. After creating the assembly, create
its exploded view, as shown in Figure 2. The dimensions of the components are given in
Figures 3 through 7.
Shaper Tool Head Assembly
Figure 1 The Shaper Tool Head assembly
Figure 2 The exploded view of the Shaper Tool
Head assembly
Shaper Tool Head Assembly - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Shaper Tool Head Assembly - Người đăng: duoc-trinh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Shaper Tool Head Assembly 9 10 476