Ktl-icon-tai-lieu

soliwork

Được đăng lên bởi khanhhadlk10-1
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 514 lần   |   Lượt tải: 0 lần
giao trinh
Bµi gi¶ng thiÕt kÕ kü thuËt
NguyÔn Hång Th¸i
22
H×nh 2.1
H×nh 2.3
H×nh 2.3
H×nh 2.4
H×nh 2.5
Ch¬ng 2
VÏ c¸c ®èi tîng 2D
Trong ch¬ng nµy tr×nh bµy c¸c lÖnh c¬ b¶n vÏ c¸c ®èi tîng 2D
êng th¼ng, cong, c¸c biªn d¹ng phøc t¹p) trong SolidWorks ®Ó lµm c¬ së
cho thiÕt kÕ c¸c ®èi tîng 3D ®îc tr×nh bµy ë ch¬ng 4. Ch¬ng nµy chóng
ta lµm viÖc víi c¸c lÖnh cña c¸c thanh c«ng cô Sketch, Sketch Relations,
Sketch Entities, Sketch Tools.
Chó ý: C¸c ®èi tîng 2D chØ thùc hiÖn trªn mét mÆt ph¼ng vÏ ph¸c
th¶o nµo ®ã sau khi ®· më Sketch.
2.1. VÏ ®êng th¼ng
LÖnh: Line
§Ó vÏ mét ®o¹n th¼ng. §Ó sö dông lÖnh nµy
cã thÓ kÝch vµo biÓu tîng trªn thanh
c«ng cô Sketch Tools hoÆc tõ menu Tools\Sketch
Entities\Line ®Ó thuËn tiÖn kÝch chuét ph¶i mét
menu hiÖn ra nh h×nh 2.1 sau ®ã chän Line. Khi
thùc hiÖn lÖnh co chuét cã d¹ng c©y bót, ®Ó thuËn
tiÖn ta cã thÓ vÏ bÊt kú sau ®ã kÝch vµo ®èi tîng th×
phÝa bªn tr¸i hiÖn b¶ng
th«ng sè vÒ ®èi tîng
nh h×nh 2.2, cho phÐp
ta söa hay lÊy kÝch thíc
chÝnh x¸c vÒ ®èi tîng.
Ta còng cã thÓ söa kÝch
thíc b»ng c¸ch kÝch
chuét ph¶i vµo ®èi tîng
mét menu phô hiÖn ra nh
h×nh 2.3 chän Dimension
vµ chän l¹i kÝch thíc khi
®ã hiÖn mét menu Modify
soliwork - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
soliwork - Người đăng: khanhhadlk10-1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
soliwork 9 10 171