Ktl-icon-tai-lieu

Sơ lược PLC S7300

Được đăng lên bởi levietthanh0201
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 642 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Automation and Drives

SIMATIC
S7-300
Workshop to promote the S7-300
automation platform

A&D AS SM6, Page 1

Automation and Drives

SIMATIC S7 system family

Positioning /
Range
Innovation S7-300
Synchronism
Roadmap

S7-400
High-end and mid performance range
 Large quantitative framework
 High performance in communication throughput

S7-300
Mid and low-end performance range
 Max. of 2 interfaces (field bus, cell bus)
 Medium performance in throughput

S7-200
Low-end performance range

A&D AS SM6, Page 2

Automation and Drives

S7-300 - Memory, performance and quantitative framework

312

314

16 KB

48 KB

128 KB

512 kB

512 kB

5k

16 k

42 k

170 k

170 k

8 MB

8 MB

8 MB

8 MB

8 MB

200 ns

100 ns

100 ns

100 ns

100 ns

1 µs

0,5 µs

0,5 µs

0,1 µs

0,1 µs

30 µs

15 µs

15 µs

4 µs

4 µs

6

12

16

32

32

1k

2k

16 k

32 k

32 k

128 / 128

256 / 256

256 / 256

512 / 512

512 / 512

1024

1024

2048

8192

8192

Address space I/O

256

1024

1024

1024

1024

No. of digital chan.

64 / 64

256 / 256

256 / 256

256 / 256

256 / 256

Positioning /
Range
Innovation S7-300

Main memory

Synchronism

Instructions

Roadmap

Load memory

315-2DP 317-2DP 317- 2PN/
DP

Command runtimes
- Binary commands
- Word commands
- Floating-point c.
Comm. res.
Flags
Times / Counters

No. of analog
channels I/O

Objectives
A&D AS SM6, Page 3

Automation and Drives

S7-300 Innovation - Overview

Positioning /
Range
Innovation S7-300
Performance
Communication
Miscellaneous
Synchronism
Roadmap

Quantitative framework
Doubling of memory
Flags, timers, counters

Processing speed
4 x faster binary processing
2 - 10 x faster floating-point
commands

Communication performance
100 Mbaud Ethernet
up to 16 communications resources

Communication paths
PROFIBUS DPV1
PROFInet / CbA

Technology platform
Controlling, counting, positioning
A&D AS SM6, Page 4

Automation and Drives

Innovations - Features and benefits (I)
High processing speed
Positioning
/ Range
Innovation S7-300
Performance
Communication

 4x faster processing of binary word commands
 10x faster floating-point arithmetic
 Increased system reaction time

Miscellaneous
Synchronism
Roadmap

How does the customer benefit?
 Performance-enhanced execution of user applications
Particularly advantageous in motion control tasks and closedloop control

 Increased machine cycle times and throughput as a
result of shorter program execution times

A&D AS SM6, Page 5

Automation and Drives

Innovations - Featu...
Automation and Drives
A&D AS SM6, Page 1
SIMATIC
S7-300
Workshop to promote the S7-300
automation platform
Sơ lược PLC S7300 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sơ lược PLC S7300 - Người đăng: levietthanh0201
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Sơ lược PLC S7300 9 10 495