Ktl-icon-tai-lieu

Standard Specification for Rigid, Cellular Polystyrene Thermal Insulation

Được đăng lên bởi chien-vibm
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 596 lần   |   Lượt tải: 0 lần
‫الھيـئــة السعوديــة للمواصفــات والمقايـيـس والجــودة‬
‫)‪Saudi Standards, Metrology and Quality Org (SASO‬‬

‫‪SASO/ CD/ ASTM C-578-2014‬‬
‫‪ASTM C-578-2013‬‬

‫ﻣواﺻﻔﺔ اﻟﻌﺎزﻝ اﻟﺣراري اﻟﺧﻠوي اﻟﺻﻠب ﻣن اﻟﺑوﻟﺳﺗﻳرﻳن‬
‫‪Specification for Rigid, Cellular Polystyrene Thermal‬‬
‫‪Insulation‬‬

‫‪ICS: 91.100.60‬‬
‫ﻫذﻩ اﻟوﺛﻳﻘﺔ ﻣﺷروع ﻟﻣواﺻﻔﺔ ﻗﻳﺎﺳﻳﺔ‪ /‬ﻻﺋﺣﺔ ﻓﻧﻳﺔ ﺳﻌودﻳﺔ ﺗم ﺗوزﻳﻌﻬﺎ ﻹﺑداء اﻟرأي واﻟﻣﻠﺣوظﺎت‬
‫ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ ‪ ،‬ﻟذﻟك ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻋرﺿﺔ ﻟﻠﺗﻐﻳﻳر واﻟﺗﺑدﻳﻝ ‪ ،‬وﻻ ﻳﺟوز اﻟرﺟوع إﻟﻳﻬﺎ ﻛﻣواﺻﻔﺔ ﻗﻳﺎﺳﻳﺔ‪ /‬ﻻﺋﺣﺔ‬
‫ﻓﻧﻳﺔ ﺳﻌودﻳﺔ إﻻ ﺑﻌد اﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ ﻣن ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﻬﻳﺋﺔ ‪.‬‬

‫ﺗﻘدﻳم وطﻧﻲ‬

‫ﻗﺎﻣت اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﺳﻌودﻳﺔ ﻟﻠﻣواﺻﻔﺎت واﻟﻣﻘﺎﻳﻳس واﻟﺟودة ﺑﺗﺣدﻳث اﻟﻣواﺻﻔﺔ اﻟﻘﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟﺳﻌودﻳﺔ رﻗم‬

"‫" " ﻣواﺻﻔﺔ اﻟﻌﺎزﻝ اﻟﺣراري اﻟﺧﻠوي اﻟﺻﻠب ﻣن اﻟﺑوﻟﺳﺗﻳرﻳن‬SASO-ASTM C-578-2008"
‫ " " ﻣواﺻﻔﺔ اﻟﻌﺎزﻝ اﻟﺣراري‬ASTM C-578-2013 " ‫وذﻟك ﺑﺗﺑﻧﻲ اﻟﻣواﺻﻔﺔ اﻟﻘﻳﺎﺳﻳﺔ رﻗم‬

‫اﻟﺧﻠوي اﻟﺻﻠب ﻣن اﻟﺑوﻟﺳﺗﻳرﻳن " واﻟﺗﻲ أﺻدرﺗﻬﺎ " اﻟﺟﻣﻌﻳﺔ اﻷﻣرﻳﻛﻳﺔ ﻟﻺﺧﺗﺑﺎر واﻟﻣواد" ﺑﻠﻐﺗﻬﺎ‬
.‫اﻻﻧﺟﻠﻳزﻳﺔ‬
‫وﻗــد اﻋﺗﻣــدت ﻫــذﻩ اﻟﻼﺋﺣــﺔ اﻟﻔﻧﻳــﺔ اﻟﺳــﻌودﻳﺔ دون إدﺧــﺎﻝ أي ﺗﻌــدﻳﻼت ﻓﻧﻳــﺔ ﻋﻠﻳﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ أن ﺗﻠﻐــﻲ‬
.‫" وﺗﺣﻝ ﻣﺣﻠﻬﺎ‬SASO-ASTM C-578-2008 " ‫اﻟﻣواﺻﻔﺔ اﻟﻘﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟﺳﻌودﻳﺔ رﻗم‬

NATIONAL FOREWORD
Saudi Standards, Metrology and Quality Organization (SASO) has
updated the Saudi Standard (SASO-ASTM C-578-2008) " Specification
for Rigid, Cellular Polystyrene Thermal Insulation" by adopting Standard
No. (ASTM C-578-2013) " Specification for Rigid, Cellular Polystyrene
Thermal Insulation " issued by (American Society for Testing and
Materials) in English.
This Saudi Technical Regulation has been approved without any
technical modifications. The approved Technical Regulation will replace
and supersede the Saudi Standard No. " SASO-ASTM C-578-2008 "

Designation: C578 − 13

Standard Specification for

Rigid, Cellular Polystyrene Thermal Insulation1
This standard is issued under the fixed designation C578; the number immediately following the designation indicates the year of
original adoption or, in the case of revision, the year of last revision. A number in parentheses indicates the year of last reapproval. A
superscript epsilon (´) indicates an editorial change since the last revision or reapproval.
This standard has been approved for use by agencies of the U.S. Department of Defense.

conversions to SI units that are provided for information only
and are not considered standard.
1.5 This standard does not purport to address all of the
safety concerns, if any, associated with its use. It is the
responsibility of the user of this standard to establish appropriate ...
    
Saudi Standards, Metrology and Quality Org (SASO)
SASO/ CD/ ASTM C-578-2014
ASTM C-578-2013
نﻳرﻳﺗﺳﻟوﺑﻟا نﻣ بﻠﺻﻟا يوﻠﺧﻟا ير ار ا ﻝزﺎﻌﻟا ﺔﻔﺻاوﻣ
Specification for Rigid, Cellular Polystyrene Thermal
Insulation
ICS: 91.100.60
ﺔﻳﺳﺎﻳﻗ ﺔﻔﺻاوﻣﻟ عور ﺔﻘﻳﺛوﻟا ﻩذﻫ / تﺎظوﺣﻠﻣﻟاو يأرﻟا ءادﺑﻹ ﺎﻬﻌﻳزوﺗ مﺗ ﺔﻳدوﻌﺳ ﺔﻳﻧﻓ ﺔﺣﺋﻻ
ﺔﻳﺳﺎﻳﻗ ﺔﻔﺻاوﻣﻛ ﺎﻬﻳﻟإ عو ر ا زو ﻻو ، ﻝﻳدﺑﺗﻟاو رﻳﻳﻐﺗﻠﻟ ﺔﺿرﻋ ﺎﻬﻧﺈﻓ كﻟذﻟ ، ﺎﻬﻧﺄﺷﺑ / ﺔﺣﺋﻻ
دﻌﺑ ﻻإ ﺔﻳدوﻌﺳ ﺔﻳﻧﻓﺔﺋﻳﻬﻟا ةر ا د إ سﻠﺟﻣ نﻣ ﺎﻫدﺎﻣﺗﻋا .
Standard Specification for Rigid, Cellular Polystyrene Thermal Insulation - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Standard Specification for Rigid, Cellular Polystyrene Thermal Insulation - Người đăng: chien-vibm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Standard Specification for Rigid, Cellular Polystyrene Thermal Insulation 9 10 439