Ktl-icon-tai-lieu

Socket

Được đăng lên bởi Thanh Nguyen
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 365 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÁO CÁO TUẦN 5
1. IP Address/Port:
a. IP Address:
◦ Là dãy số 32 bit được gán duy nhất cho một thiết bị trong một mạng
(mỗi thiết bị có 1 IP riêng và đó là duy nhất).
◦ IP Address là một số 32 Bit và được chia thành 4 phần mỗi phần 8 Bit
và ngăn cách nhau bởi dấu chấm. Có 3 cách để biểu diễn một địa
chỉ IP :
▪ Dạng thập phân: 130.57.30.56
▪ Dạng nhị phân: 10000010. 00111001.00011110.00111000
▪ Dạng Hecxa: 82 39 1E 38
◦ Địa chỉ IP gồm 2 phần: NetID và HostID
◦ Cách chia IP:
▪ Dạng 1: Chia IP khi biết trước số host
▪ Dạng 2: Chia IP khi biết trước số mạng
▪ Dạng 3: Chia IP khi biết trước cả host và số mạng
◦ Dạng 1: Chia IP khi biết trước số host
◦ Ví dụ: Cho IP 192.168.1.0 chia được thành bao nhiêu mạng, mà mỗi
mạng cần 30 host
Giải:
2^5>=30 + 2 (30 là số host, còn 2 là địa chỉ mạng và broadcast)
--> hostID sẽ cần: 5 bit
--> Số bit ở netID là: 32-5 = 27 bit --> /27
--> Số host trên mỗi mạng là: 2^5 =32 --> Bước nhảy 32
Vậy ta có các mạng con là:
192.168.1.0 / 27
192.168.1.32 / 27
192.168.1.64 / 27
192.168.1.96 / 27
192.168.1.128 / 27

1|Page

192.168.1.160 / 27
192.168.1.192 / 27
192.168.1.224 / 27
◦ Dạng 2: Chia IP khi biết trước số mạng
◦ Ví dụ: Chia 192.168.2.0 / 24 thành 2 mạng con
Giải:
Số bit cần lấy là: 2^1=2 mạng --> Lấy 1 bit hostID cho netID
--> số bit ở netID = 24+1=25 bit --> /25
--> số bit hostID = 32-25= 7 bit --> số IP trên mỗi mạng là: 2^7 = 128 --> Bước nhảy
128
Vậy ta có 2 mạng con là:
192.168.2.0 / 25
192.168.2.128 / 25
◦ Dạng 3: Chia IP khi biết trước cả host và số mạng
◦ Ví dụ: Chia 192.168.3.0 / 24 thành 3 mạng
Mạng 1 cần 100 host
Mạng 2 cần 60 host
Mạng 3 cần 50 host
Giải:
Mạng 1: 192.168.3.0/25
(192.168.3.0 là địa chỉ IP ban đầu cho)
(2^7>100+2 -->hostID=7 -->netID=32-7=25 --> /25)
Mạng 2: 192.168.3.128/26
(Do mạng 1 cần 2^7=128 IP --> địa chỉ mạng con của mạng 2 là 192.168.3. 0+128 =
192.168.3.128)
(2^6>60+2 -->hostID=6 -->netID=32-6=26 --> /26)
Mạng 3: 192.168.3.192/26
(Do mạng 2 cần 2^6=64 IP --> địa chỉ mạng con của mạng 2 là 192.168.3. 128+64 =
192.168.3.192)

2|Page

(2^6>60+2 -->hostID=6 -->netID=32-6=26 --> /26)
b. Subnet Mask / Class of addresses:
◦ Subnet mask:
▪ Khi chi một mạng ra thành các mạng con, thì các mạng con đó gọi
là subnet
▪ Class of addresses:
• Lớp A: bit đầu tiên của byte đầu tiên là 0 (byte bên trái ngoài cùng). Khoảng
của lớp A từ 1 (00000001) – 126 (01111110) (bỏ đi 2 trường hợp
đặc biệt là 0 và 127)
• Lớp B: 2 bit đầu tiên trong byte đầu tiên là 10. Khoảng của lớp B là từ 128
(10000000) – 191 (10111111...
BÁO CÁO TUẦN 5
1. IP Address/Port:
a. IP Address:
◦ Là dãy số 32 bit được gán duy nhất cho một thiết bị trong một mạng
(mỗi thiết bị có 1 IP riêng và đó là duy nhất).
◦ IP Address là một số 32 Bit và được chia thành 4 phần mỗi phần 8 Bit
và ngăn cách nhau bởi dấu chấm. Có 3 cách để biểu diễn một địa
chỉ IP :
▪ Dạng thập phân: 130.57.30.56
▪ Dạng nhị phân: 10000010. 00111001.00011110.00111000
▪ Dạng Hecxa: 82 39 1E 38
◦ Địa chỉ IP gồm 2 phần: NetID và HostID
◦ Cách chia IP:
▪ Dạng 1: Chia IP khi biết trước số host
▪ Dạng 2: Chia IP khi biết trước số mạng
▪ Dạng 3: Chia IP khi biết trước cả host và số mạng
◦ Dạng 1: Chia IP khi biết trước số host
◦ Ví dụ: Cho IP 192.168.1.0 chia được thành bao nhiêu mạng, mi
mạng cần 30 host
Giải:
2^5>=30 + 2 (30 là số host, còn 2 là địa chỉ mạng và broadcast)
--> hostID sẽ cần: 5 bit
--> Số bit ở netID là: 32-5 = 27 bit --> /27
--> Số host trên mỗi mạng là: 2^5 =32 --> Bước nhảy 32
Vậy ta có các mạng con là:
192.168.1.0 / 27
192.168.1.32 / 27
192.168.1.64 / 27
192.168.1.96 / 27
192.168.1.128 / 27
1 | P a g e
Socket - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Socket - Người đăng: Thanh Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Socket 9 10 571