Ktl-icon-tai-lieu

slide-TTNT-ptit-2.2

Được đăng lên bởi phandaobn
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 1698 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Phạm Việt Hưng - TTNT

NHậP MÔN
TRÍ TUệ NHÂN TạO
13/08/13

Chương 2: Tìm kiếm

Tìm kiếm có thông tin
Informed search

Phạm Việt Hưng - TTNT

13/08/13

Vấn đề với tìm kiếm mù






Tìm kiếm mù mở các nút theo một quy luật
định sẵn
Thứ tự mở nút không dựa vào bản chất của
bài toán
Trong thực tế thì tìm kiếm mù không tối ưu vì
có độ phức tạp và yêu cầu bộ nhớ lớn

Phạm Việt Hưng - TTNT

13/08/13

Cờ vua






318,979,564,000 nước đi hợp lệ trong 4 bước
đầu tiên của một ván cờ
169,518,829,100,544,000,000,000,000,000
nước đi hợp lệ trong 10 bước đầu tiên của cờ
vua (America's Foundation for Chess)
Độ phức tạp của cờ vua vào khoảng 10123 trong
khi số nguyên tử có thể nhìn thấy được ước
tính vào khoảng 4×1079 đến 1081

Phạm Việt Hưng - TTNT

13/08/13

Tìm kiếm có thông tin




Như vậy thông tin phụ là cần thiết để giải
quyết bài toán
Tìm kiếm có thông tin sử dụng các thông tin
phụ nhằm định hướng tìm kiếm

Nguyên tắc: Sử dụng một hàm f(n) để đánh giá
độ “tốt” tiềm năng của nút n, từ đó chọn nút n
có tiềm năng nhất để mở (Thông thường hàm
f được ước lượng)
Phạm Việt Hưng - TTNT

13/08/13

Tìm kiếm tốt nhất (Best-FirstSearch)
Nguyên lý: xem xét mở rộng nút có giá trình
đường đi tới đích nhỏ nhất
Việc đánh giá độ tốt của một nút dựa vào
một hàm f(n) đo giá thành từ nút đó tới đích


Phạm Việt Hưng - TTNT

13/08/13

Tìm kiếm có thông tin


Có hai chiến lượng chính của tìm kiếm tốt
nhất



Tìm kiếm tham lam
Tìm kiếm A*

Phạm Việt Hưng - TTNT

13/08/13

Tìm kiếm tham lam (GreedySearch)
Nguyên lý: xem xét mở rộng nút có ước
lượng giá trình đường đi tới đích nhỏ nhất
Hàm f(n) đo giá thành từ nút đó tới đích
Tuy nhiên chúng ta chỉ có thể ước lượng
hàm f(n) và hàm ước lượng gọi là hàm
heuristic h(n)
Như vậy với chiến thuật tham lam ta có f(n) =
h(n)


Phạm Việt Hưng - TTNT

13/08/13

Bài toán tìm đường của người Rome

Phạm Việt Hưng - TTNT

13/08/13

Ví dụ:




Ví dụ., hSLD(n) = đường chim bay từ n tới đích
(Bucharest)
Phương pháp này mở rộng nút trông có vẻ
gần đích nhất

Phạm Việt Hưng - TTNT

13/08/13

Ví dụ

Phạm Việt Hưng - TTNT

13/08/13

Ví dụ

Phạm Việt Hưng - TTNT

13/08/13

Ví dụ

Phạm Việt Hưng - TTNT

13/08/13

Ví dụ

Phạm Việt Hưng - TTNT

13/08/13

Đặc điểm





Đầy đủ?
Thời gian?
Không gian?
Tối ưu?

Phạm Việt Hưng - TTNT

13/08/13

Tìm kiếm tham lam không cho kết quả tối
ưu

4
2
S

1

1

2

A

B

C

h=3

h=2

h=1

Phạm Việt Hưng - TTNT

G

13/08/13

Đặc điểm


Đầy đủ: Không - có thể bị lặp




Thời gian: O(bm)




C...
NHậP MÔN
TRÍ TUệ NHÂN TạO
Chương 2: Tìm kiếm
28/07/13
Phạm Việt Hưng - TTNT
slide-TTNT-ptit-2.2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
slide-TTNT-ptit-2.2 - Người đăng: phandaobn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
slide-TTNT-ptit-2.2 9 10 212