Ktl-icon-tai-lieu

slide-TTNT-ptit-4.3

Được đăng lên bởi phandaobn
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1485 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Phạm Việt Hưng - TTNT

NHậP MÔN
TRÍ TUệ NHÂN TạO
13/08/13

Chương 4: Mạng Bayes

Bài tập Mạng Bayes

Phạm Việt Hưng - TTNT

13/08/13

Những điều cần nhớ


Tiên đề






0 ≤ P(A=a) ≤ 1 với mọi a thuộc miền giá trị của A
P (True) = 1, P (False) = 0
P (A v B) = P(A) + P(B) – P(A ^ B)

Các tính chất khác




P(~A) = 1 – P(A)
P(A) = P(A ^ B) + P(A ^ ~B)
Σa P(A=a) = 1: tổng lấy theo các giá trị a thuộc
miền giá trị của A
Phạm Việt Hưng - TTNT

13/08/13

Những điều cần nhớ (tt)


Các tính chất:


P(A,B) = P(A|B) P(B)



Quy tắc chuỗi: P(A,B,C,D) = P(A|B,C,D) P(B|C,D) P(C|D) P(D)



Quy tắc chuỗi có điều kiện: P(A,B|C) = P(A|B,C) P(B|C)



Quy tắc Bayes: P(A|B) = (P(A) P(B|A)) / P(B)



Bayes có điều kiện: P(A|B,C) = P(B|A,C) P(A|C) / P(B|C)



P(A) = Σb{P(A|B=b) P(B=b)}, tổng lấy theo tất cả giá trị b của B



P(~B|A) = 1 - P(B|A)

Phạm Việt Hưng - TTNT

13/08/13

Những điều cần nhớ (tt)


A độc lập với B nếu P(A|B) = P(A)




Từ đây có thể suy ra P(A,B) = P(A)P(B)

A độc lập có điều kiện với B khi biết C nếu
P(A|B,C) = P(A|C) hoặc P(B|A,C) = P(B|C)


Suy ra P(A,B|C) = P(A|C) P(B|C)

Phạm Việt Hưng - TTNT

13/08/13

Bài tập 1: Chẩn đoán


Cho mạng bayes sau

Phạm Việt Hưng - TTNT

13/08/13

Bài tập 1: Chẩn đoán


Biến ngẫu nhiên:








D: bệnh gì (cúm, viêm phổi)
M: đau cơ (có, không)
F: sốt (có, không)
T: nhiệt độ (≤ 37.5,>37.5)

Tính xác suất bị cúm khi nhiệt độ trên 37.5 độ
Tính xác suất bị viêm phổi khi có sốt

Phạm Việt Hưng - TTNT

13/08/13

Bài tập 2: Tưới phun


J. Pearl, Probabilistic Reasoning in Intelligent
Systems,1988

Phạm Việt Hưng - TTNT

13/08/13

Bài tập 2: Tưới phun


Biến ngẫu nhiên:





C: mây
R: mưa
S: tưới phun
W: cỏ ướt

Phạm Việt Hưng - TTNT

13/08/13

Bài tập 2:






Bạn quan sát thấy trời nhiều mây và đang
mưa, xắc suất mặt cỏ ướt là bao nhiêu?
Bạn quan sát thấy đang tưới phun và và mặt
cỏ ướt, vậy xắc suất trời mưa là bao nhiêu?
Xác suất trời mưa nếu cỏ ướt là bao nhiêu?

Phạm Việt Hưng - TTNT

13/08/13

Bài tập 3: Chống trộm


Thiết bị chống trộm được lắp trong một căn nhà









Báo động có thể xảy ra do trộm hoặc bão
Xác suất bị trộm viếng thăm là 0.001
Xác suất có bão là 0.01
Trộm là tác nhân duy nhất gây ra báo động 90% số
lần
Bão là tác nhân duy nhất gây ra báo động 1% số lần
Trộm và bão độc lập về xác suất
Nếu có trộm thì luôn có báo động

Phạm Việt Hưng - TTNT

13/08/13

Bài tập 3: Chống trộm










Vẽ mạng bayes cho bài này, mạng bayes phải
thể hiện được các...
NHậP MÔN
TRÍ TUệ NHÂN TạO
Chương 4: Mạng Bayes
28/07/13
Phạm Việt Hưng - TTNT
slide-TTNT-ptit-4.3 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
slide-TTNT-ptit-4.3 - Người đăng: phandaobn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
slide-TTNT-ptit-4.3 9 10 277