Ktl-icon-tai-lieu

Sự cố nứt bể chứa

Được đăng lên bởi nguyentoanxd
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 1463 lần   |   Lượt tải: 5 lần
§¸nh gi¸ nguyªn nh©n sù cè
VẾT NỨT DƯỚI NỀN BỂ CHỨA 4500M3
VỊ XUYÊN HÀ GIANG
P.E TRẦN VĂN VIỆT
Soil & Foundation Engineering Specialist
I

MỞ ĐẦU

Bài viết trình bầy kết quả phân tích nguyên nhân sự cố vết nứt phát hiện dười nền bể
chứa 4500m3, thuộc một dự án tại Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang và qua đó có thể đề ra biện pháp
khắc phục. Sự việc xẩy ra khi đang thi công hố
đào và phần móng của hạng mục bể chứa
nước 4500m3, thì phát hiện một vết nứt có chỗ
rộng nhất đến 10cm, cắt qua một góc bể chứa
sát phần mái dốc. Trước đó, dự án đã phải
dừng thi công do trời mưa to một số ngày.
Ngay sau khi tháo khô nước trong hố đào
móng liền phát hiện vết nứt hở cắt chéo dưới
nền, đồng thời phát hiện nứt trượt phần đất đổ
thêm bê sườn đồi cạnh mép hố đào, nên nghi
ngại đầu tiên phải tính đến hiện tượng: “trượt
mái dốc sườn đội đất tàn tích phong hóa phiến
sét, do đất đổ thêm trên sườn mái dốc sau thời
gian mưa dài”.
Hình 1: Vết nứt dưới nền bể chứa nước
Đó là lý do mà mọi hoạt động thi công
đều bị dừng gần một tháng chờ đánh giá
nguyên nhân và biện pháp khắc phục. Trước một sự cố nghiệm trọng và phức tạp, nên Chủ
đầu tư - được Tư vấn thiết kế giới thiệu - đã mời nhóm “Chuyên gia Địa kỹ thuật Công trình”
đến thị sát hiện trường, mới mục đích nghiên cứu để xác định nguyên nhân và qua đó đề ra
biện pháp khắc phục, như trình bầy sau đây.
II

KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM HẠNG MỤC DỰ ÁN VÀ DIỄN BIẾN SỰ KIỆN

II.1

KHÁI QUÁT VỀ HẠNG MỤC BỂ NƯỚC 4500M3

Bể chứa nước 4500m3 là một trong nhiều hạng mục của dự án Nhà máy chế biến tinh
quặng Vị Xuyên, bố trí trên một núi thấp
Góc có vết nứt
(xem hình 2), với cốt cao đồng mức ở đỉnh
biến đổi từ +312.5m xuống chân dốc (giới
hạn dự án) +372.5m. Đây chính là mái dốc
phía góc bể phát hiện vết nứt, ở sườn núi
phía ĐB và có: V:L = 40m : 60m = 0.67 → β
= 340.
Cốt cao thiết kế mặt đất là +300m,
nên đã san gạt phần đỉnh, cắt một taluy phía
Tây Nam là núi cao hơn. Cốt cao thiết kế đáy
bể là +295m, nên đã đào sâu khoảng 5m.
Hình 2: Hố đào móng bể chứa 4500m3

PE. Trần Văn Việt
Soil & Foundation Specialist

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ SỰ CỐ VẾT NỨT DƯỚI NỀN BỂ CHỨA 4500M3

Hạng mục Bể chứa
4500m3

Hình 3: Mặt bằng san nền với bố trí các hạng mục dự án và bể chứa 4500m3
-

-

Bể chứa được thiết kế với giầm-tường-cột-móng đều là BTCT giao nhau thành
khung cứng, chia thành 4 khoang.
Sử dụng dạng móng bản liền khối đặt trên toàn bể với bề dày khoảng 0.35m. Giao
nhau liến kết móng là các giầm BTCT liên kết cứng với các cột chống. Phía dưới là
lớp BT lót M100 dày khoảng 0.35...
§¸nh gi¸ nguyªn nh©n sù cè
VT NT DƯỚI NN B CHA 4500M3
V XUYÊN HÀ GIANG
P.E TRN VĂN VIT
Soil & Foundation Engineering Specialist
I M ĐẦU
Bài viết trình by kết qu phân tích nguyên nhân s c vết nt phát hin dười nn b
cha 4500m3, thuc mt d án ti V Xuyên, tnh Hà Giang và qua đó có th đề ra bin pháp
khc phc. S vic xy ra khi đang thi công h
đào và phn móng ca hng mc b cha
nước 4500m3, thì phát hin mt vết nt có ch
r
ng nht đến 10cm, ct qua mt góc b cha
sát phn mái dc. Trước đó, d án đã phi
dng thi công do tri mưa to mt s ngày.
Ngay sau khi tháo khô nước trong h đào
móng lin phát hin vết nt h ct chéo dưới
nn, đồng thi phát hin nt trượt phn đất đổ
thêm bê sườn đồi cnh mép h đào, nên nghi
ngi đầu tiên phi tính đến hi
n tượng: trượt
mái dc sườn đội đất tàn tích phong hóa phiến
sét, do đất đổ thêm trên sườn mái dc sau thi
gian mưa dài.
Đó là lý do mà mi hot động thi công
đều b dng gn mt tháng ch đánh giá
nguyên nhân và bin pháp khc phc. Trước mt s c nghim trng và phc tp, nên Ch
đầu tư - được Tư vn thiết kế gii thiu - đ
ã mi nhóm “Chuyên gia Địa k thut Công trình
đến th sát hin trường, mi mc đích nghiên cu để xác định nguyên nhân và qua đó đề ra
bin pháp khc phc, như trình by sau đây.
II KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIM HNG MC D ÁN VÀ DIN BIN S KIN
II.1 KHÁI QUÁT V HNG MC B NƯỚC 4500M3
B cha nước 4500m3 là mt trong nhiu hng m
c ca d án Nhà máy chế biến tinh
qung V Xuyên, b trí trên mt núi thp
(xem hình 2), vi ct cao đồng mc đỉnh
biến đổi t +312.5m xung chân dc (gii
hn d án) +372.5m. Đây chính là mái dc
phía góc b phát hin vết nt, sườn núi
phía ĐB và có: V:L = 40m : 60m = 0.67 β
= 34
0
.
Ct cao thiết kế mt đất là +300m,
nên đã san gt phn đỉnh, ct mt taluy phía
Tây Nam là núi cao hơn. Ct cao thiết kế đáy
b là +295m, nên đã đào sâu khong 5m.
Hình 1: Vết nt dưới nn b cha nước
Hình 2: H đào móng b cha 4500m3
Góc có vết nt
Sự cố nứt bể chứa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sự cố nứt bể chứa - Người đăng: nguyentoanxd
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Sự cố nứt bể chứa 9 10 514