Ktl-icon-tai-lieu

SƠN TÀU THỦY

Được đăng lên bởi huynhvandua
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 3104 lần   |   Lượt tải: 2 lần
VRCLASS.IT

CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM - VIETNAM REGISTER
PHÒNG TÀU BIỂN
SEA-GOING SHIP CLASSIFICATION AND REGISTRY DEPARTMENT
ĐỊA CHỈ
18 PHAM HUNG, HA NOI
ADDRESS
TEL: (84) 4 7684701
FAX: (84) 4 7684722
Web site: 

THÔNG BÁO KỸ THUẬT- TECHNICAL INFORMATION

Ngày:
Số thông báo:

31/07/2007
023KT/07TB

Nội dung: Hướng dẫn áp dụng Nghị quyết MSC.215(82) của IMO về Tiêu chuẩn
chức năng của lớp phủ bề mặt bảo vệ dùng cho két chứa nước biển
chuyên dùng để dằn của tất cả các kiểu tàu và không gian mạn kép của
tàu chở hàng rời.
Kính gửi: Các Chủ tàu/ Công ty quản lý tàu biển
Các Cơ sở chế tạo sơn dùng cho tàu biển
Các Cơ sở thiết kế và đóng tàu biển
Các Chi cục Đăng kiểm tàu biển
Như đã thông báo đến các Quý Cơ quan tại Thông báo kỹ thuật số
004KT/07TB ngày 05 tháng 02 năm 2007, tại khoá họp thứ 82 (ngày 08 tháng 12
năm 2006), Uỷ ban An toàn Hàng hải (MSC) của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO)
đã thông qua Nghị quyết MSC.216(82) về sửa đổi, bổ sung Công ước quốc tế về an
toàn sinh mạng con người trên biển, 1974 (SOLAS) và Nghị quyết MSC.215(82)
về Tiêu chuẩn chức năng của lớp phủ bề mặt bảo vệ dùng cho két chứa nước biển
chuyên dùng để dằn của tất cả các kiểu tàu và không gian mạn kép của tàu chở
hàng rời. Các nghị quyết này sẽ có hiệu lực vào ngày 01 tháng 07 năm 2008.
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các bên liên quan trong việc áp dụng Nghị
quyết MSC.215(82) nói trên, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã ban hành "HƯỚNG DẪN
ÁP DỤNG NGHỊ QUYẾT MSC.215(82) CỦA IMO VỂ TIÊU CHUẨN CHỨC NĂNG CỦA
LỚP PHỦ BỀ MẶT BẢO VỆ DÙNG CHO KÉT CHỨA NƯỚC BIỂN CHUYÊN DÙNG ĐỂ
DẰN CỦA TẤT CẢ CÁC KIỂU TÀU VÀ KHÔNG GIAN MẠN KÉP CỦA TÀU CHỞ HÀNG
RỜI".

Chúng tôi xin gửi đến các Quý Cơ quan, kèm theo Thông báo kỹ thuật này,
Hướng dẫn nói trên của Cục Đăng kiểm Việt Nam và đề nghị các Quý Cơ quan
triển khai áp dụng Nghị quyết MSC.215(82) theo đúng thời hạn quy định.
Thông báo kỹ thuật này được nêu trong mục: Thông báo của VR/ Thông báo
kỹ thuật TB của trang tin điện tử của Cục Đăng kiểm Việt Nam:


1

VRCLASS.IT

Nếu Quý cơ quan cần thêm thông tin về vấn đề nêu trên, đề nghị vui lòng
liên hệ:
Cục Đăng kiểm Việt Nam, Phòng Tàu biển
Địa chỉ: 18 Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: + 4 7684701 (số máy lẻ: 521)
Fax: +4 7684722
Thư điện tử: hainv@vr.org.vn
Xin gửi đến các Quý Cơ quan lời chào trân trọng.
TRƯỞNG PHÒNG TÀU BIỂN
Nơi nhận:
-Như trên
-QP, CTB, VRQC, MT
-Lưu TB

Nguyễn Vũ Hải

2

HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG NGHỊ QUYẾT MSC. 215(82) CỦA IMO

CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM

HƯỚNG DẪN ...
VRCLASS.IT
CC ĐĂNG KIM VIT NAM - VIETNAM REGISTER
PHÒNG TÀU BIN
SEA-GOING SHIP CLASSIFICATION AND REGISTRY DEPARTMENT
ĐỊA CH
ADDRESS
TEL: (84) 4 7684701
FAX: (84) 4 7684722
Web site: www.vr.org.vn
THÔNG BÁO K THUT- TECHNICAL INFORMATION
18 PHAM HUNG, HA NOI
Ngày: 31/07/2007
S thông báo: 023KT/07TB
Ni dung: Hướng dn áp dng Ngh quyết MSC.215(82) ca IMO v Tiêu chun
chc năng ca lp ph b mt bo v dùng cho két cha nước bin
chuyên dùng để dn ca tt c các kiu tàu và không gian mn kép ca
tàu ch hàng ri.
Kính gi: Các Ch tàu/ Công ty qun lý tàu bin
Các Cơ s chế to sơn dùng cho tàu bin
Các Cơ s thiết k
ếđóng tàu bin
Các Chi cc Đăng kim tàu bin
Như đã thông báo đến các Quý Cơ quan ti Thông báo k thut s
004KT/07TB ngày 05 tháng 02 năm 2007, ti khoá hp th 82 (ngày 08 tháng 12
năm 2006), U ban An toàn Hàng hi (MSC) ca T chc Hàng hi quc tế (IMO)
đã thông qua Ngh quyết MSC.216(82) v sa đổi, b sung Công ước quc tế v an
toàn sinh mng con người trên bin, 1974 (SOLAS) và Ngh quyết MSC.215(82)
v Tiêu chun chc nă
ng ca lp ph b mt bo v dùng cho két cha nước bin
chuyên dùng để dn ca tt c các kiu tàu và không gian mn kép ca tàu ch
hàng ri. Các ngh quyết này s có hiu lc vào ngày 01 tháng 07 năm 2008.
Nhm to điu kin thun li cho các bên liên quan trong vic áp dng Ngh
quyết MSC.215(82) nói trên, Cc Đăng kim Vit Nam đã ban hành "
HƯỚNG DN
ÁP DNG NGH QUYT MSC.215(82) CA IMO V TIÊU CHUN CHC NĂNG CA
LP PH B MT BO V DÙNG CHO KÉT CHA NƯỚC BIN CHUYÊN DÙNG ĐỂ
DN CA TT C CÁC KIU TÀU VÀ KHÔNG GIAN MN KÉP CA TÀU CH HÀNG
RI
".
Chúng tôi xin gi đến các Quý Cơ quan, kèm theo Thông báo k thut này,
Hướng dn nói trên ca Cc Đăng kim Vit Nam và đề ngh các Quý Cơ quan
trin khai áp dng Ngh quyết MSC.215(82) theo đúng thi hn quy định.
Thông báo k thut này được nêu trong mc: Thông báo ca VR/ Thông báo
k thut TB ca trang tin đin t ca Cc Đăng kim Vit Nam:
http://www.vr.org.vn
1
SƠN TÀU THỦY - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
SƠN TÀU THỦY - Người đăng: huynhvandua
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
SƠN TÀU THỦY 9 10 918