Ktl-icon-tai-lieu

So sánh BS và TCVN

Được đăng lên bởi tranthanhbinhbd
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 301 lần   |   Lượt tải: 0 lần
So sánh công thức tính toán diện tích cốt thép cho dầm tiết diện chữ nhật bố trí
cốt đơn theo BS: 8110-97 và TCVN: 356-2005; và đưa ra hệ số quy đổi để áp
dụng trong ETABS.
Hồ Việt Hùng
- Công thức tính toán cốt thép đơn theo TCVN: 356-2005
a=

M
Rb .b.h02

(

g = 0,5. 1 + 1 - 2.a m
As =

(1)

)

M
Rs .g .h0

(2)
(3)

- Công thức tính toán cốt thép đơn theo BS: 8110-97
K=

M
f cu .b.h02

æ
K ö÷
Z = h0 .çç 0,5 + 0,25 0,9 ÷ø
è
As =

M
0,95. f y .Z

(4)
(5)
(6)

So sánh (1), (2), (3) và (4), (5), (6) ta thấy có những điểm chung giữa các phương trình xác
định các thông số tính toán. Do đó, nếu sử dụng các hệ số để quy đổi cường độ tính toán của
vật liệu, có thể đem đến các công thức tương đương nhau.
Đặt fcu = l1.Rb, thay vào (4) và (5) ta có:
æ
ö
M
÷
Z = h0 .çç 0,5 + 0,25 2
l1.Rb .b.h0 .0,9 ÷ø
è

Thay a m =

M
vào (7) ta có:
Rb .b.h02

(7)

æ
1
.a m
Z = h0 .çç 0,5 + 0,25 .
0
,
9
l
1
è

Giả thiết l1 =

ö
÷
÷
ø

(8)

®

æ
1
.2.a m
Z = h0 .çç 0,5 + 0,25 2.l1.0,9
è

ö
÷
÷
ø

®

æ
1
Z = h0 .ç 0,5 +
. 0,25.2.l1 .0,9 - 2.a m
ç
l
2
.
.
0
,
9
1
è

(9)
ö
÷
÷
ø

(10)

1,5
, thay vào (10) ta có:
0,67

(Chú ý: l1 được giải thiết bằng giá trị như trên là do cường độ tính toán của bê tông theo
BS:8110-97 được lấy bằng: 0,67.

f cu
, trong đó gm = 1,5)
gm

æ
ç
1
1,5
ç
Z = h0 .ç 0,5 +
. 0,25.2.
.0,9 - 2.a m
0,67
1
,
5
ç
2.
.0,9
ç
0,67
è

(

®

Z = h0 . 0,5 + 0,498. 1,007 - 2.a m

®

Z » h0 .0,5 1 + 1 - 2.a m

(

(

ö
÷
÷
÷
÷
÷
ø

)

)

(11)

(12)
(13)

)

Thay g = 0,5. 1 + 1 - 2.a m vào (13) ta có: Z = h0.g
Thay Z vào (6) ta có:
As =

M
0,95. f y .g .h0

(14)

Đặt fy = l2.Rs, thay vào (14) ta có:
As =

1
M
.
0,95.l 2 Rs .g .h0

Giải thiết l2 = 1,05; thay vào (15) và chú ý: 0,95.1,05 = 0,9975 » 1 ta có:

(15)

(Chú ý: l2 được giải thiết bằng giá trị như trên là do cường độ tính toán của cốt thép theo
BS:8110-97 được lấy bằng:
As =

fy

gm

, trong đó gm = 1,05)

M
= (3)
Rs .g .h0

Kết luận:
Giữa công thức tính toán cốt thép đơn theo BS:8110-97 và TCVN:356-2005 có những sự
tương đồng, nếu đặt fcu = l1.Rb và fy = l2.Rs thì ta có thể quy đổi công thức giữa hai tiêu
chuẩn về tương đương nhau khi l1 =

1,5
và l2 = 1,05.
0,67

Kết quả trên đã được thử nghiệm trong Etabs và khi so sánh cho các giá trị sai lệch không
quá 0,5% đối với trường hợp tính toán thép dầm cho các trường hợp thông thường.
Đối với việc tính toán cốt thép cột, khi sử dụng các giá trị quy đổi trên vào Etabs, so sánh
cho cùng một tiết diện thấy biểu đồ do Etabs lập và biểu đồ lập theo quy định của
TCVN:356-2005 t...
So sánh công thc tính toán din ch ct thép cho dm tiết din ch nht b trí
ct đơn theo BS: 8110-97 TCVN: 356-2005; đưa ra h s quy đổi để áp
dng trong ETABS.
H Vit Hùng
- Công thc tính toán ct thép đơn theo TCVN: 356-2005
2
0
.. hbR
M
b
=
a
(1)
(
)
m
ag
.211.5,0 -+=
(2)
0
.. hR
M
A
s
s
g
=
(3)
- Công thc tính toán ct thép đơn theo BS: 8110-97
2
0
.. hbf
M
K
cu
=
(4)
÷
÷
ø
ö
ç
ç
è
æ
-+=
9,0
25,05,0.
0
K
hZ
(5)
Zf
M
A
y
s
..95,0
=
(6)
So sánh (1), (2), (3) và (4), (5), (6) ta thy nhng đim chung gia c phương trình xác
định các thông s tính toán. Do đó, nếu s dng các h s để quy đổi cường độ tính toán ca
vt liu, có th đem đến các công thc tương đương nhau.
Đặt f
cu
=
l
1
.R
b
, thay vào (4) và (5) ta có:
÷
÷
ø
ö
ç
ç
è
æ
-+=
9,0....
25,05,0.
2
01
0
hbR
M
hZ
b
l
(7)
Thay
2
0
.. hbR
M
b
m
=
a
vào (7) ta có:
So sánh BS và TCVN - Trang 2
So sánh BS và TCVN - Người đăng: tranthanhbinhbd
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
So sánh BS và TCVN 9 10 868