Ktl-icon-tai-lieu

Spring MVC Tiếng Việt

Được đăng lên bởi Lê Ngọc Linh
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 4258 lần   |   Lượt tải: 25 lần
Contents
1

Giới thiệu ........................................................................................................................................................ 1

2

Pluggability of other MVC implementations ..................................................................................... 2

3

Features of Spring Web MVC .................................................................................................................. 2
3.1

Spring WebFlow ................................................................................................................................... 2

3.2

DispatcherServlet ................................................................................................................................ 4

3.3

Controllers........................................................................................................................................... 10

3.3.1

AbstractController and WebContentGenerator ........................................................... 11

3.3.2

Những controller đơn giản khác ........................................................................................ 12

3.3.3

MultiActionController ............................................................................................................ 12

3.3.4

Lệnh của các controller ( command controller ) ......................................................... 15

3.4

Handler mappings ............................................................................................................................ 17

3.5

Views. .................................................................................................................................................... 18

3.5.1

Chaining ViewResolvers ........................................................................................................ 18

3.5.2

Redirecting to views ............................................................................................................... 19

3.6

Sử dụng locales .................................................................................................................................. 19

3.6.1

AcceptHeaderLocaleResolver ............................................................................................. 20

3.6.2

CookieLocaleResolver ............................................................................................................ 20

3.6.3

SessionLocaleResolver.............
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Spring MVC Tiếng Việt - Người đăng: Lê Ngọc Linh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
Spring MVC Tiếng Việt 9 10 831