Ktl-icon-tai-lieu

slide-TTNT-ptit-3.3

Được đăng lên bởi phandaobn
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1831 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phạm Việt Hưng - TTNT

NHậP MÔN
TRÍ TUệ NHÂN TạO
24/07/13

Chương 3: Suy diễn với logic vị từ

Bài tập logic vị từ
Suy diễn logic bậc một

Phạm Việt Hưng - TTNT

24/07/13

Chuyển các câu logic bậc một sau
thành câu Tiếng Việt











∀x bird(x) ⇒ flies(x)
∀x student(x) ^ talkingAI(x) ⇒ cool (x)
∀x bunny(x) ^ student(x) ^ talkingAI(x) ⇒ cool (x) ^
cute(x)
∀x eatRamen(x) ⇒ student(x) v homeless(x)
∀s ∃ h student(x) ^ talking(s,AI) ^ homework (h,AI)
^ ¬ hate(s,h)
∀x ∃ y person(x) ⇒ mother (y, x)
∃ x ∀y person(x) ^ mother (x, y)
∀x ∀y male(x) ^ male(y) ^ older(x, y) ^ sibling(x, y)
⇒ taller(y, x)
Phạm Việt Hưng - TTNT

24/07/13

Chuyển các câu sau thành logic
bậc một












Mèo là thuộc họ hổ
Mèo không phải là bò sát
Pizza là một món ăn của Ý
Mỗi quyển sách phải có ít nhất một tác giả
Không phải tất cả con người đều ăn thịt
Tất cả các kỹ sư phần mềm thích một số hệ điều hành
Chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng bay vừa thì
râm
Là một thầy giáo tôi chỉ đi dậy không làm thêm
Sinh viên không học chỉ chơi
Một người có thể lừa một số người mọi lúc, người đó có thể
lừa tất cả mọi người một lúc nào đó và người đó không lừa
được tất cả mội người mọi lúc.
Phạm Việt Hưng - TTNT

24/07/13

Câu nào đúng


Tất cả mọi người tại MIT đều thông minh





Có một người tại MIT thông minh





∀x at(x, MIT) ⇒ smart(x)
∀x at(x, MIT) ^ smart (x)
∃ x at(x, MIT) ⇒ smart(x)
∃ x at(x, MIT) ^ smart(x)

Hai câu sau khác gì nhau



∃ x at(x, MIT) ⇒ smart(x)
∃ x ¬at(x, MIT) v smart(x)
Phạm Việt Hưng - TTNT

24/07/13

Chuyển sang TV và Logic bậc một
for (i=0; i<numObjects; i++){
Object x = Objects(i);
if isMushroom(i)
if isPoisonous(x) && isPurple(x)
return false;

}
return true;

Phạm Việt Hưng - TTNT

24/07/13

Chuyển sang TV và Logic bậc một
for (i=0; i<numObjects; i++){
Object x = Objects(i);
if (isMushroom(i) && isPoisonous(x)
&& isPurple(x))
return true;

}
return false;

Phạm Việt Hưng - TTNT

24/07/13

Chuyển sang dạng CNF






∀x (bird(x) ⇒ flies(x))
∃ x ∀y ∀z (person(x) ^ ((likes(x, y) ^ y ≠ z) ⇒
¬likes(x, z)))
∀x ∃ y loves(x, y) ⇔ ∃ x ∀y loves(x, y)
∀x loves(x, snoopy) ⇔ ¬∃ x ¬loves(x, snoopy)

Phạm Việt Hưng - TTNT

24/07/13

Thực hiện các suy diễn sau






∀x (P(x) ⇒ Q(x)) ├ ∀y (¬Q(y) ⇒ ¬P(y))
∀x (P(x) ⇒ Q(x)) ├ ∀x (¬Q(x) ⇒ ¬P(x))
∀x (P(x) ⇒ Q(x)), P(a) ├ Q(a)
∀x (P(x) ⇒ Q(x)), ∃ x P(x) ├ ∃ x Q(x)
∀x (P(x) ⇒ Q(x)), ∀x (Q(x) ⇒ R(x)) ├ ∀x (P(x)
⇒ R(x))

Phạm Việt Hưng - TTNT

24/07/13

...
NHậP MÔN
TRÍ TUệ NHÂN TạO
Chương 3: Suy diễn với logic vị từ
24/07/13
Phạm Việt Hưng - TTNT
slide-TTNT-ptit-3.3 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
slide-TTNT-ptit-3.3 - Người đăng: phandaobn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
slide-TTNT-ptit-3.3 9 10 411