Ktl-icon-tai-lieu

slide-TTNT-ptit-4.1

Được đăng lên bởi phandaobn
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 2086 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Phạm Việt Hưng - TTNT

NHậP MÔN
TRÍ TUệ NHÂN TạO
13/08/13

Chương 4: Lập luận xấp xỉ và suy diễn xác suất

Suy diễn xác suất

Phạm Việt Hưng - TTNT

13/08/13

Duy diễn trong điều kiện không rõ ràng


Lôgic:





Cho phép biểu diễn tri thức và suy diễn
Đòi hỏi tri thức rõ ràng, đầy đủ, chắc chắn, không
mâu thuẫn

Thế giới thực:


Luôn có yếu tố không rõ ràng, thiếu thông tin, có
mâu thuẫn

Phạm Việt Hưng - TTNT

13/08/13

Duy diễn trong điều kiện không rõ ràng


Các yếu tố ảnh hưởng tới tính rõ ràng, chắc
chắn của tri thức, thông tin:







Tính ngẫu nhiên: khi chơi bài, tung đồng xu
Lý thuyết không rõ ràng: ví dụ không biết hết cơ
chế gây bệnh
Thiếu thông tin thực tế: không đủ thông tin xét
nghiệm của bệnh nhân
Bài toán quá phức tạp: không thể biểu diễn được
mọi yếu tố
Phạm Việt Hưng - TTNT

13/08/13

Các cách tiếp cận




Lôgic đa trị, lô gic mờ
Lý thuyết khả năng
Suy diễn xác suất

Phạm Việt Hưng - TTNT

13/08/13

Nguyên tắc chung
Suy
Suy diễn
diễn mệnh
mệnh đề
đề đó
đó đúng
đúng hay
hay sai
sai (2
(2 giá
giá trị)
trị)
Duy
Duy diễn
diễn về
về “niềm
“niềm tin”
tin” mệnh
mệnh đề
đề đúng
đúng hay
hay sai
sai (vô
(vô số
số giá
giá trị)
trị)





Gắn với mỗi mệnh đề một giá trị “niềm tin”
Biểu diễn “niềm tin” như giá trị xác suất, sử
dụng lý thuyết xác suất đề xử lý giá trị này
Với mệnh đề A: gán xác suất P(A): 0≤ P(A)
≤1



P(A) = 1 nếu A đúng
P(A) = 0 nếu A sai

Phạm Việt Hưng - TTNT

13/08/13

Ví dụ


P (Cảm = true) = 0.6





Người bệnh bị cảm với xác suất 60%
“Cảm” là biến ngẫu nhiên có thể nhận 1 trong 2 giá trị
{True, False}

P (trời = nắng ^ gió = mạnh) = 0.8




Ta tin rằng trời nắng và gió mạnh với xác suất 80%
“Trời” là biến ngẫu nhiên nhận các giá trị {nắng, mưa, u
ám}
“Gió” là biến ngẫu nhiên nhận giá trị {mạnh, yếu, trung
bình}

Phạm Việt Hưng - TTNT

13/08/13

Bản chất


Bản chất của xác suất


Bản chất thống kê: dựa trên thực nghiệm và quan
sát
 Không



phải khi nào cũng xác định được

Dựa trên chủ quan: mức độ tin tưởng là sự kiện
đó đúng hoặc sai của chúng ta
 Được

sử dụng khi suy diễn xác suất

Phạm Việt Hưng - TTNT

13/08/13

Thu thâp thông tin


Thu thập thông tin: để suy diễn xác suất cho
một vấn đề nào đó, ta cần:


Xác định các tham số liên quan tới bài toán
 Ví




dụ “màu”, “đẹp”

Mỗi tham số là một biến ngẫu nhiên
Mỗi biến ngẫu nhiên có thể nhận một số giá trị rời
rạc trong miền giá trị của biến đó
 Có

thể là True, False hoặc nhiều giá trị hơn: đỏ, xanh,
vàng



Ví dụ: P(màu = đỏ) = 0...
NHậP MÔN
TRÍ TUệ NHÂN TạO
Chương 4: Lập luận xấp xỉ và suy diễn xác suất
28/07/13
Phạm Việt Hưng - TTNT
slide-TTNT-ptit-4.1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
slide-TTNT-ptit-4.1 - Người đăng: phandaobn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
slide-TTNT-ptit-4.1 9 10 373