Ktl-icon-tai-lieu

Slide Brake_System

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 289 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Diagnosis Technician >> Brake >> Brake System

Brake System

Construction

6. Parking brake
1. Brake pedal

5. Disc brake

2. Brake booster
3. Master cylinder
4. Proportioning valve

(1) Disc brake

(2) Disc brake
(1/1)

Diagnosis Technician >> Brake >> Brake System

Master Cylinder

General & Construction

1.General/2.Construction

Minimum

(5)
Rubber piston
cups

(7) Fluid level sensor

(6) Reservoir tank

(4) No.2 return spring
(3) No.2 piston
(2) No.1 return spring
(1) No.1 piston

(1/3)

Diagnosis Technician >> Brake >> Brake System

Master Cylinder

General & Construction

3. Principles
Principle of the lever

Pascal’s law
Fulcrum
Wheel cylinder

5 cm2
B

Master cylinder
1000 N
10 cm2
A

b

10 cm2

2000 N
20 cm2

Push rod
F1

4000 N

8 cm
40 cm

F2

2000 N

Same pressure 400 N
(2000 kPa)

a
The principle of the lever is applied by the brake pedal as follows.
Operating force:
A
F1 × A = F2 × B ∴ F2 = F1 × B
F1: Pedal force

Amount of movement:
b
a

=

B
A

∴a = b ×

A
B

∴b = a ×

B
A

F2: Push rod output force

a: Amount of movement of pedal edge

A1: Distance from center of brake pedal
to fulcrum

b: Amount of movement of push rod

B: Distance from push rod to fulcrum
(2/3)

Diagnosis Technician >> Brake >> Brake System

Master Cylinder

General & Construction

4.Types of brake lines
FR vehicle

Front

FF vehicle

Front

(3/3)

Diagnosis Technician >> Brake >> Brake System

Master Cylinder

Operation

1.Normal operation

No.2 return spring

No.1 return
spring
Compensating port
Inlet port

No.2 piston
to Rear side

to front side

No.1 piston

FF vehicle

No.1 piston cup
Stopper bolt
No.2 piston cup

(1/4)

Diagnosis Technician >> Brake >> Brake System

Foot Brake

Brake Pedal Height Adjustment

Pedal height

Pedal freeplay

Adjusting point
Lock nut
Push rod

(1/1)

Diagnosis Technician >> Brake >> Brake System

Parking Brake

Parking Brake Lever Travel Adjustment

Lock nut

Lever type

Adjusting nut

Stick type

Adjusting
nut

Adjusting
nut

Lock nut

Lock nut

(1/1)

...
Diagnosis Technician >> Brake >> Brake System
Brake System
Construction
(1/1)
6. Parking brake
5. Disc brake
1. Brake pedal
2. Brake booster
3. Master cylinder
4. Proportioning valve
(1) Disc brake
(2) Disc brake
Slide Brake_System - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Slide Brake_System - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Slide Brake_System 9 10 232