Ktl-icon-tai-lieu

simulator PLC

Được đăng lên bởi tuananh123123
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 540 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 6 Phần Mềm Mô Phỏng Cho PLC S7-200 GVHD: Ths. Nguyễn Hoàng Phương

CHƯƠNG 6
PHẦN MỀM MÔ PHỎNG CHO PLC S7-200

S7-200 Simulator 2.0 Ing English là
một trong những phần mềm dùng để mô
phỏng hoạt động của PLC sau khi được
nạp chương trình. Chúng ta có thể mô phỏng
chương trình đã viết bằng cách sử dụng
phần mềm này mà không cần đến PLC. Để
chạy mô phỏng, ta chỉ cần thực thi File S7200.exe, sau khi khởi động ta được giao diện
như hình bên:
Đèn báo
trạng thái
hoạt động
CPU

Đèn báo trạng
thái ngõ ra
Trạng thái
chương trình
Loại CPU đang
mô phỏng

Tên Project
đang mở

Modules mở
rộng

Đèn
báo
trạng
thái
ngõ
vào

Khoá luận tốt nghiệp
Trung

Các tiếp điểm ngõ
vào (nút nhấn)

80

SVTH:

Nguyễn Chí Linh
Nguyễn Văn

Chương 6 Phần Mềm Mô Phỏng Cho PLC S7-200 GVHD: Ths. Nguyễn Hoàng Phương

Hình 6.1- Giao diện của S7-200 Simulator 2.0 Ing English
Trình tự thực hiện khi mô phỏng một chương trình điều khiển:
 Viết chương trình bằng phần mềm Step 7 Micro Win
 Biên dịch chương trình: File/Export

 Đặt tên tập tin và chọn Save (*.awl)
 Khởi động phần mềm mô phỏng S7-200.exe
 Chọn loại CPU: Configuration /CPU Type/Chọn loại CPU cần mô phỏng
 Mở File cần mô phỏng: Program/Load Program/ Chọn Accept/Chọn file *.awl
 Chạy mô phỏng: PLC / Run hoặc biểu tượng Run

trên thanh công cụ

 Thay đổi trạng thái ngõ vào bằng các công tắc trên bảng điều khiển màu
xanh
 Quan sát các đèn báo trạng thái ngõ vào ra trên PLC.
 Dừng chương trình: PLC / Stop hoặc biểu tương Stop

trên thanh công cụ

Một số hình ảnh minh họa khi mô phỏng: Ở đây chúng ta mô phỏng
chương trình đèn giao thông đơn giản.

Khoá luận tốt nghiệp
Trung

81

SVTH:

Nguyễn Chí Linh
Nguyễn Văn

Chương 6 Phần Mềm Mô Phỏng Cho PLC S7-200 GVHD: Ths. Nguyễn Hoàng Phương

Hình 6.2 - Viết chương trình bằng phần mềm Step 7 Micro Win

Khoá luận tốt nghiệp
Trung

82

SVTH:

Nguyễn Chí Linh
Nguyễn Văn

Chương 6 Phần Mềm Mô Phỏng Cho PLC S7-200 GVHD: Ths. Nguyễn Hoàng Phương

Hình 6.3 - Hình Biên dịch chương trình: File/Export

Hình 6.4 - Đặt tên tập tin và chọn Save (*.awl)

Khoá luận tốt nghiệp
Trung

83

SVTH:

Nguyễn Chí Linh
Nguyễn Văn

Chương 6 Phần Mềm Mô Phỏng Cho PLC S7-200 GVHD: Ths. Nguyễn Hoàng Phương

Hình 6.5 - Chọn loại CPU cần mô phỏng

Khoá luận tốt nghiệp
Trung

84

SVTH:

Nguyễn Chí Linh
Nguyễn Văn

Chương 6 Phần Mềm Mô Phỏng Cho PLC S7-200 GVHD: Ths. Nguyễn Hoàng Phương

Hình 6.6 - Mở File cần mô phỏng *.awl

Hình 6.7 - Chạy mô phỏng chương trình PLC

Khoá luận tốt nghiệp
Trung

85

SVTH:

Nguyễ...
Ch ng 6 Ph n M m Mô Ph ng Cho PLC S7-200ươ GVHD: Ths. Nguy n Hoàng Ph ng ươ
CH NG 6ƯƠ
PH N M M MÔ PH NG CHO PLC S7-200
S7-200 Simulator 2.0 Ing English
m t trong nh ng ph n m m ng đ mô
ph ng ho t đ ng c a PLC sau khi đ c ượ
n p ch ng trình. Cng ta có th ph ng ươ
ch ng trình đã vi t b ng cách s d ngươ ế
ph n m m này không c n đ n PLC. Đ ế
ch y ph ng, ta ch c n th c thi File S7-
200.exe, sau khi kh i đ ng ta đ c giao di n ư
nh hình bên:ư
Khoá lu n t t nghi p SVTH: Nguy n Chí Linh
Nguy n Văn
Trung
80
Modules m
r ng
Đèn báo tr ng
thái ngõ ra
Đèn
báo
tr ng
thái
ngõ
vào
Tên Project
đang m
Lo i CPU đang
mô ph ng
Tr ng thái
ch ng trìnhươ
Đèn báo
tr ng thái
ho t đ ng
CPU
Các ti p đi m ngõ ế
vào (nút nh n)
simulator PLC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
simulator PLC - Người đăng: tuananh123123
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
simulator PLC 9 10 466