Ktl-icon-tai-lieu

slide-TTNT-ptit-3.3

Được đăng lên bởi phandaobn
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 2215 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Phạm Việt Hưng - TTNT

NHậP MÔN
TRÍ TUệ NHÂN TạO
13/08/13

Chương 3: Suy diễn với logic vị từ

Suy diễn với Logic vị từ
Suy diễn logic bậc một

Phạm Việt Hưng - TTNT

13/08/13

Quy tắc suy diễn




Suy diễn với logic vị từ khó hơn logic mệnh đề
do các biến có thể nhận vô số giá trị => không
thể dùng bảng chân lý
Các quy tắc suy diễn cho lô gic mệnh đề cũng
đúng với lô gic vị từ




Modus ponens, modus tollens, phủ định của phủ
định, nhập đề và/hoặc, loại trừ và/hoặc, phép giải

Ngoài ra:


Có thêm một số quy tắc suy diễn dùng cho các
lượng tử
Phạm Việt Hưng - TTNT

13/08/13

Phép thế (substitution)




Để trình bày các quy tắc suy diễn cho lượng
tử, cần làm quen khái niệm phép thế
Phép thế:




Ký hiệu SUBST( θ, a )
Ý nghĩa: thế giá trị θ vào câu a
Ví dụ: SUBST ({x/Nam, y/An}, Thích(x,y)) =
Thích(Nam, An)

Phạm Việt Hưng - TTNT

13/08/13

Các quy tắc suy diễn

Phạm Việt Hưng - TTNT

13/08/13

(tiếp theo)

Phạm Việt Hưng - TTNT

13/08/13

Ví dụ

Phạm Việt Hưng - TTNT

13/08/13

Phạm Việt Hưng - TTNT

13/08/13

(tiếp theo)


1.6 Phép hợp nhất (Unification)









Hợp nhất là thủ tục xác định phép thế cần thiết
để làm cho 2 câu cơ sở giống nhau
UNIFY (p,q) = (θ)
SUBST(θ,p) = SUBST (θ,q)
θ được gọi là hợp tử (phần tử hợp nhất)
Trong trường hợp có nhiều hợp tử thì ta sử
dụng hợp tử tổng quát nhất tức là hợp tử sử
dụng ít phép thế cho biến nhất
MGU: most general unifier
Phép hợp nhất có thể thực hiện tự động bằng
thuật toán có độ phức tạp tỉ lệ tuyến tính với số
lượng biến
Phạm Việt Hưng - TTNT

13/08/13

Ví dụ hợp nhất

Phạm Việt Hưng - TTNT

13/08/13

(tiếp theo)
1.7 Modus Ponens tổng quát (GMP)


Giả sử ta có các câu cơ sở, pi, pi’, q và tồn tại
phép thế θ sao cho UNIFY (pi, pi’) = θ với mọi i

Phạm Việt Hưng - TTNT

13/08/13

Suy diễn GMP

Phạm Việt Hưng - TTNT

13/08/13

Suy diễn sử dụng GMP





Suy diễn tiến (forward chaining)
Suy diễn lùi (backward chaining)
Được sử dụng với KB chỉ chứa các câu Horn
Câu Horn: có dạng



∀x P1(x) ∧ … ∧ Pn(x) → Q
Trong đó vế trái chứa 0 hoặc nhiều Pi(x), mỗi
Pi(x) là một literal dương

Phạm Việt Hưng - TTNT

13/08/13

Suy diễn tiến


Khi câu p mới được thêm vào KB:


với mỗi quy tắc q mà p hợp nhất được với một
phần vế trái:
 Nếu

các phần còn lại của vế trái đã có thì thêm vế
phải vào KB và suy diễn tiếp

Phạm Việt Hưng - TTNT

13/08/13

Ví dụ suy diễn tiến


KB gồm






Mèo thích cá
Mèo ăn gì nó thích
Có con mèo tên là Tom

Tom có ăn cá không?

Phạm Việt Hưng - TTNT

13/0...
NHậP MÔN
TRÍ TUệ NHÂN TạO
Chương 3: Suy diễn với logic vị từ
28/07/13
Phạm Việt Hưng - TTNT
slide-TTNT-ptit-3.3 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
slide-TTNT-ptit-3.3 - Người đăng: phandaobn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
slide-TTNT-ptit-3.3 9 10 854