Ktl-icon-tai-lieu

So sánh và đánh giá chất lượng của hệ thống DS-CDMAvà hệ thống MC-CDMA qua kênh pha đinh đa đường và nhiễu

Được đăng lên bởi Nguyen Seven
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1543 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ 23(2007) 135-144

So sánh và đánh giá chất lượng của hệ thống DS-CDMA và
hệ thống MC-CDMA qua kênh pha đinh đa đường và nhiễu
Nguyễn Ngọc Tiến1, *, Trịnh Anh Vũ2
Bộ Bưu chính-Viễn thông, 18 Nguyễn Du, Hà Nội, Việt Nam
Đại học Quốc gia Hà Nội, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
1

2

Nhận ngày 2 tháng 6 năm 2007
Tóm tắt. Bài báo này đánh giá hiệu năng thiết lập băng rộng của kỹ thuật CDMA chuỗi trực tiếp
đơn sóng mang (DS-CDMA) và kỹ thuật CDMA đa sóng mang (MC-CDMA) qua kênh pha đinh
Rayleigh chọn lọc tần số. Cả hai hệ thống đều có khả năng hạn chế được pha đinh đa đường hơn
các hệ thống băng hẹp thông thường. Nhờ kỹ thuật phân tập, hai hệ thống này đã hạn chế ảnh
hưởng của kênh truyền và tác động của nhiễu. Trong khi hệ thống DS-CDMA sử dụng máy thu
RAKE để giải quyết các thành phần đa đường thì hệ thống MC-CDMA chỉ cần sử dụng một bộ thu
tương quan đơn giản cho mỗi sóng mang. Tuy nhiên, giải pháp MC-CDMA có hiệu năng tốt hơn
giải pháp DS-CDMA trong việc khử nhiễu băng tần cục bộ cũng như có khả năng hỗ trợ một số lớn
người dùng trong hệ thống với một hiệu năng cho trước.

1. Giới thiệu∗

phổ xác định trước, do đó độ tăng ích xử lý
của hệ thống làm giảm ảnh hưởng của nhiễu
[6, 7]. Thêm vào đó bộ lọc triệt nhiễu có thể
sử dụng để triệt nhiễu băng hẹp. Tuy nhiên,
đối với nhiễu băng tần cục bộ có băng thông
rộng thì nó ảnh hưởng rất mạnh đến chất
lượng của hệ thống DS-CDMA. Bài báo này
tập trung nghiên cứu phân tích và đánh giá
chất lượng hệ thống trải phổ dãy trực tiếp
DS-CDMA và hệ thống trải phổ đa sóng
mang MC-CDMA (03 sóng mang) với sự có
mặt của nhiễu băng tần cục bộ. Hệ thống
MC-CDMA dựa vào sự kết hợp CDMA và
OFDM (tức là chuỗi dữ liệu nhân với chuỗi
trải phổ được điều chế OFDM trên N sóng
mang) là rất mạnh đối với kênh pha đinh đa
đường chọn lọc tần số, có hiệu suất phổ cao
và yêu cầu tốc độ chíp thấp hơn.
Bài báo được tổ chức như sau: Phần 2
phân tích kênh pha đinh đa đường và nhiễu
băng tần cục bộ. Phần 3 mô tả sơ bộ hệ thống
DS-CDMA và hệ thống MC-CDMA. Phần 4

Gần đây, một hệ thống CDMA mới dựa
trên sự kết hợp kỹ thuật CDMA và OFDM đã
được nghiên cứu, đề xuất là rất có khả năng
giảm ảnh hưởng của kênh pha đinh Rayleigh
đa đường chọn lọc tần số [1-4]. Hơn nữa, hệ
thống này có hiệu suất phổ rất cao và dễ thực
hiện FFT [5]. Các tín hiệu DS-CDMA có băng
thông rộng có thể là đối tượng chịu ảnh
hưởng pha đinh đa đường chọn lọc tần số.
Ngay cả khi tốc độ dữ liệu thấp và can nhiễu
xuyên ký t...
Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ 23(2007) 135-144
135
So sánh và đánh giá chất lượng của hệ thống DS-CDMA và
hệ thống MC-CDMA qua kênh pha đinh đa đường và nhiễu
Nguyễn Ngọc Tiến
1,
*, Trịnh Anh Vũ
2
1
Bộ Bưu chính-Viễn thông, 18 Nguyễn Du, Hà Nội, Việt Nam
2
Đại học Quốc gia Hà Nội, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Nhận ngày 2 tháng 6 năm 2007
Tóm tắt. i báo này đánh giá hiệu năng thiết lập băng rộng của kỹ thuật CDMA chuỗi trực tiếp
đơn sóng mang (DS-CDMA) kỹ thuật CDMA đa sóng mang (MC-CDMA) qua kênh pha đinh
Rayleigh chọn lọc tần số. Chai hệ thống đều khnăng hạn chế được pha đinh đa đường hơn
các hệ thống băng hẹp thông tờng. Nhkỹ thuật phân tập, hai hệ thống này đã hạn chế ảnh
hưởng của kênh truyền và tác động của nhiễu. Trong khi hệ thống DS-CDMA sử dụng y thu
RAKE để giải quyết các thành phần đa đường thì hệ thống MC-CDMA ch cần sử dụng một bộ thu
tương quan đơn giản cho mỗi sóng mang. Tuy nhiên, giải pháp MC-CDMA hiệu năng tt hơn
giải pháp DS-CDMA trong việc khử nhiễu băng tần cục bộ cũng như có khả năng hỗ trợ một số lớn
người dùng trong hệ thống với một hiệu năng cho trước.
1. Giới thiệu
Gần đây, một hệ thống CDMA mới dựa
trên sự kết hợp kỹ thuật CDMAOFDM đã
được nghiên cứu, đề xuất rất khả năng
giảm ảnh hưởng của kênh pha đinh Rayleigh
đa đường chọn lọc tần số [1-4]. Hơn nữa, hệ
thống này hiệu suất phổ rất caodễ thực
hiện FFT [5]. Các tín hiệu DS-CDMA có băng
thông rộng thể đối tượng chịu ảnh
hưởng pha đinh đa đường chọn lọc tần số.
Ngay cả khi tốc đ dliệu thấp can nhiễu
xuyên ký tự ISI (InterSymbol Interference)
không đáng kể tpha đinh đa đường cũng
thể làm cho chất lượng của hệ thống kém
đi do can nhiễu giữa các chip ICI (InterChip
Interference). Khả năng chống lại nhiễu hệ
thống DS-CDMA đạt được nh sự tương
quan giữa tín hiệu thu được vi chuỗi trải
______
Tác giả liên hệ. ĐT: 84-4-9454674
E-mail: nn1964tien@yahoo.com
phổ xác định trước, do đó độ tăng ích xử
của hthống làm giảm ảnh hưởng của nhiễu
[6, 7]. Thêm vào đó bộ lọc triệt nhiễu có thể
sử dụng đtriệt nhiễu băng hẹp. Tuy nhiên,
đối với nhiễu ng tần cục bộ có băng thông
rộng t nó ảnh hưởng rất mạnh đến chất
lượng của hthống DS-CDMA. Bài o này
tập trung nghiên cứu phân tích đánh giá
chất lượng hệ thống trải phổ dãy trực tiếp
DS-CDMA và hệ thng trải phổ đa sóng
mang MC-CDMA (03 sóng mang) với sự
mặt của nhiễu băng tần cc bộ. Hệ thống
MC-CDMA dựa o sự kết hợp CDMA và
OFDM (tức chuỗi dữ liệu nhân với chuỗi
trải phổ được điều chế OFDM trên N sóng
mang) rất mạnh đi với nh pha đinh đa
đường chọn lọc tần số, hiệu suất phổ cao
yêu cầu tốc độ chíp thấp hơn.
Bài báo được tổ chức như sau: Phần 2
phân tích kênh pha đinh đa đường nhiễu
băng tần cục bộ. Phần 3 mô tả sơ bộ hệ thống
DS-CDMA h thống MC-CDMA. Phần 4
So sánh và đánh giá chất lượng của hệ thống DS-CDMAvà hệ thống MC-CDMA qua kênh pha đinh đa đường và nhiễu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
So sánh và đánh giá chất lượng của hệ thống DS-CDMAvà hệ thống MC-CDMA qua kênh pha đinh đa đường và nhiễu - Người đăng: Nguyen Seven
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
So sánh và đánh giá chất lượng của hệ thống DS-CDMAvà hệ thống MC-CDMA qua kênh pha đinh đa đường và nhiễu 9 10 629