Ktl-icon-tai-lieu

Slide QUản Lý Tiến Trình

Được đăng lên bởi Kiều Phùc Đậi
Số trang: 135 trang   |   Lượt xem: 600 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chương 2.
QUAÛN LYÙ TIEÁN TRÌNH

XÖÛ LYÙ ÑOÀNG HAØNH
VÌ SAO ?
VAÁN ÑEÀ
?
2

Xöû lyù ñoàng haønh, ñeå taêng hieäu suaát söû duïng
CPU
CPU
CPU

IO

Job 1

CPU

IO

Job 1

Job 1
CPU
Job 2
CPU

Job 1

IO

CPU

IO

CPU

IO

CPU

Job 1

Job 1

Job 1
3

Xöû lyù ñoàng haønh, ñeå taêng toác ñoä xöû lyù

Job : kq = a*b + c*d;
Xöû lyù tuaàn töï :

kq1 = a * b;
kq2 = c* d;

Xöû lyù ñoàng haønh :

kq = kq1 + kq2;

kq1 = a*b;
kq2 = c*d;
kq = kq1 + kq2;
4

Xöû lyù ñoàng haønh, nhöõng khoù khaên ?
Excel
Visual C++
CDplayer
Winword

- Taøi nguyeân
giôùi haïn, öùng
duïng “voâ haïn”
- Nhieàu hoaït
ñoäng ñan xen
??? Phaân chia
taøi nguyeân ?

HÑH : “ Giaûi quyeát nhieàu coâng vieäc
ñoàng thôøi, ñaâu coù deã !

??? Chia seû taøi
nguyeân ?
??? Baûo veä?

5

Giaûi phaùp
Winword

CDPlayer

-“Chia ñeå
trò”, coâ laäp
caùc hoaït ñoäng.

Visual C ++

- Moãi thôøi
ñieåm chæ giaûi
quyeát 1 yeâu
caàu.

HÑH : “ Ai cuõng coù phaàn khi ñeán löôït
maø ! ”

- Aûo hoaù taøi
nguyeân : bieán
ít thaønh nhieàu
6

Excel

Thuaät ngöõ
Concurrency (ñoàng haønh): moâ hình xöû lyù nhieàu
taùc vuï ñoàng thôøi.
Multitasking (ña nhieäm) : cho pheùp nhieàu taùc vuï/
coâng vieäc ñöôïc xöû lyù ñoàng thôøi
Multiprogramming (ña chöông) : cho pheùp nhieàu
chöông trình ñöôïc thöïc hieän ñoàng thôøi (treân 1
CPU)
Multiprocessing (ña xöû lyù): nhieàu boä xöû lyù laøm
vieäc ñoàng thôøi
7

NOÄI DUNG
1. Daãn nhaäp
2. Ñieàu phoái tieán trình
3. Đồng bộ hoùa tiến trình
4. Toùm taét chöông

8

1. DAÃN NHAÄP1
Theo nguyeân taéc, moät heä ñieàu haønh caàn thoûa maõn hai
chöùc naêng chính yeáu sau:

 Quaûn lyù, chia seû taøi nguyeân,
 Giaû laëp moät maùy tính môû roäng.

9

1. DAÃN NHAÄP2
Ñeå hoaøn thaønh caùc chöùc naêng naøy, phaàn lôùn caùc heä ñieàu haønh
caàn bao goàm caùc thaønh phaàn chính sau:

 Quaûn lyù tieán trình,
 Quaûn lyù boä nhôù chính,
 Quaûn lyù nhaäp/xuaát,
 Quaûn lyù taäp tin,
 Heä thoáng baûo veä,
 Quaûn lyù maïng,
 Heä thoâng dòch leänh.

10

QUAÛN LYÙ TIEÁN TRÌNH

1. DAÃN NHAÄP3
 Trong moâi tröôøng ña nhieäm, ñeå ñaùp öùng nhu
caàu xöû lyù ñoàng haønh, heä ñieàu haønh phaûi ñaûm
nhieäm vieäc phaân phoái CPU cho caùc tieán trình
moät caùch hôïp lyù.

 Ngoaøi ra heä ñieàu haønh cuõng caàn cung caáp
caùc cô cheá giuùp caùc tieán trình coù theå trao ñoåi
thoâng tin, vaø ñoàng boä hoùa hoaït ñoäng cuûa chuùng.
12

1.1. Khaùi nieäm
 Tieán trình (process) laø moät chöông trình ñang xöû lyù, sôû höõu moät
con troû leänh, taäp thanh ghi vaø caùc bieán.

 Chương trình laø 1 thực thể thụ...
Ch ng 2. ươ
QUAÛN LYÙ TIEÁN TRÌNH
Slide QUản Lý Tiến Trình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Slide QUản Lý Tiến Trình - Người đăng: Kiều Phùc Đậi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
135 Vietnamese
Slide QUản Lý Tiến Trình 9 10 942