Ktl-icon-tai-lieu

sơ đồ công nghệ xử lý nước

Được đăng lên bởi Hiền Lém Lỉnh
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1457 lần   |   Lượt tải: 11 lần
Xử lý nước. Các sơ đồ công nghệ cơ
bản
20.02.2013

Hình 4-4 Sơ đồ công nghệ cơ bản xử lý nước mặt

H. chất
ôxi hóa
K.soát
Nước thô Chắn rác pH
từ nguồn

Trộn chất
keo tụ

(Bể) tạo bông

(Bể) lắng

H.chất

(Bể/bồn)
Lọc

Sát trùng Bể nước sạch
Nước sạch
vào hệ
phân phối

Đường nước rửa lọc Dây chuyền xử lý nước

CTR đi Nước thu hồi từ hệ
xử lý xử lý nước rửa lọc

Bùn đi
xử lý

Nước rửa lọc đi Nước lọc đầu
xử lý thu hồi
thu hồi

Nước mặt (sông, hồ):
- Độ đục cao (thường > 20 NTU),
- Độ màu cao (>20 c.u.),
- Hoặc TOC cao (C hữu cơ > 4 mg/L)

Dây chuyền xử lý bùn, CTR

Hình 4-5 Xử lý nước mặt – Sơ đồ lọc trực tiếp

H. chất
ôxi hóa
Nước thô Chắn rác
từ nguồn

K.soát
pH

Trộn chất
keo tụ

(Bể) tạo bông

H.chất

(Bể/bồn)
Lọc

Sát trùng Bể nước sạch
Nước sạch
vào hệ
phân phối

Lọc trực tiếp
Đường nước rửa lọc

CTR đi Nước thu hồi từ hệ
xử lý xử lý nước rửa lọc

Dây chuyền xử lý nước

Dây chuyền xử lý bùn, CTR
Nước rửa lọc đi
xử lý thu hồi

Nước lọc đầu
thu hồi

Nước mặt (sông, hồ):
- Độ đục thấp (≤ 15 NTU, thường ≤ 5 NTU),
- Độ màu vừa phải (≤ 20 c.u., thường < 10 c.u.),
- TOC không lớn (C hữu cơ < 4 mg/L)

Hình 4-6 Sơ đồ công nghệ lọc màng xử lý nước mặt

Nước thô Chắn rác
từ nguồn

Lọc catridge
hoặc lọc lưới

Lọc màng

Sát trùng
K.soát
Bể nước sạch
pH
Nước sạch
vào hệ
phân phối

Dây chuyền xử lý nước
CTR đi Nước thu hồi từ hệ
xử lý xử lý nước rửa lọc

Nước rửa lọc đi Nước rửa lọc từ bể
xử lý thu hồi/thải bỏ nước sạch

Dây chuyền xử lý bùn, CTR

Nước mặt (sông, hồ) tốt:
- Độ đục thấp (≤ 10 NTU),
- Độ màu vừa phải (< 10 c.u.),
- TOC không lớn (C hữu cơ < 4 mg/L)
Nếu nước xấu hơn: kết hợp keo tụ, tạo bông

Hình 4-7 Sơ đồ công nghệ cơ bản xử lý nước nhiễm mặn
bằng kĩ thuật RO (reverse osmosis)

Sát trùng
Nước thô
từ nguồn

Chắn rác

Lọc catridge
hoặc lọc lưới

Lọc màng

Lọc RO

K.soát
pH

Bể nước sạch
Nước sạch
vào hệ
phân phối
Dây chuyền xử lý nước

CTR đi Nước thu hồi từ hệ
Nước rửa lọc đi
Nước rửa lọc từ Nước muối đi
xử lý xử lý nước rửa lọc xử lý thu hồi/thải bỏ bể nước sạch
Xử lý/thải bỏ

Độ muối từ 1000 mg/L

Dây chuyền quản lý chất thải

Sơ đồ công nghệ xử lý Fe trong nước ngầm
ở VN

Hình 4-8 Sơ đồ công nghệ xử lý độ cứng (Ca & Mg) trong nước ngầm
bằng quá trình vôi–soda

Phản ứng/tạo bông
Vôi + Sođa

Tái cacbonic
H.chất
hóa

Nước thô
từ nguồn

Lọc nhanh

Sát trùng

Bể nước sạch
Nước sạch
vào hệ
phân phối

Tuần hoàn

Nước thu hồi từ
hệ xử lý bùn, nước
rửa lọc

Nước rửa lọc

Bùn đi
xử lý

Dây chuyền xử lý nước

Dây chuyền quản lý chất thả

Bùn đi
xử lý

B...
X lý n c. Các s đ công ngh c ướ ơ ơ
b n
20.02.2013
sơ đồ công nghệ xử lý nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
sơ đồ công nghệ xử lý nước - Người đăng: Hiền Lém Lỉnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
sơ đồ công nghệ xử lý nước 9 10 198