Ktl-icon-tai-lieu

Sơ đồ công nghệ các nhà máy tuyển

Được đăng lên bởi Hy Vọng
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 4865 lần   |   Lượt tải: 29 lần
HÌNH 1: SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ TUYỂN NỔI QUẶNG SULFUA ĐỒNG – CÔNG TY
MỎ TUYỂN ĐỒNG SIN QUYỀN LÀO CAI
Q.NK (1000mm)
Đập thô
Khuấy V

Sàng I (2 lưới)

T.thô tách S I

Đập vừa
+

Đập nhỏ

T.thô tách S II

Kho quặng mịn

T.tinh Fe
T.tinh Fe

Nghiền bi

Tách nước

P/C thuỷ lực
Khuấy I

Lọc

Tuyển thô nhanh
Tuyển tinh nhanh

Nước
TH

T.quặng Fe

Khuấy II

Khuấy IV

Tuyển thô

T.thô S

Tuyển vét I
Nghiền bi
Bể Cô Đặc
Lọc

Khuấy III

Tuyển vét II

T. thô tách Cu - S
Nước
TH

T.tinh Cu I
T. tinh Cu II

T.tinh S I
T.tinh
S II
Cô Đặc
Lọc

T.Tlực
K.Vật
nặng

T.vét Cu -S
T.quặng
S

T.vét
S

Nước
TH

Q.đuôi

Công đoạn chuẩn bị khoáng sản
Q.NK (1000mm)
Đập thô
Sàng I (2 lưới)
Đập vừa
+

Đập nhỏ
Kho quặng mịn
Nghiền bi
P/C thuỷ lực
Khuấy I
Tuyển thô nhanh

Công đoạn tuyển đồng
Tuyển thô nhanh
Tuyển tinh nhanh

Khuấy II
Tuyển thô
Tuyển vét I

Nghiền bi
Bể Cô Đặc
Lọc

Khuấy III

Tuyển vét II
Quặng đuôi
Tuyển thô

T. thô tách Cu - S
Nước
TH

T.tinh Cu I

T.vét Cu -S

T. tinh Cu II
Quặng đuôi
Tuyển Cu - S

Tinh quặng
Cu

Công đoạn tuyển Fe
Quặng đuôi
tuyển thô
Khuấy V
T.thô tách S I
T.thô tách S II
T.tinh Fe
T.tinh Fe
Tách nước
Lọc

Nước

Quặng đuôi
khâu tuyển Fe

TH

T.quặng Fe

Công đoạn tuyển Lưu huỳnh
Quặng đuôi khâu
tuyển Cu - S
Khuấy IV
Quặng đuôi khâu
tuyển Fe

T.thô S
T.tinh S I
T.tinh
S II
Cô Đặc
Lọc

T.quặng
S

T.vét
S
T.Tlực
K.Vật
nặng

Nước
TH

Q.đuôi

HÌNH 2: SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ TUYỂN THÔ QUẶNG THIẾC SA KHOÁNG
HỆ BÁN CƠ KHÍ CỦA CÔNG TY CP KS VÀ LK CAO BẰNG
Quặng nguyên khai

Sàng song tĩnh a = 80 mm

Sàng tĩnh lỗ 16mm (2
sàng)
Máng cạn dài
Quặng nguyên khai
Bùn cát thải

Sàng rung
a i=+34mm
Đá thả
16mm

TQ thiếc

Máy rửa cánh vuông
HÌNH 3: SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ TUYỂN THÔ QUẶNG THIẾC SA KHOÁNG
SànTY
g rung
fi=16mm
XiclônCƠ KHÍ CỦA CÔNG
XƯỞNG PC
TUYỂN
CP KS
VÀ LK CAO BẰNG

Máy lắng tuyển thô

Máy lắng vét thô

Máy lắng tuyển tinh

Máy lắng vét tinh

Quặng đuôi

TQ thiếc

Đá thải + 16mm

HÌNH 4: SƠ ĐỒ TUYỂN TINH QUẶNG THIẾC CỦA CÔNG TY CP KS VÀ LK
CAO BẰNG
Q.Trên sàng M.Lắng (+3mm)

Đập búa -2mm

TQ thiếc tuyển thô -3mm

Bàn đãi

Bàn đãi (2 lần)

Đuôi thải cát
Đãi bate

Bàn đãi

Vàng cốm
Hố lắng
Phơi, sấy

Nước tràn

Sàng rung 2 lưới (1;0,5)
+1

-1+0,5

Tuyển từ chính

Tuyển từ vét

Tuyển từ chính

-0,5

Tuyển từ chính

Tuyển từ vét

Tuyển từ vét

TQ Vonframit TQ thiếc
Inmenhit
SắtQ.Trên
từ
tuyển thô -3mm
sàng M.Lắng (+3mm)
Công đoạn tuyển trọng lực
Đập búa -2mm

TQ Thiếc

Bàn đãi

Bàn đãi (2 lần)

Đãi bate

Bàn đãi

Đuôi thải cát

Vàng cốm
Hố...
HÌNH 1: SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ TUYỂN NỔI QUẶNG SULFUA ĐỒNG – CÔNG TY
MỎ TUYỂN ĐỒNG SIN QUYỀN LÀO CAI
T.quặng
S
Nước
TH
Q.NK (1000mm)
Đập thô
Sàng I (2 lưới)
Đập vừa
Đập nhỏ
+
Kho quặng mn
Nghiền bi
P/C thuỷ lực
Khuấy I
Tuyển thô nhanh
Tuyển tinh nhanh
Khuấy II
Bể Cô Đặc
Lọc
Nghiền bi
T. thô tách Cu - S
Tuyển vét II
Tuyển thô
Tuyển vét I
T.vét Cu -S
T.tinh Cu I
T. tinh Cu II
T.quặng Fe
Lọc
Nước
TH
Tách nước
T.tinh Fe
T.thô tách S II
T.thô tách S I
Khuấy V
T.tinh Fe
Khuấy IV
T.thô S
T.Tlực
Q.đuôi
K.Vật
nặng
T.tinh
S II
Cô Đặc
Lọc
T.vét
S
T.tinh S I
Khuấy III
Nước
TH
Sơ đồ công nghệ các nhà máy tuyển - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sơ đồ công nghệ các nhà máy tuyển - Người đăng: Hy Vọng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Sơ đồ công nghệ các nhà máy tuyển 9 10 730