Ktl-icon-tai-lieu

Source Computer

Được đăng lên bởi Rau Muống Xào
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 811 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nguồn điện máy tính
Quan trọng hơn bạn nghĩ

Khi xây dựng một hệ thống máy tính mới,
người dùng thường không mấy khi chú ý
tới một thành phần tối quan trọng. Lý do
của việc này khá dễ hiểu khi bạn thường
chi khá bộn cho các thành phần chính của
máy tính như CPU, RAM, bo mạch chủ…
Việc chi thêm 150 USD cho card đồ họa
thế hệ mới có vẻ hợp lý hơn so với việc
đầu tư khoản tiền đó cho nguồn điện của
máy. Có thể bạn sẽ thắc mắc rằng liệu bộ
nguồn đi kèm case hay thậm chí là một
vài bộ nguồn được dán mác “cao cấp”
được bày bán ở các tiệm đồ máy tính có
vấn đề gì chăng. Câu trả lời sẽ được dần
sáng tỏ qua bài viết này. Tuy nhiên những
phép thử nghiệm về chất lượng, độ hiệu
quả và tính ổn định nguồn chưa bao giờ đóng vai trò quan trọng như hiện nay. Chip lõi kép, đồ
họa kép nVIDIA SLI, ATI Crossfire cùng với những món đồ chơi ngốn điện khủng khiếp khác
đang ngày càng dồn bộ nguồn máy tính vào tình cảnh khó khăn hơn. Chính vì vậy mà bạn cần
phải tự trang bị cho mình những kiến thức cơ bản để có thể tìm được sản phẩm phù hợp với nhu
cầu. Bài viết này sẽ giúp bạn phần nào thông tin cần thiết về các khái niệm cơ bản của bộ nguồn
máy tính, những thông số quan trọng, làm cách nào để nhận biết một bộ nguồn tốt và quan
trọng nhất là làm sao để biết được công suất nào phù hợp với máy tính bạn đang sử dụng.
I. Những vấn đề cơ bản:
1. Tem thông số nguồn:
Tất cả các loại nguồn khi xuất
xưởng đều phải có tem chứng nhận
chất lượng với đầy đủ thông số như
trong hình bên.
2. Ý nghĩa các đơn vị:
Để hiểu khái niệm quan trọng nhất
của nguồn là Watts thì chúng ta
phải nắm được định nghĩa về Volt
và Amp:
- Volt (v): Là chỉ số chênh lệch năng
lượng điện giữa hai điểm (hiệu điện
thế).
- Amp (a): Cường độ dòng điện.
- Watt (w): Công suất nguồn điện,
có giá trị bằng Volt x Amp.
3. Giá trị các đường điện (Rail):
Trong một bộ nguồn hiện đại có rất nhiều những đường điện khác nhau, thông dụng bao gồm:
+3.3v, +5v, +12v, -5v, -12v. Ý nghĩa của chúng như sau:
-12v: Được sử dụng chính cho các mach điển cổng Serial và hầu như rất ít được dùng trên các
hệ thống mới. Mặc dù các bộ nguồn mới đều có tính tương thích ngược nhưng công suất các
đường -12v chỉ chưa tới 1A.
-5v: Chủ yếu sử dụng cho các bộ điều khiển ổ đĩa mềm và mạch cấp điện cho các khe cắm ISA
cũ. Công suất đường -5v cũng chỉ đạt mức dưới 1A.

0v: Đây là đường Ground của các hệ thống máy tính cá nhân.. Nó tạo ra độ chênh lệch điện thế
với các đường khác với mục đích hoàn thiện mạch điện vòng song song.
+3.3v: Đường điện +3.3V là một tr...
Ngun đin máy tính
Quan trng hơn bn nghĩ
Khi xây dng mt h thng máy tính mi,
người dùng thường không my khi chú ý
ti mt thành phn ti quan trng. Lý do
ca vic này khá d hiu khi bn thường
chi khá bn cho các thành phn chính ca
máy tính như CPU, RAM, bo mch ch
Vic chi thêm 150 USD cho card đồ ha
thế h mi có v hp lý hơn so vi vic
đầu tư khon tin đó cho ngun đin ca
máy. Có th
bn s thc mc rng liu b
ngun đi kèm case hay thm chí là mt
vài b ngun được dán mác “cao cp”
được bày bán các tim đồ máy tính có
vn đề gì chăng. Câu tr li s được dn
sáng t qua bài viết này. Tuy nhiên nhng
phép th nghim v cht lượng, độ hiu
qu và tính n định ngun chưa bao gi đóng vai trò quan trng như hin nay. Chip lõi kép,
đồ
ha kép nVIDIA SLI, ATI Crossfire cùng vi nhng món đồ chơi ngn đin khng khiếp khác
đang ngày càng dn b ngun máy tính vào tình cnh khó khăn hơn. Chính vì vy mà bn cn
phi t trang b cho mình nhng kiến thc cơ bn để có th tìm được sn phm phù hp vi nhu
cu. Bài viết này s giúp bn phn nào thông tin cn thiết v các khái nim cơ bn ca b ngu
n
máy tính, nhng thông s quan trng, làm cách nào để nhn biết mt b ngun tt và quan
trng nht là làm sao để biết được công sut nào phù hp vi máy tính bn đang s dng.
I. Nhng vn đề cơ bn:
1. Tem thông s ngun:
Tt c các loi ngun khi xut
xưởng đều phi có tem chng nhn
cht lượng vi đầy đủ thông s như
trong hình bên.
2. Ý nghĩa các đơn v:
Để hiu khái nim quan trng nht
ca ngun là Watts thì chúng ta
phi nm được định nghĩa v Volt
và Amp:
- Volt (v): Là ch s chênh lch năng
lượng đin gia hai đim (hiu đin
thế).
- Amp (a): Cường độ dòng đin.
- Watt (w): Công sut ngun đin,
có giá tr bng Volt x Amp.
3. Giá tr các đường đin (Rail):
Trong m
t b ngun hin đại có rt nhiu nhng đường đin khác nhau, thông dng bao gm:
+3.3v, +5v, +12v, -5v, -12v. Ý nghĩa ca chúng như sau:
-12v: Được s dng chính cho các mach đin cng Serial và hu như rt ít được dùng trên các
h thng mi. Mc dù các b ngun mi đều có tính tương thích ngược nhưng công sut các
đường -12v ch chưa ti 1A.
-5v: Ch yếu s dng cho các b đi
u khin đĩa mm và mch cp đin cho các khe cm ISA
cũ. Công sut đường -5v cũng ch đạt mc dưới 1A.
Source Computer - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Source Computer - Người đăng: Rau Muống Xào
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Source Computer 9 10 587