Ktl-icon-tai-lieu

Sổ tay bảo dưỡng công nghiệp tiên tiến

Được đăng lên bởi bon007
Số trang: 197 trang   |   Lượt xem: 4177 lần   |   Lượt tải: 8 lần
VNCPC

Sổ tay bảo dưỡng
công nghiệp tiên tiến
1

TRUNG TÂM SẢN XUẤT SẠCH VIỆT NAM
VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
Dự án
“Xây dựng Năng lực và Trình diễn Kỹ thuật
Bảo dưỡng Công nghiệp tiên tiến”

Sổ tay bảo dưỡng
công nghiệp tiên tiến

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN..................................................................................................6
CÁCH SỬ DỤNG CUỐN SỔ TAY BẢO DƯỠNG.................................7
PHẦN 1. CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ BẢO DƯỠNG....................8
I. 	
1.1. 	
1.2. 	
	
1.3. 	
	
1.4. 	

BẢO DƯỠNG CÔNG NGHIỆP TIÊN TIẾN LÀ GÌ?.................9
Định nghĩa Bảo dưỡng..................................................................9	
Bảo dưỡng Tiên tiến khác với Bảo dưỡng truyền 			
thống như thế nào?.....................................................................11
Các loại hình Bảo dưỡng Công nghiệp Tiên tiến trên 		
thế giới..............................................................................................11
Mô hình bảo dưỡng đề xuất cho Việt Nam.........................18

II. 	
	
2.1. 	
2.2. 	
	
2.3	

TẠI SAO CẦN ÁP DỤNG BẢO DƯỠNG CÔNG 			
NGHIỆP TIÊN TIẾN?.....................................................................19
Các lợi ích của Bảo dưỡng Công nghiệp Tiên Tiến............19
Các điều kiện đảm bảo sự khả thi áp dụng Bảo 			
dưỡng Công nghiệp Tiên tiến ở Việt Nam...........................20
Các điển hình áp dụng................................................................28

III. 	
3.1.
3.2.
	
3.3.
	
3.4.

BẮT ĐẦU NHƯ THẾ NÀO?.........................................................32
	 Kiểm toán Bảo dưỡng – Bạn đang ở đâu?............................33
	 Triển khai hệ thống cơ sở hạ tầng cần thiết cho Bảo 		
dưỡng Công nghiệp Tiên tiến..................................................33
	 Tích hợp bảo dưỡng công nghiệp tiên tiến vào hoạt 		
động quản lý hàng ngày của doanh nghiệp......................33
	 TPM và Kaizen................................................................................34

Ban biên tập
Ths. Nguyễn Hồng Long - Chủ biên
CN. Lý Thị Thùy Dương
PGS.TS Trần Văn Nhân
Ths. Nhữ Quý Thơ
KS. Lê Thu Hà
2

3

PHẦN 2. CÁC TÀI LIỆU CHUYÊN SÂU...............................................................36
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
	
6.	
	
7.	
	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	
16.	
17.	
18.	
	
19.	
	
20. 	
21.	
22.	
23.	
24.	
25.
26.

4

5S trong bảo dưỡng công nghiệp...........................................................37
Bản chất ho...