Ktl-icon-tai-lieu

slide-TTNT-ptit-3.2

Được đăng lên bởi phandaobn
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 1796 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Phạm Việt Hưng - TTNT

NHậP MÔN
TRÍ TUệ NHÂN TạO
13/08/13

Chương 3: Logic vị từ

Đặc điểm chung




Lôgic mệnh đề: có thể biểu diễn các sự kiện
cơ sở
Lôgic vị từ: có thể biểu diễn:






Các đối tượng: người, đồ vật, trạng thái, sinh viên
giỏi nhất .v.v.
Quan hệ: anh của, giàu hơn, to hơn, thích
Tính chất: thông minh, cao, mầu đỏ
Hàm (trường hợp riêng của quan hệ): mẹ của,
nghịch đảo của
Phạm Việt Hưng - TTNT

13/08/13

Logic vị từ
Logic bậc một

Phạm Việt Hưng - TTNT

13/08/13

Cú pháp của lôgic vị từ


Các ký hiệu


Các ký hiệu hằng: Nam, 3, Vịnh Hạ long



Các ký hiệu biến: x, y, z



Ký hiệu vị từ: Thích(Nam, Bắc), Làm_từ_gỗ(tủ), Anh_em(An, Ba,
Út)



Các ký hiệu hàm: Mẹ_của(An), min(3,4,9)



Các phép nối: ∧, ∨, ¬, ⇒, ⇔



Ký hiệu lượng tử: với mọi ∀, tồn tại ∃

Phạm Việt Hưng - TTNT

13/08/13

(tiếp theo)


Lượng tử “mọi” " tương ứng với “và”
 VD: "(x)

Có_trọng_lượng (x)
 Thường dùng với “kéo theo” =>, sai nếu dùng với “và”
 Thay đổi thứ tự lượng tử “mọi” không thay đổi ý nghĩa
∀x ∀y tương đương ∀y ∀x


Lượng tử “tồn tại” $ tương ứng với “hoặc”,
 VD: $(x)

Học_giỏi(x)
 Thường dùng với “và”, sai nếu dùng với =>
 Thay đổi thứ tự lượng từ “tồn tại” không thay đổi ý
nghĩa ∃ x ∃ y tương đương ∃ y ∃ x
Phạm Việt Hưng - TTNT

13/08/13

(tiếp theo)


Thay đổi thứ tự “và” với “mọi” làm thay đổi ý
nghĩa






∃ x ∀y khác ∀y ∃ x
∃ x ∀y Loves(x,y)
∀y ∃ x Loves(x,y)

Lượng tử này có thể biểu diễn bằng lượng tử
khác:


∀ x Likes(x,IceCream) ≡ ¬∃ x
¬Likes(x,IceCream)
∃ x Likes(x,Broccoli) ≡ ¬∀ x ¬Likes(x,Broccoli)
Phạm Việt Hưng - TTNT

13/08/13

(tiếp theo)


Hạng thức (term)








Hạng thức mô tả đối tượng
Hằng và biến là hạng thức
Các hàm có biến là các hạng thức cũng là hạng thức. VD
Mẹ_của(x), Mẹ_của(Nam, Tú)
Hạng thức không chứa biến là hạng thức cụ thể (ground term)
Giá trị hạng thức là gì ?

Ký hiệu “=“:



Hai hạng thức bằng nhau nếu cùng tương ứng với một đối
tượng
ví dụ: Bố(John) = Henry

Phạm Việt Hưng - TTNT

13/08/13

(tiếp theo)


Câu nguyên tử (atomic sentence):





Là các vị từ có biến là các hạng thức hoặc hạng
thức 1 = hạng thức 2
Giá trị câu nguyên tử là gì?
Ví dụ:
 Brother(KingJohn,

RichardTheLionheart)
 >(Length(LeftLegOf(Richard)),Length(LeftLegOf(Ki
ngJohn)))

Phạm Việt Hưng - TTNT

13/08/13

(tiếp theo)


Câu:





Câu nguyên tử là câu
Câu nối bằng các kết nối lôgic cũng là câu
Nếu G là câu, x là biến thì ( ∀ x G), (∃ x G) là câu
Ví dụ:
 Sibling(KingJohn,Richard)

⇒Sibling(Richard...
NHậP MÔN
TRÍ TUệ NHÂN TạO
Chương 3: Logic vị từ
28/07/13
Phạm Việt Hưng - TTNT
slide-TTNT-ptit-3.2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
slide-TTNT-ptit-3.2 - Người đăng: phandaobn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
slide-TTNT-ptit-3.2 9 10 599