Ktl-icon-tai-lieu

Sổ tay thủy lực thủy văn cầu đường

Được đăng lên bởi bongcivil
Số trang: 369 trang   |   Lượt xem: 1009 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Môc lôc
Trang
Ch−¬ng I: Giíi thiÖu chung

1.1 Kh¸i qu¸t vÒ dßng ch¶y s«ng ngßi ViÖt Nam

1
1

1.1.1 §Æc ®iÓm chung

1

1.1.2 C¸c hÖ thèng s«ng chÝnh ë ViÖt Nam

2

1.1.3 T×nh h×nh lò lôt cña c¸c s«ng

15

1.2 TÇn suÊt lò tÝnh to¸n

19

1.3 Mét sè l−u ý trong c«ng t¸c tÝnh to¸n thuû v¨n cÇu ®−êng

20

Ch−¬ng II: TÝnh to¸n dßng ch¶y trong ®iÒu kiÖn tù nhiªn

2.1 Nh÷ng qui ®Þnh chung

24
24

2.1.1 Nguyªn t¾c c¬ b¶n trong viÖc tÝnh to¸n c¸c ®Æc tr−ng thuû v¨n thiÕt kÕ

24

2.1.2 Sö dông nh÷ng nguån tµi liÖu hiÖn cã

24

2.1.3 KiÓm tra ph©n tÝch tµi liÖu gèc vÒ c¸c mÆt

24

2.1.4 §iÒu kiÖn chän l−u vùc t−¬ng tù

25

2.2 TÝnh to¸n l−u l−îng ®Ønh lò thiÕt kÕ

25

2.2.1 TÝnh l−u l−îng ®Ønh lò thiÕt kÕ khi cã tµi liÖu ®o ®¹c thuû v¨n

25

2.2.2 TÝnh l−u l−îng lò thiÕt kÕ khi chuçi tµi liÖu quan tr¾c ng¾n

30

2.2.3 TÝnh l−u l−îng ®Ønh lò thiÕt kÕ tr−êng hîp kh«ng cã tµi liÖu quan thuû v¨n

32

2.3 TÝnh mùc n−íc ®Ønh lò thiÕt kÕ

41

2.3.1 TÝnh mùc n−íc ®Ønh lò thiÕt kÕ khi cã ®ñ tµi liÖu quan tr¾c mùc n−íc

41

2.3.2 TÝnh mùc n−íc ®Ønh lò thiÕt kÕ khi chuçi quan tr¾c ng¾n

42

2.3.3 TÝnh mùc n−íc ®Ønh lò thiÕt kÕ khi kh«ng cã tµi liÖu quan tr¾c

43

2.3.4 TÝnh mùc n−íc thiÕt kÕ qua vïng néi ®ång

43

2.3.5 TÝnh mùc n−íc thiÕt kÕ qua vïng thung lòng vµ ch¶y trµn tr−íc nói

44

2.4 TÝnh tæng l−îng lò vµ ®−êng qu¸ tr×nh lò thiÕt kÕ

45

2.4.1 X¸c ®Þnh tæng l−îng lò thiÕt kÕ

45

2.4.2 X©y dùng ®−êng qu¸ tr×nh lò thiÕt kÕ

46

2.5 TÝnh mùc n−íc th«ng thuyÒn, mùc n−íc thi c«ng, mùc n−íc thÊp nhÊt

50

2.5.1 TÝnh mùc n−íc th«ng thuyÒn

50

2.5.2 X¸c ®Þnh mùc n−íc thi c«ng

51

2.5.3 X¸c ®Þnh mùc n−íc thÊp nhÊt

51

Phô lôc 2 -1 ®Õn Phô lôc 2 -12
Ch−¬ng III: TÝnh to¸n thuû v¨n trong tr−êng hîp ®Æc biÖt

3.1 TÝnh to¸n dßng ch¶y khi vÞ trÝ cÇu bÞ ¶nh h−ëng n−íc dÒnh s«ng lín

53– 75
76
76

3.1.1 §Æt vÊn ®Ò

76

3.1.2 TÝnh l−u l−îng thiÕt kÕ khi cã sè liÖu quan tr¾c thuû v¨n

76

3.1.3 TÝnh l−u l−îng thiÕt kÕ khi kh«ng cã sè liÖu quan tr¾c thuû v¨n

79ML-1



3.1.4 TÝnh mùc n−íc thiÕt kÕ
3.2 TÝnh to¸n l−u l−îng ë vÞ trÝ cÇu trong miÒn ¶nh h−ëng cña hå ®Ëp

80
82

3.2.1 CÇu n»m ë th−îng l−u ®Ëp vÜnh cöu

82

3.2.2 CÇu n»m ë h¹ l−u ®Ëp vÜnh cöu

83

3.2.3 CÇu ë h¹ l−u hå chøa n−íc t¹m thêi

87

3.2.4 CÇu n»m ë th−îng l−u ®Ëp chøa n−íc t¹m thêi

90

3.3 TÝnh to¸n dßng ch¶y trong khu vùc ¶nh h−ëng cña thuû triÒu

90

3.3.1 TÝnh l−u l−îng vµ mùc n−íc khi kh«ng cã tµi liÖu quan tr¾c

90

3.3.2 TÝnh l−u l−î...
http://www.ebook.edu.vn
ML-1
Môc lôc
Trang
Ch¬ng I: Giíi thiÖu chung
1
1.1 Kh¸i qu¸t vÒ dßng ch¶y s«ng ngßi ViÖt Nam 1
1.1.1 §Æc ®iÓm chung 1
1.1.2 C¸c hÖ thèng s«ng chÝnh ë ViÖt Nam 2
1.1.3 T×nh h×nh lò lôt cña c¸c s«ng 15
1.2 TÇn suÊt lò tÝnh to¸n 19
1.3 Mét lu ý trong c«ng t¸c tÝnh to¸n thuû v¨n cÇu ®êng 20
Ch¬ng II: TÝnh to¸n dßng ch¶y trong ®iÒu kiÖn tù nhiªn
24
2.1 Nh÷ng qui ®Þnh chung 24
2.1.1 Nguyªn t¾c c¬ b¶n trong viÖc tÝnh to¸n c¸c ®Æc trng thuû v¨n thiÕt kÕ 24
2.1.2 Sö dông nh÷ng nguån tµi liÖu hiÖn cã 24
2.1.3 KiÓm tra ph©n tÝch tµi liÖu gèc vÒ c¸c mÆt 24
2.1.4 §iÒu kiÖn chän lu vùc t¬ng tù 25
2.2 nh to¸n lu lîng ®Ønh lò thiÕt kÕ 25
2.2.1 TÝnh lu lîng ®Ønh lò thiÕt kÕ khi cã tµi liÖu ®o ®¹c thuû v¨n 25
2.2.2 TÝnh lu lîng lò thiÕt kÕ khi chuçi tµi liÖu quan tr¾c ng¾n 30
2.2.3 TÝnh lu lîng ®Ønh lò thiÕt kÕ trêng hîp kh«ng cã tµi liÖu quan thuû v¨n 32
2.3 TÝnh mùc níc ®Ønh lò thiÕt kÕ 41
2.3.1 TÝnh mùc níc ®Ønh lò thiÕt kÕ khi cã ®ñ tµi liÖu quan tr¾c mùc níc 41
2.3.2 TÝnh mùc níc ®Ønh lò thiÕt kÕ khi chuçi quan tr¾c ng¾n 42
2.3.3 TÝnh mùc níc ®Ønh lò thiÕt kÕ khi kh«ng cã tµi liÖu quan tr¾c 43
2.3.4 TÝnh mùc níc thiÕt kÕ qua vïng néi ®ång 43
2.3.5 TÝnh mùc níc thiÕt kÕ qua vïng thung lòng vµ ch¶y trµn tríc nói 44
2.4 TÝnh tæng lîng lò vµ ®êng qu¸ tr×nh lò thiÕt kÕ 45
2.4.1 X¸c ®Þnh tæng lîng lò thiÕt kÕ 45
2.4.2 X©y dùng ®êng qu¸ tr×nh lò thiÕt kÕ 46
2.5 TÝnh mùc níc th«ng thuyÒn, mùc níc thi c«ng, mùc níc thÊp nhÊt 50
2.5.1 TÝnh mùc níc th«ng thuyÒn 50
2.5.2 X¸c ®Þnh mùc níc thi c«ng 51
2.5.3 X¸c ®Þnh mùc níc thÊp nhÊt 51
Phô lôc 2 -1 ®Õn Phô lôc 2 -12 53– 75
Ch¬ng III: TÝnh to¸n thuû v¨n trong trêng hîp ®Æc biÖt
76
3.1 TÝnh to¸n dßng ch¶y khi vÞ trÝ cÇu bÞ ¶nh hëng níc dÒnh s«ng lín 76
3.1.1 §Æt vÊn ®Ò 76
3.1.2 TÝnh lu lîng thiÕt kÕ khi cã sè liÖu quan tr¾c thuû v¨n 76
3.1.3 TÝnh lu lîng thiÕt kÕ khi kh«ng cã sè liÖu quan tr¾c thuû v¨n 79
http://cauduongbkdn.com
Sổ tay thủy lực thủy văn cầu đường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sổ tay thủy lực thủy văn cầu đường - Người đăng: bongcivil
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
369 Vietnamese
Sổ tay thủy lực thủy văn cầu đường 9 10 348