Ktl-icon-tai-lieu

stop firing

Được đăng lên bởi Lại Văn Dương
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 240 lần   |   Lượt tải: 0 lần
STOP‐FIRING AREA CACULATION SHEET
Done :  Lai Van Duong
Date  : 26 Mar 2013
Check by : Dang Van Hanh
No Elevation Surface area(m2) Sum(both side)
1
2
3
4

GL ‐550

50

GL ‐850

40

GL ‐1150

35

GL ‐1450

5

Loss(50%)‐m2 Sum‐m2

260

130

390

Remark

I did not 
multiply with 
thickness of 
the Stop‐Firing 
class

...
STOPFIRINGAREACACULATIONSHEET
Done:LaiVanDuong
Date:26Mar2013
Checkby:DangVanHanh
No
Elevation Surfacearea(m2) Sum(bothside) Loss(50%)m2 Summ2 Remark
1
GL‐550 50
2
GL‐850 40
3
GL‐1150 35
4
GL‐1450 5
260 130 390
Ididnot
multiplywith
thicknessof
theStopFiring
class
stop firing - Người đăng: Lại Văn Dương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
stop firing 9 10 52