Ktl-icon-tai-lieu

SQL

Được đăng lên bởi Thao Ga
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 832 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 2
Stored Procedure, Function and Trigger

Database: ATM

2.1 Thủ tục lưu trữ (stored procedure)
•Một thủ tục là một đối tượng trong cơ sở dữ liệu bao gồm một tập
nhiều câu lệnh SQL được nhóm lại với nhau để thực hiện các thao
tác xử lý dữ liệu một cách linh hoạt.
•Các cấu trúc điều khiển (IF, WHILE, BEGIN …END,…) có thể
được sử dụng trong thủ tục.
•Bên trong thủ tục lưu trữ có thể sử dụng các biến như trong ngôn
ngữ lập trình.
•Một thủ tục có thể nhận các tham số truyền vào cũng như có thể trả
về các giá trị thông qua các tham số
•Khi một thủ tục lưu trữ đã được định nghĩa, nó có thể được gọi
thông qua tên thủ tục, nhận các tham số truyền vào, thực thi các câu
lệnh SQL bên trong thủ tục và có thể trả về các giá trị sau khi thực
hiện xong.

2.1 Thủ tục lưu trữ (stored procedure)
Sử dụng các thủ tục lưu trữ trong cơ sở dữ liệu giúp :
•Đơn giản hoá các thao tác trên cơ sở dữ liệu nhờ vào khả năng
module hoá các thao tác này.
•Thủ tục lưu trữ được phân tích, tối ưu khi tạo ra nên việc thực thi
chúng nhanh hơn nhiều so với việc phải thực hiện một tập rời rạc các
câu lệnh SQL.
•Thủ tục lưu trữ cho phép chúng ta thực hiện cùng một yêu cầu bằng
một câu lệnh đơn giản thay vì phải sử dụng nhiều dòng lệnh SQL.
Thay vì cấp phát quyền trực tiếp cho người sử dụng trên các câu lệnh
SQL và trên các đối tượng cơ sở dữ liệu, ta có thể cấp phát quyền
cho người sử dụng thông qua các thủ tục lưu trữ, nhờ đó tăng khả
năng bảo mật đối với hệ thống.

Tạo thủ tục lưu trữ
Thủ tục lưu trữ được tạo bởi câu lệnh CREATE PROCEDURE với
cú pháp như sau:

CREATE PROCEDURE SP_Name (Parameters)
AS
BEGIN
SP’s Commands
END

Trong đó
SP_Name

Tên của thủ tục cần tạo. Tên phải tuân theo qui tắc
định danh và không được vượt quá 128 ký tự.

Parameters

Các tham số của thủ, nếu thủ tục có nhiều tham số
thì các khai báo phân cách nhau bởi dấu phẩy.
Khai báo của mỗi một tham số tối thiểu phải bao
gồm hai phần:
Tên tham số được bắt đầu bởi dấu @.
Kiểu dữ liệu của tham số.
Ví dụ : @SoLuong int

Ví dụ: Viết thủ tục thêm vào CSDL ATM một giao dịch mới
CREATE PROC ADD_TRANT(@ID CHAR(10),@ACCNO CHAR(10),@WITHDRAW INT)
AS
BEGIN
DECLARE @BALANCE INT
SELECT @BALANCE = BALANCE
FROM ACCOUNTS
WHERE ACCNO=@ACCNO
IF @BALANCE > =@WITHDRAW
BEGIN
INSERT INTO TRANSACTIONS
VALUES(@ID, @ACCNO,GETDATE(), @WITHDRAW)
UPDATE ACCOUNTS
SET BALANCE=BALANCE-@WITHDRAW
WHERE ACCNO=@ACCNO
PRINT ('GIAO DICH THANH CONG')
END
ELSE
PRINT ('KHONG THE THUC HIEN GIAO DICH')
END
Yêu cầu: Hoàn thiện thủ tục trên theo hướng c...
Chương 2
Stored Procedure, Function and Trigger
SQL - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
SQL - Người đăng: Thao Ga
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
SQL 9 10 494