Ktl-icon-tai-lieu

string

Được đăng lên bởi Quynh Methithu
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 662 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chuỗi là tập các kí tự đứng liền nhau được giới hạn trong dấu ngoặc kép như: ”hello
word”;”hoc.itop.vn”…
Sau đây chúng ta hãy cùng tìm hiểu các vấn đề về chuỗi trong java.

1 1. Khai báo và khởi tạo
Java cung cấp các kiểu khai báo và khởi tạo string như sau:
1.1 · Khai báo một xâu rỗng
Ví dụ:
String str1=new String( );
//khởi tạo str1 là một xâu trống
1.2 · Khai báo và khởi tạo một xâu bằng một chuỗi cho trước.
Ví dụ:
String str2=new String(“ Hello word” )
; //khởi tạo str2 bằng “Hello word”
1.3 · Khai báo và khởi tạo một xâu bằng một mảng kí tự cho trước.
Ví dụ: char ch[ ]={‘a’,’b’,’c’,’d’,’e’};

String str3=new String[ch];
Kết quả str3 là xâu “abcde”
1.4 · Khai báo và khởi tạo một xâu bằng cách chọn một vài kí tự trong một mảng
kí tự cho trước.
Ví dụ: char ch[ ]={‘a’,’b’,’c’,’d’,’e’};
String str4=new String[ch,0,2];
Kết quả str4 là xâu “ab” , vì khởi tạo này sẽ khởi tạo xâu str4 là lấy 2 kí tự từ vị trí thứ 0.

2

Thao tác nối chuỗi(cộng 2 chuỗi)

2.1 · Cộng 2 chuỗi bằng dấu cộng (+)
Ví dụ: String str1=new String(“Hello word”);
System.out.printf(“ toi muon noi ” +str1);
Kết quả của đoạn mã trên sẽ in ra dong chữ: “toi muon noi Hello word”
Chú ý:java có khả năng tự chuyển bất cứ dữ liệu kiểu số nào khi cộng vào String.

Ví dụ: int n=100;

Float m=100.123;

System.out.printf(“so nguyen la ”+n+”so thuc la “+m);
Kết quả sẽ in ra chuỗi số: “so nguyen la 100 so thuc la 100.123” có nghĩa là java sẽ chuyển
n và m thành kiểu string rồi sau đó sẽ nối vào chuỗi phía trước.

Khi cộng chuỗi bằng dấu cộng ,kết quả sẽ đưa ra bằng cách nỗi 2 chuỗi vào vị trí cuối
cùng của chuỗi đầu tiên.

Cách nối chuỗi này thường được sử dụng khi in ra màn hình hoặc chuyển kiểu dữ liệu số
sang string.

2.2 · Nối 2 chuỗi bằng phương thức concat( )
Khác với việc nối chuỗi bằng dấu cộng là nối 2 chuỗi tại vị trí cuối cùng của chuỗi đầu
tiên.thay vào đó phương thức này sẽ trả về một chuỗi mới.

Ví dụ: String str1,str2,str3;

str1=”Welcome”;
str2=”hoc.itop.vn”;
str3=str1.concat(str2);
kết quả là str3 sẽ bằng “Welcome hoc.itop.vn”

3 Các hàm xử lí với chuỗi trong java
3.1 · substring
ví dụ: String str1=new String(“hoc.itop.vn”);
String str2=str1.substring(0,3);
Kết quả là str2 bằng “hoc”.
có nghĩa là phương thức substring sẽ lấy 3 kí tự trong xâu str1 bắt đầu từ kí tự thứ
0.
3.2 · length
trả về độ dài chuỗi

ví dụ: String str1=new String(“hoc.itop.vn”);
int n=str1.length( );
kết quả là n=11 nghĩa là
phương thức length( ) sẽ trả về độ dài xâu kí tự
3.3 · charAt
ví dụ: String str1=new Stri...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
string - Người đăng: Quynh Methithu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
string 9 10 376