Ktl-icon-tai-lieu

SIMATIC S7-200 CPU 226 DC/DC/DC and CPU 226 AC/DC/Relay

Được đăng lên bởi xuanquynh0607
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 290 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Data Sheet
SIMATIC S7-200
CPU 226 DC/DC/DC and CPU 226 AC/DC/Relay
Table 1

Specifications for CPU 226 DC/DC/DC and CPU 226 AC/DC/Relay
Description
Order Number

CPU 226 DC/DC/DC
6ES7 216–2AD21–0XB0

CPU 226 AC/DC/Relay
6ES7 216–2BD21–0XB0

Physical Size
Dimensions (W x H x D)

196 mm x 80 mm x 62 mm

196 mm x 80 mm x 62 mm

Weight

550 g

660 g

Power loss (dissipation)

11 W

17 W

On-board digital inputs

24 inputs

24 inputs

On-board digital outputs

16 outputs

16 outputs

High speed counters (32 bit value)
Total
Single phase counters
Two phase counters

6 High-speed counters
6, each at 20 kHz clock rate
4, each at 20 kHz clock rate

6 High-speed counters
6, each at 20 kHz clock rate
4, each at 20 kHz clock rate

Pulse outputs

2 at 20 kHz pulse rate

2 at 20 kHz pulse rate

Analog adjustments

2 with 8 bit resolution

2 with 8 bit resolution

Timed interrupts

2 with 1 ms resolution

2 with 1 ms resolution

Edge interrupts

4 edge up and/or 4 edge down

4 edge up and/or 4 edge down

Selectable input filter times

7 ranges from 0.2 ms to 12.8 ms

7 ranges from 0.2 ms to 12.8 ms

Pulse Catch

14 pulse catch inputs

14 pulse catch inputs

Time of Day Clock (clock accuracy)

2 minutes per month at 25° C
7 minutes per month 0° C to 55° C

2 minutes per month at 25° C
7 minutes per month at 0° C to 55° C

Program size (stored permanently)

4096 words

4096 words

Data block size (stored permanently):
Stored permanently
Backed by super capacitor or battery

2560 words
2560 words
2560 words

2560 words
2560 words
2560 words

Number of expansion I/O modules

7 modules

7 modules

Maximum digital I/O

256 points

256 points

Maximum analog I/O

32 inputs and 32 outputs

32 inputs and 32 outputs

Internal memory bits
Stored permanently on power down
Backed by super capacitor or battery

256 bits
112 bits
256 bits

256 bits
112 bits
256 bits

Timers total
Backed by super capacitor or battery
1 ms
10 ms
100 ms

256 timers
64 timers
4 timers
16 timers
236 timers

256 timers
64 timers
4 timers
16 timers
236 timers

Counters total
Backed by super capacitor or battery

256 counters
256 counters

256 counters
256 counters

Boolean execution speed

0.37 µs per instruction

0.37 µs per instruction

Move Word execution speed

34 µs per instruction

34 µs per instruction

Timer/Counter execution speed

50 µs to 64 µs per instruction

50 µs to 64 per µs instruction

Single precision math execution speed

46 µs per instruction

46 µs per instruction

Real math execution sp...
Copyright 1999 by Siemens Energy & Automation, Inc.
2808350–0001
Data Sheet
SIMATIC S7-200
CPU 226 DC/DC/DC and CPU 226 AC/DC/Relay
Table 1 Specifications for CPU 226 DC/DC/DC and CPU 226 AC/DC/Relay
Description
Order Number
CPU 226 DC/DC/DC
6ES7 216–2AD21–0XB0
CPU 226 AC/DC/Relay
6ES7 216–2BD21–0XB0
Physical Size
Dimensions (W x H x D)
Weight
Power loss (dissipation)
196 mm x 80 mm x 62 mm
550 g
11 W
196 mm x 80 mm x 62 mm
660 g
17 W
CPU Features
On-board digital inputs
On-board digital outputs
High speed counters (32 bit value)
Total
Single phase counters
Two phase counters
Pulse outputs
Analog adjustments
Timed interrupts
Edge interrupts
Selectable input filter times
Pulse Catch
Time of Day Clock (clock accuracy)
24 inputs
16 outputs
6 High-speed counters
6, each at 20 kHz clock rate
4, each at 20 kHz clock rate
2 at 20 kHz pulse rate
2 with 8 bit resolution
2 with 1 ms resolution
4 edge up and/or 4 edge down
7 ranges from 0.2 ms to 12.8 ms
14 pulse catch inputs
2 minutes per month at 25° C
7 minutes per month 0° C to 55° C
24 inputs
16 outputs
6 High-speed counters
6, each at 20 kHz clock rate
4, each at 20 kHz clock rate
2 at 20 kHz pulse rate
2 with 8 bit resolution
2 with 1 ms resolution
4 edge up and/or 4 edge down
7 ranges from 0.2 ms to 12.8 ms
14 pulse catch inputs
2 minutes per month at 25° C
7 minutes per month at 0° C to 55° C
Program size (stored permanently)
Data block size (stored permanently):
Stored permanently
Backed by super capacitor or battery
Number of expansion I/O modules
Maximum digital I/O
Maximum analog I/O
4096 words
2560 words
2560 words
2560 words
7 modules
256 points
32 inputs and 32 outputs
4096 words
2560 words
2560 words
2560 words
7 modules
256 points
32 inputs and 32 outputs
Internal memory bits
Stored permanently on power down
Backed by super capacitor or battery
256 bits
112 bits
256 bits
256 bits
112 bits
256 bits
Timers total
Backed by super capacitor or battery
1 ms
10 ms
100 ms
256 timers
64 timers
4 timers
16 timers
236 timers
256 timers
64 timers
4 timers
16 timers
236 timers
Counters total
Backed by super capacitor or battery
Boolean execution speed
Move Word execution speed
Timer/Counter execution speed
Single precision math execution speed
Real math execution speed
Super capacitor data retention time
256 counters
256 counters
0.37 µs per instruction
34 µs per instruction
50 µs to 64 µs per instruction
46 µs per instruction
100 µs to 400 µs per instruction
190 hours, typical,
120 hours minimum at 40° C
256 counters
256 counters
0.37 µs per instruction
34 µs per instruction
50 µs to 64 per µs instruction
46 µs per instruction
100 µs to 400 µs per instruction
190 hours, typical,
120 hours minimum at 40° C
SIMATIC S7-200 CPU 226 DC/DC/DC and CPU 226 AC/DC/Relay - Trang 2
SIMATIC S7-200 CPU 226 DC/DC/DC and CPU 226 AC/DC/Relay - Người đăng: xuanquynh0607
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
SIMATIC S7-200 CPU 226 DC/DC/DC and CPU 226 AC/DC/Relay 9 10 916