Ktl-icon-tai-lieu

Số dao tự động trên CNC

Được đăng lên bởi nguyenminhs
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 4210 lần   |   Lượt tải: 2 lần
T

NG O VÀ CHU N THAM S D NG C
TRÊN MÁY CÔNG C CNC

SAI S

BÙ DAO C TRONG GIA CÔNG TRÊN MÁY CNC

i v i các máy gia công s d ng i u khi n CNC, vi c ng d ng
tính năng t
ng thay i dao c
thay chuy n nguyên công c t
g t ã tr thành ph bi n và mang l i hi u qu to l n. Quá trình thay
i dao t nguyên công này sang nguyên công khác làm phát sinh sai
s gia công b i nhi u y u t trong ó y u t quan tr ng ph i k
n là
vi c xác nh và thi t l p tham s bù kích thư c hình h c gi a các
dao luôn có sai s nh t nh, c bi t khi quá trình cài t tham s bù
dao ư c ti n hành m t cách th công và ph thu c ch y u vào s
chính xác trong thao tác c a ngư i v n hành. Bên c nh ó
mòn
dao trong ph m vi cho phép không ư c bù k p th i cũng làm gia
tăng sai s gia công. Ngoài y u t v sai s kích thư c gia công, quá
trình xác nh lư ng bù dao cũng m t nhi u th i gian do ó làm gi m
năng su t máy.
TRANG B H TH NG O DAO T
HÓA QUÁ TRÌNH GIA CÔNG

NG – S

T I ƯU

kh c ph c h n ch phương pháp o dao th công v i thi t b i
kèm c ng k nh và kém hi u qu , hi n nay nhi u hãng s n xu t ã
phát tri n và trang b thêm tính năng o dao t
ng trên máy, tuy
nhiên nh ng ngư i bi t và ng d ng tính năng này v n còn nhi u h n
ch . Thay vì o dao b ng phương pháp th công, m t thi t b
u o
có
chính xác cao ư c g n s n trên bàn máy (máy phay CNC)
ho c trên vách máy (máy ti n CNC). V i m i dao c n xác nh lư ng
bù thông s hình h c, ngư i v n hành ch c n m t vài thao tác nh
ho c l p trình m t câu l nh i u khi n tương ng và toàn b thông s
c n thi t s ư c xác nh và c p nh t vào h th ng m t cách t
ng
mb o
chính xác. Quá trình này có th ư c th c hi n ngay c
khi máy ang gia công theo m t chương trình.
Như v y thay vì o dao th công r i cài t vào h th ng, ngư i
s d ng ch c n s d ng ch c năng o-cài t t
ng ho c l p trình
b ng câu l nh i u khi n th m chí ngay c khi ang ch
gia
công mà không ph i d ng máy, d li u bù dao cũng ư c xác l p trên
cơ s h t a
làm vi c nên r t thu n ti n cho l p trình gia công. H
th ng o dao t
ng s d ng u do v i
chính xác cao ư c phát
tri n v i kh năng tương thích v i các b i u khi n thông d ng hi n
nay, d dàng và hi u qu trong s d ng. M t s ưu i m n i b t:
Ti t ki m th i gian. Theo kh o sát th c t ã cho th y gi m b t
t i 90% th i gian cho vi c o dao
Kh năng l p trình t
ng bù sai s dao trong quá trình gia công.
chính xác cao, lo i tr ư c sai s khi thao tác so dao b ng
phương pháp th công.
Kh năng l p trình nh n bi t ư c gãy dao trong quá trình gia
công và t
ng d ng máy.

MÔ T H TH NG S D NG TRÊN MÁY PHAY CNC.
H th ng o d...
TỰ ĐỘNG ĐO VÀ CHUẨN THAM SỐ DỤNG C
TRÊN MÁY CÔNG CỤ CNC
Số dao tự động trên CNC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Số dao tự động trên CNC - Người đăng: nguyenminhs
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Số dao tự động trên CNC 9 10 209