Ktl-icon-tai-lieu

Sơ đồ động và các cơ cấu truyền dẫn trong máy công cụ

Được đăng lên bởi canhht-truong
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 5663 lần   |   Lượt tải: 37 lần
Ch­¬ng 2
S¬ ®å ®éng & C¸c C¬ cÊu truyÒn dÉn
trong M¸y C«ng cô

§1
§2
§3
§4

S¬ ®å ®éng
C¸c c¬ cÊu truyÒn dÉn c¬ khÝ
C¸c c¬ cÊu ®Æc biÖt
®å thÞ ph­¬ng tr×nh tèc ®é c¾t
& l­îng ch¹y dao
Machine-tool & Tribology

1

§1 S¬ ®å ®éng



BiÓu thÞ c¸ch bè trÝ t­¬ng ®èi cña tÊt c¶ c¸c thµnh phÇn trong
tÊt c¶ c¸c xÝch truyÒn ®éng.
Ký hiÖu c¸c chi tiÕt, c¬ cÊu vµ bé truyÒn b»ng c¸c ký hiÖu qui
­íc:
Trôc chÝnh m¸y tiÖn
Trôc chÝnh m¸y phay

B¸nh r¨ng trô l¾p lång kh«ng

Bé truyÒn vÝt me - ®ai èc

B¸nh r¨ng trô l¾p di trö ît

Bé truyÒn ®ai dÑt



Bé truyÒn xÝch

B¸nh r¨ng trô l¾p cè ®Þnh

Cô thÓ hãa h¬n s¬ ®å kÕt cÊu ®éng häc → ph­¬ng tr×nh xÝch
®éng ®­îc biÓu diÔn chi tiÕt h¬n.
Machine-tool & Tribology

2

§1 S¬ ®å ®éng


VÝ dô:


Z1

Ph­¬ng tr×nh xÝch ®éng:
n®c . i® . ibr = nTC
Tû sè truyÒn

i®
ibr

i=

nB §
nC §

= D1 / D2
= ZC® / ZB®

Z2

Z3

D2

Ii

D1

I

Iii
Z'1

Machine-tool & Tribology

Z'2

Z'3

3

§2 C¸c c¬ cÊu truyÒn dÉn c¬ khÝ
2.1 Ph©n lo¹i:
Theo h×nh thøc truyÒn dÉn:




TruyÒn dÉn tËp trung: Dïng 1 ®
éng c¬ sö dông ® dÑt, puli nhiÒu
,
ai
bË c. HiÖu suÊ t thÊ p, kÝ th- lín, khã söa ch÷a.
ch
íc
TruyÒn dÉn ph©n nhãm: 1 ®
éng c¬cho 1 nhãm m¸y, trong CN nhÑ.
TruyÒn dÉn ®éc lËp:
1®
éng c¬ cho 1 m¸y, 1 §C cho 1 chuyÓn
®
éng → phæ biÕn.

Theo cÊp:




TruyÒn dÉn ph©n cÊp:
M¸y cã mét sè lîng h÷u h¹n tèc ® c¾t hay lé
îng ch ¹y dao -M¸y
tiÖn T616 cã 12 t« ® tõ 44v/ph → 1980 v/ph.
c é
TruyÒn dÉn v« cÊp:
Cho trÞsè tèc ® bÊ t kú trong ph¹m vi biÕn ® tèc ® (hay lé
æi
é
îng ch ¹y
dao) - M¸y mµ M¸y CNC.
i,
Machine-tool & Tribology

4

§2 C¸c c¬ cÊu truyÒn dÉn c¬ khÝ
2.2 C¬ cÊu truyÒn dÉn trong hép tèc ®é.
1. C¬ cÊu truyÒn dÉn v« cÊp.
a. Puli c«n:

I

Ii

Machine-tool & Tribology

5

§2 C¸c c¬ cÊu truyÒn dÉn c¬ khÝ
2.2 C¬ cÊu truyÒn dÉn trong hép tèc ®é.
1. C¬ cÊu truyÒn dÉn v« cÊp.
b. B¸nh ma s¸t:

Machine-tool & Tribology

6

§2 C¸c c¬ cÊu truyÒn dÉn c¬ khÝ
4

c. TruyÒn dÉn dÇu Ðp
1 – Läc dÇu
2 – B¬m
3 – Van tiÕt l­u
4 – Piston
5 – Xi lanh

5
V

3

2

Thay ®æi tèc ®é:
- Thay ®æi l­u l­îng b¬m 2
- Thay ®æi tiÕt diÖn van tiÕt l­u 3

d. Dïng ®éng c¬ ®iÖn Servo

§éng c¬ Servo

Machine-tool & Tribology

1

7

§2 C¸c c¬ cÊu truyÒn dÉn c¬ khÝ
2. C¬ cÊu truyÒn dÉn ph©n cÊp.
a. Dïng puly nhiÒu bËc:
§éng c¬ → ®ai → trôc I → puli
- Trùc tiÕp:
®ãng chèt → trôc II
- Gi¸n tiÕp:
i1
më chèt → trôc trung gian
→ trôc III → trôc II

I

i2
Z4
Z1

chèt

nTC
Ii

n§C

Z2

Iii
Z3

Trôc H¸c - ne
Machine-tool & Tribology

8

§2 C¸c c¬ cÊu truyÒn dÉn c¬ khÝ
b. Dïng b¸nh r¨ng di tr...
Machine-tool & Tribology
1
Ch¬ng 2
S¬ ®å ®éng & C¸c C¬ cÊu truyÒn dÉn
trong M¸y C«ng
§1 S¬ ®å ®éng
§2 C¸c c¬ cÊu truyÒn dÉn c¬ khÝ
§3 C¸c c¬ cÊu ®Æc biÖt
§4 ®å thÞ ph¬ng tr×nh tèc ®é c¾t
& lîng ch¹y dao
Sơ đồ động và các cơ cấu truyền dẫn trong máy công cụ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sơ đồ động và các cơ cấu truyền dẫn trong máy công cụ - Người đăng: canhht-truong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Sơ đồ động và các cơ cấu truyền dẫn trong máy công cụ 9 10 881