Ktl-icon-tai-lieu

Slide điện tử số 3

Được đăng lên bởi Reaper
Số trang: 205 trang   |   Lượt xem: 1151 lần   |   Lượt tải: 0 lần
©
R.Lauwereins
Imec 2001

Digital
design
Combinatorial
circuits
Sequential
circuits
FSMD
design
VHDL

3/1

Course contents
• Digital design
• Combinatorial circuits: without status
 Sequential circuits: with status
• FSMD design: hardwired processors
• Language based HW design: VHDL

©
R.Lauwereins
Imec 2001

Digital
design
Combinatorial
circuits
Sequential
circuits
FSMD
design
VHDL

3/2

Sequential Circuits
•
•
•
•

The flip-flop as building block
Design of synchronous sequential circuits
Design of asynchronous sequential circuits
Basic RTL building blocks

©
R.Lauwereins
Imec 2001

Digital
design
Combinatorial
circuits
Sequential
circuits
FSMD
design
VHDL

3/3

Sequential Circuits
 The flip-flop as building block
• Design of synchronous sequential circuits
• Design of asynchronous sequential circuits
• Basic RTL building blocks

©
R.Lauwereins
Imec 2001

Digital
design
Combinatorial
circuits
Sequential
circuits
FSMD
design
VHDL

3/4

The flip-flop as building block
• Definitions:
 Combinatorial circuit: the output is function of the
current value of the inputs
 Sequential circuit: the output is function of the
current value of the inputs and of the current state
(i.e. also function of the sequence of past inputs)

©
R.Lauwereins
Imec 2001

Digital
design
Combinatorial
circuits
Sequential
circuits
FSMD
design
VHDL

3/5

The flip-flop as building block
• Definitions
 Asynchronous sequential circuits: outputs and state
change as soon as an input changes
 Synchronous sequential circuits: outputs and state
change only when a special input, the clock, gets a
certain value
 Clock period: duration between two consecutive
10 transitions of the clock
 Clock frequency: 1 / (clock period)
 Duty cycle: (duration that the clock equals 1) /
(clock period)
 Rising edge: 01 transition of the clock
 Falling edge: 10 transition of the clock

©
R.Lauwereins
Imec 2001

Digital
design
Combinatorial
circuits
Sequential
circuits
FSMD
design
VHDL

3/6

Sequential Circuits
• The flip-flop as building block
 SR Latch
 Gated SR Latch
 Gated D Latch
 Flip-flop sensitivity
 Flip-flop types

• Design of synchronous sequential circuits
• Design of asynchronous sequential circuits
• Basic RTL building blocks

©
R.Lauwereins
Imec 2001

Digital
design
Combinatorial
circuits
Sequential
circuits
FSMD
design
VHDL

3/7

Sequential Circuits
• The flip-flop as building block
 SR Latch
 Gated SR Latch
 Gated D Latch
 Flip-flop sensitivity
 Flip-flop types

• Design ...

©
R.Lauwereins
Imec 2001












 
 
 !
"
Slide điện tử số 3 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Slide điện tử số 3 - Người đăng: Reaper
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
205 Vietnamese
Slide điện tử số 3 9 10 288