Ktl-icon-tai-lieu

Sổ nhật ký giám sát

Được đăng lên bởi Cho Ngày Chút Nắng
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1558 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
§éc lËp - Tù do - Hanh phóc

Sæ

NhËt ký

GI¸M S¸T thi c«ng
CÔNG TRÌNH

ĐƯỜNG NỘI THỊ TỪ QL6 ĐI TRUNG TÂM GIÁO
DỤC THƯỜNG XUYÊN, THỊ TRẤN YÊN CHÂU.

HẠNG MỤC

SỬA CHỮA NÂNG CẤP.
QuyÓn sè: 01

n¨m 2014

NhËt ký gi¸m s¸t thi c«ng
QuyÓn sè: 01

1. Tªn c«ng tr×nh :
C«ng tr×nh: Đường nội thị từ QL6 đi Trung tâm Giáo dục thường xuyên, thị trấn
Yên Châu.
H¹ng môc: Sửa chữa, nâng cấp.
2. §Þa ®iÓm x©y dùng: Thị trấn Yên Châu, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La.
3. Chñ ®Çu t: Đội quản lý đô thị huyện Yên Châu.

Ông:

Bùi Đức Nhiêm

Đội trưởng Đội
QLĐT

Trưởng ban quản lý công
trình: Tổ trưởng

4. Đơn vị tư vấn thiết kế: Công ty cổ phần TVĐTGT Sơn La.
Ông:

Phùng Mạnh Hiệp Chức vụ: Giám đốc

4. §¬n vÞ gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng:
Ông:

Đỗ Danh Long

Phó ban quản lý công trình: giám sát chính.

Ông:

Lê Văn Sinh

giám sát kỹ thuật

5. Nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh:
Bà : Hoàng Thị Hương Doanh nghiệp tư nhân tuấn hương
6.Tiến độ thực hiện:
Stt
Hạng mục công trình
1
Nền đường

Ngày bắt đầu
25/02/2014

Ngày hoàn thành
25/3/2014

2
3

25/3/2014
25/6/2014

25/6/2014
25/9/2014

Mặt đường
Công trình trên tuyến

Ngµy.......... th¸ng.......... n¨m 2014
Ngêi ghi ký tªn

danh s¸ch
bé m¸y gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh

(Theo QuyÕt ®Þnh sè 03/QĐ-QLĐT của Đội quản lý đô thị huyện Yên Châu Về
việc giám sát kỹ thuật ( Kỹ thuật A ) Công trình: Đường nội thị từ QL6 đi Trung
tâm Giáo dục thường xuyên, thị trấn Yên Châu. Hạng mục: Sửa chữa, nâng cấp.)
Stt
Hä vµ tªn
1
Đỗ Danh Long

2

Lê Văn Sinh

Chøc danh

NhiÖm vô

Phó ban quản lý giám sát chính.
công trình
giám sát kỹ thuật

Ghi chó

Ngµy.......... th¸ng.......... n¨m 2014
Ngêi ghi ký tªn

danh s¸ch
CÁN BỘ CHỈ HUY VÀ CÁN BỘ KỸ THUẬT CỦA CÔNG TRƯỜNG
Stt
1

Hä vµ tªn

Lê Văn Dũng

Chøc danh

NhiÖm vô

Ghi chó

Chỉ huy trưởng
kiêm kỹ thuật

BẢNG KÊ MÁY THI CÔNG CÔNG TRÌNH
Tên máy

Stt
1

máy xúc

2

máy ủi

3
4

Số lượng

Công suất

Tình trạng

0.8 m3

tốt

1

110 cv

tốt

máy lu bánh sắt

1

9 tấn

tốt

đầm cóc

1

2.1 kw

tốt

Ngµy.......... th¸ng.......... n¨m 2014
Ngêi ghi ký tªn

B¶n kª c¸c v¨n b¶n
liªn quan ®Õn c«ng tr×nh
STT

Tên hồ sơ

Số văn bản

Ngày
tháng

Cơ quan ban
hành

ban hành

1

2

TT V/v giao cho Đội quản lý đô thị
huyện Yên Châu làm chủ đầu tư xây
dựng công trình: đường nội thị từ QL6 đi 726/TTr-TCKH
TTDGTX huyện yên châu. Hạng mục
sửa chữa nâng cấp.

QĐ V/v giao cho Đội quản lý đô thị
huyện Yên Châu làm chủ đầu tư xây
dựng công trình: đường nội thị từ QL6
đi TTDGTX huyện...
Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
§éc lËp - Tù do - Hanh phóc
NhËt ký
GI¸M S¸T thi c«ng
QuyÓn sè: 01
n¨m 2014
NhËt ký gi¸m s¸t thi c«ng
QuyÓn sè: 01
1. Tªn c«ng tr×nh :
C«ng tr×nh: Đường nội thị từ QL6 đi Trung tâm Giáo dục thường xuyên, thị trấn
Yên Châu.
H¹ng môc: Sửa chữa, nâng cấp.
2. §Þa ®iÓm x©y dùng: Thị trấn Yên Châu, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La.
3. Chñ ®Çu t: Đội quản lý đô thị huyện Yên Châu.
CÔNG TRÌNH
ĐƯỜNG NỘI THỊ TỪ QL6 ĐI TRUNG TÂM GIÁO
DỤC THƯỜNG XUYÊN, THỊ TRẤN YÊN CHÂU.
HẠNG MỤC
SỬA CHỮA NÂNG CẤP.
Sổ nhật ký giám sát - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sổ nhật ký giám sát - Người đăng: Cho Ngày Chút Nắng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Sổ nhật ký giám sát 9 10 659